B.S. Index van de publicaties van 3 oktober 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007012398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaar type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007012480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007012478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007023355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg voor de kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007012481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007012482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007012399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit het versnijden van koud- en warmgewalste producten en het bekleden van gegalvaniseerde producten evenals het vervaardigen van machinaal gelaste producten in onderaanneming, geleg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007202943 bron ministerie van het waalse gewest Landbouw Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2007 dat in werking treedt op 1 september 2007 wordt de "Cellule wallonne de contrôle - Classement des carcasses" erkend als instelling belast met de controle op de indeling van karkas Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007202924 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 15 mei 2006, dat in werking treedt op 15 mei 2006, wordt de vergunning voor elektriciteitslevering behouden die op 25 april 2003 aan de société SPE SA Bij ministerieel besluit van 15 mei 2006, dat in werking treed type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007202936 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 22 juni 2007 wordt de heer Henry Lebrun met ingang van 22 juni 2007 voor een termijn van vier jaar erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van de voor bebouwing bestemde Bij mini type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007202934 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 11 juli 2007 wordt de heer Jean-Marie Agarkow, inspecteur-generaal, op 1 januari 2008 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 11 juli 2007 wordt de heer Etienne Guillaume op 15 juni 2006 in v Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 07/09/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007007272 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2007 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2007 type ministerieel besluit prom. 03/08/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007009851 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 11/09/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007023334 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007031397 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van de registratie van Air Service Center BVBA als Koeltechnisch bedrijf. - Inhoud bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2007 inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen v Brus

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 03/10/2007 numac 2007036655 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppe voor de scholengemeenschappen basisonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007202926 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2007 wordt op 31 augustus 2007 's avonds eervol ontslag uit zijn functies van kabinetschef van de Minister-President verleend aan de heer Tommy Leclercq. Bij besl Bij besluit v

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007202953 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 augustus 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 augustus 2007, heeft de VZW « Die zaa type bericht prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007202948 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 augustus 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 augustus 2007, is beroep tot ve Die zaak type bericht prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007202872 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 31 mei 2007 in zake het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bergen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Ho « Schen type bericht prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007018146 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hilde De Leeuw, woonplaats kiezend bij Mr. Pascal Lahouss Deze za

document

type document prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007023349 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij koninkli 1° de

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007009858 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 31 mei 2007 werd de heer Maskens, T., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 3 oktober 2007, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszake Bij bes type beschikking prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007009862 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Nijvel Bij beschikking van 16 april 2007 werd de heer D'Hoore, M., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel aangewezen, vanaf 1 november 2007, om het ambt van plaatsvervangend magistraat in deze re

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007009860 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 : - is de heer De Cuyper, M., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, benoemd tot Commandeur in de Kroonorde; - is de heer Hachez, A., eerste substituut-procu Hij zal het b type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007009861 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2006, dat in werking treedt op 31 oktober 2007, is de heer Hachez, A., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op zijn verzoek, in ruste geste Hij kan

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/10/2007 numac 2007023347 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 september 2007 wordt Mevr. Tignon, Marylène, met ingang van 1 juni 2007, in het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van assistent bij de Wetenschappelijke Inrichting v
^