B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/02/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007015142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 9 juni 2005, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Albanië inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking to

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007014293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2007 wordt de heer Didier Delaere, in de klasse A1 bij de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid met ingang van 1 september 2007 overgeplaatst naar de Federale Overheidsd Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007011468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 mei 2007 wordt aan de heer Jacques Hots, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Energie, met ingang van 1 oktober 2007, eervol ontslag uit zijn functies verleend en word De heer type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007009842 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Dendermonde type koninklijk besluit prom. 31/08/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007023309 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de rechten en heffingen voor het verkrijgen van erkenningen in uitvoering van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007009843 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Oudenaarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007007268 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2007 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 03/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007023310 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van een rekeningnummer waar de rechten betreffende de erkenningen vereist door de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren worden gestort

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007036621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007036647 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleiding, de kwalificatie en de aansprakelijkheid van de personeelsleden die belast zijn met de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen buiten het havengebied en het personeel van het MR type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007036654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het centraal beheersysteem in het kader van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007202919 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007202920 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de gelijke behandeling inzake tewerkstelling en beroepsopleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007023359 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dienst « Contractueel Onderzoek », deelt mede dat zij een openbare oproep lanceert voor het indienen van toelage-aanvragen inzake voedselveiligheid, sanitair Bij type bericht prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007018157 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B type bericht prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007018156 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De g type bericht prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007018155 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h type bericht prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007018158 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V

document

type document prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007023352 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatiegids Versie 1 van de « Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren : Vleesproducten - Kant en klaar gerechten - Salades - Natuurdarmen » gedateerd op 1 augustus 2007 werd op 6

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2004 tot aanstelling van de leden van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de vertegenwoordigers van de studenten binnen het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs

erratum

type erratum prom. 15/05/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid. - Erratum

arrest

type arrest prom. 18/09/2007 pub. 01/10/2007 numac 2007003446 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007011463 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 februari 2007 werd met ingang van deze datum benoemd : Kroonorde Officier De heer Michel Baecker, Eigenbrakel. Bij koninklijk besluit van 26 februari 2007 we Leopoldsorde Offici

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007009849 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 23 september 2007 : - Wordt het Kruis 1e klasse toegekend aan : De heren : Biebuyck, R., ere-eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanle Hermans, L., ere type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007009852 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 september 2007 is de heer Degraeve, B., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Gent, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Brugge. Hij is gelijktijdig benoemd tot rec Het beroe type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007009848 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 september 2007 : - is Mevr. Paquay, S., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaa - is Mev type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007009850 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 september 2007 : - is Mevr. Vanderlinden, D., ereplaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. - is de heer - is de heer

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2007 wordt, met ingang van 1 mei 2007, de heer John Hatege, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché Overeenko

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007000838 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot ontmanteling van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 17 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen Bij

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007202930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007202928 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07828) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. NYSTEN, CHRISTINE, 3212 LUBBEEK. 2. DHO(...) 3. SPELEERS, type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007202929 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs ergonomie (niveau A) voor het beleidsdomein Bestuurszaken van de Vlaamse overheid (ANV07025). - Uitslagen Er zijn geen geslaagde kandidaten. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007202927 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** **** (****07828) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, 7340 (...) 2. ****, VA type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2007 numac 2007202937 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalig diensthoofd Beleid Acute, Chronische en Ouderenzorg (klasse A4) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG07816) Opgepast ! Voor deze (...) Toelaatb
^