B.S. Index van de publicaties van 26 september 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/09/2007 numac 2007003445 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Directiecomité van(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/08/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007000824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2007 type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007009821 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezingen van de korpschefs zetelend in het evaluatiecollege en van het aantal plaatsvervangers van iedere categorie van leden van het evaluatiecollege bedoeld in artikel 259undecies va type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2007 numac 2007012570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 wordt met ingang van 1 augustus 2007 eervol ontslag verleend aan de heer Pierre Monnier, attaché. type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007012452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het ti type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007012472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkingsfaciliteiten voor de werknemersafgevaardigden in de ond type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007012473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007012469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de variabele bonus type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007012474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het budget type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007012468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007012471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007003440 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde accijnstarieven betreffende benzine type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007003439 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de accijnstarieven van gasolie gebruikt als motorbrandstof en tot vaststelling van de inwerkingtreding van het artikel 31 van de programmawet van 11 juli 2005 type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007012470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het gewaarborgd minimumloon type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007012476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007036607 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007202859 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Luik en tot aanneming van het voorontwerp van herziening van het plan met het oog op de herontplooing van de strijdkrachten te Luik-Bierset en de verlening van in het kader van de herzienin

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/07/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007027125 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief betreffende de overtredingen en de straffen inzake stedenbouw

erratum

type erratum prom. 03/08/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot codificatie van de kaderwetten betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 26/09/2007 numac 2007009833 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanwijzing als Franstalig tweetalig adjunct van de Nederlandstalige Directeur-generaal Penitentiaire inrichtingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 265, van 7 september 2007, editie twee, pagina 47703, over de aanwijzing va Overeen

arrest

type arrest prom. 11/09/2007 pub. 26/09/2007 numac 2007003435 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2007 numac 2007023329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007, dat in werking tree Bij hetz

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/09/2007 numac 2007009834 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 19 september 2007, is verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 1 oktober 2007, de duur van de stage van : - de heer Bouckaert, S., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk ar - de heer

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/09/2007 numac 2007012572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2007 wordt de heer Pieter Bolle, met ingang van 1 juli 2007, tot rijksambtenaar benoemd in de vakklasse A2 - Informatie- en Communicatietechnologie als attaché en met terugwerkende Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 26/09/2007 numac 2007012571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 wordt de heer Guy Denuit, stagedoend attaché, met ingang van 1 juni 2007 tot rijksambtenaar benoemd in de titel van attaché in de vakklasse A2 « Tewerkstelling », met terugwerk Bij

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 26/09/2007 numac 2007012580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 19 september 2007 wordt de VZW Espace Formation PME, De Stallestraat 292bis, te 1180 Brussel, gemachtigd het in het artikel 177 van het
^