B.S. Index van de publicaties van 11 september 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeids type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007021103 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 september 2004 wordt Mevr. Henry, Michelle, geboren op 23 december 1947, attaché met mandaat bij de Koninklijke Bibliotheek van België, benoemd tot attaché voor Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007002164 bron regie der gebouwen Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 18 januari 2007 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Bekx, Johan S.M., ambtenaar van de klasse A1. De heer Beniers, Pierre F.J., ambtenaar van de klasse A3. De he De heer Maes, Eddy J.M type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tijdskrediet in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdienste type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2007, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage va type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2007 van de modaliteiten van toekenning en afrekening type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de pro type koninklijk besluit prom. 28/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007011441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vastlegging, voor 2007, van de modaliteiten va type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007012396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007011461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit van 3 september 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 2007 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « APETRA » type ministerieel besluit prom. 23/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007023287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bevoegd zijn om een voorlopig voorstel tot tuchtstraf te doen type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007031319 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 1998 houdende erkenning van de VZW S.A.V.U. als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 19 maart 2007, type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007031317 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van het besluit houdende erkenning van de NV EUROWASTE als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 23 mei 2007 werd de erkenning van de firma NV EUROWASTE geweigerd als (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007031318 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van het ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 26 april 2000 houdende de erkenning van de NV Fugro België als adviesbureau op het vlak « bodemverontreiniging » Bij ministerieel besluit van

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007036565 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikelen 8, § 3, en 13, § 2, van het mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007036523 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007036515 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 houdende

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2006 pub. 11/09/2007 numac 2007202786 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese fondsen

decreet

type decreet prom. 04/06/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007033054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2006 houdende aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/08/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2007 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/07/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onde

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007012526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 261 van 5 september 2007 in de Nederlandse en de Franse tekst : Pagina 46294 dient te worden gelezen « De heer Herwig Dierckx, rechter in sociale zaken als werkg type erratum prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007031320 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad n° 194 van 27 juni 2007 pagina 35169 is het nodig om de datum « 13 februari 2006 » te vervangen door de datum « 13 februari 2007 type erratum prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007011421 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering. - Erratum Bij koninklijk besluit van 19 maart 2007 wordt aan de heer Michel Mainjot, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 1 augustus 2007 eervol ontslag uit z De heer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007009798 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - parketjurist binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik : 1; - parketjurist binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rech De kandidaten

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/05/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007033058 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 20 november 2006 over het statuut van de sportschutters type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/06/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007023289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel Benoemingen in de vakklasse A1 Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 wordt Mevr. Merchiers, Liesbeth, met ingang van 18 april 2007, met datum van rang Aan betrok

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007202629 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 111/2007 van 26 juli 2007 Rolnummer 4205 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 74bis, type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007202590 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 102/2007 van 12 juli 2007 Rolnummer 4067 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9, type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007202627 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 104/2007 van 12 juli 2007 Rolnummer 4199 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 6, 7, 8, 10, 14 en 16 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 december 2006 houdende wijziging van het decreet va Het Grondwe

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007003421 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Chapelle-le(...) Ter plaatse genaamd « Campagne de Verbonne », op de hoek van de straten

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 11/09/2007 numac 2007054524 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Leblanc, Jean-Pierre André Leblanc, Jean-Pierre André, geboren te Tournai op 9 januari Alvorens t
^