B.S. Index van de publicaties van 5 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/12/2006 pub. 05/10/2007 numac 2007000830 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202914 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 115/2007 van 19 september 2007 Rolnummer 4043 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 33, 2°, van de wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst e Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007012497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkste type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007007271 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 6717 van 12 september 2007 wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. **** bevorderd tot Commandeur in de **** voor « De verdiensten **** **** zal type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007007269 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6713 van 12 september 2007 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007007270 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Bevordering van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 6714 van 12 september 2007 worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad in het reservekader op 28 septemb Tot de gra type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007023353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de algemeen geneeskundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van het mandaat van voorzi Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007023354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van de mandaten van de vo Bij type koninklijk besluit prom. 25/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007007274 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht en van het koninklijk besluit van 1 april 2006 betreffende het vrijwillig ontslag verge type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007012543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toepassing van het kaderakkoord 2006-2009 voor de non-prof type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007012514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkste type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007012441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vorming type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007012440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vorming type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007012445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkste type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007012404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) het koninklijk besluit van 12 juli 2007, tot het algemeen verbindend verklaren van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenhei

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202925 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 27 juli 2007 wordt de aan de "SA Excel Interim" verleende erkenning als arbeidsbemiddelingsbureau voor de dienstverlening uitzendarbeid vanaf 12 mei 2007 voor onbepaalde duur hernieuwd. D Bij ministerieel bes type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202935 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2007 wordt de beslissing van 27 juni 2007 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de CVBA "Intercommunale pour la distribution du gaz et de l'él Bij minister

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007036657 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Vlaamse openbare instelling Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs aan het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007036670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het toekennen van de halfjaarlijkse bijdrage uit het Vlaams Fonds voor Lastendelging aan het VRT-pensioenfonds voor het werkingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007036673 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007202944 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van het voorontwerp tot opstelling en herziening van het gewestplan Charleroi met het oog op de ontwikkeling van de activiteit en de infrastructuren van de luchthaven Charleroi-Gosslies, met inbegrip van de sp

decreet

type decreet prom. 13/07/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007029290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende verschillende maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de c

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007009841 bron federale overheidsdienst justitie Beheerscomité Phenix. - Bericht. - Selectieregels voor de rechtspraak opgenomen in de externe gegevensbank voor de rechtspraak Overeenkomstig art. 9, al. 1, van de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting v(...) Na raadpleging van het comité van gebru

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2007-2008, aan het net van het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop geri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007029291 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de examencommissie die ertoe gemachtigd wordt een getuigschrift uit te reiken voor grondige kennis van een taal met het oog op taalbadonderwijs

erratum

type erratum prom. 17/08/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007023370 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2007 aan de Wereldunie voor Natuurbehoud . - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007009869 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Charleroi Bij beschikking van 16 augustus 2007 werd de heer Dewolf, C., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi aangewezen, vanaf 1 november 2007, om het ambt van plaatsvervangend rechter in ha

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007018147 bron hoge raad voor de justitie Werving van referendarissen en parketjuristen Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 206bis van het Gerechtelijk Wetboek zullen de Nederlandstalige en Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Just De kandida type vacante bettreking prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007009865 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het arbeidshof te Brussel : 1; - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Antwerpen : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1; - secretaris bij het p - adjunct-secretaris type vacante bettreking prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007000849 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Oproep tot kandidaten-instellingen Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle gaat over tot een oproep voor kandidaten-instellingen die wensen erkend te worden voor het verstrekken van de opleiding « veiligheidsadviseur klasse 7 voor(...) De kand type vacante bettreking prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Oproep tot kandidaten Oproep tot kandidaten met het oog op de benoeming door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de directeur en de adjunct-directeur van de Economische e De Econo

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007007273 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-beroeps- en korte termijn vrijwilligers in 2008 1. In 2008 worden wervingssessies van kandidaat-beroepsvrijwilligers en wervingssessies van kandidaat-vrijwilligers korte termijn georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De b. De voorwa

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007009864 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 mei 2007, in werking tredend op 31 oktober 2007 's avonds, is de heer Boiteau, G., hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Doornik, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007009866 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2007 is Mevr. Adams, D., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, vast aangewezen tot eerste substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank op datum van 1 november 200 Bij kon

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007020085 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Maandag 8 oktober 2007, om 12 u. 30 m. Vergadering van het bureau in uitgebreide samenstelling 1. Goedkeuring van de notulen : - Nr. 18 van het(...) - Nr. 18 van de verenigde vergadering van 26 september 2007. 2. Regeling v

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007009868 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik De heer Goux, S., raadsheer in het hof van beroep te Luik, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 27 oktober 2007. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007009867 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De heer Renaers, P., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 30 oktober 2007.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007203000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectprogrammeurs en helpdesk (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (K.M.I.) (ANG07039) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202998 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige JAVA-ontwikkelaars (niveau B) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG07037) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202997 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige business-analisten (niveau A) voor het RIZIV (ANG07035) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laa(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202996 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten-programmeurs (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG07034) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor d(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202991 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige database analist-architecten (niveau A) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (ANG07029) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijf(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202995 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten service support (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG07033) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202994 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten ICT-veiligheid (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG07032) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er v(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202999 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs webapplicaties en productontwikkeling (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (K.M.I.) (ANG07038) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangeleg(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007203001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Unix/Linux systeembeheerders (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (K.M.I.) (ANG07040) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldi(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007203002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) (ANG07041) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien e(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202993 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten-architect database (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG07031) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Indien (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007203007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige JAVA/ORACLE PL/SQL analisten-ontwikkelaars (niveau A) voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (ANG07046) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007203009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige helpdeskagents (niveau B) voor SELOR (ANG07048) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste pla(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007203008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG07047) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekennin(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007203005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige « Query and Reporting managers » (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG07044) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien (...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007203006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige functionele analisten-ontwikkelaars (niveau A) voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (ANG07045) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar g(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007203003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG07042) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekennin(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007203004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-deskundigen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG07043) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeken(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202987 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige « process & functional analysts E-government » (niveau A) voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) (ANG07028) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aa(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202992 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders systemen (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG07030) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202989 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ERP-systeembeheerders (niveau B) voor de FOD P & O (ANG07883) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatst(...) Naast deze l type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202986 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige « database administrators » (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG07873) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die deux jaar geldig blijft. Indien er (...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202985 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige regionale IT-helpdesk deskundigen (niveau B) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG07872) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagd(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202984 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten-ontwikkelaars (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Economie (ANG07871) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202980 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG07868) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laa(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202982 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige « configuration and release specialists » (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG07869) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twe(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202978 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige functionele analisten (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG07865) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning v(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202975 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeemingenieurs (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG07864) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van d(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202983 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten-programmeurs (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Economie (ANG07870) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bli(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202972 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige service support managers E-gov (niveau A) voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) (ANG07862) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202990 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige « ERP-project engineers » (niveau A) voor de FOD P & O (ANG07884) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenn(...) Naast dez type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202988 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG07874) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning v(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202981 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs informatica (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07023) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de to(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202979 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeemspecialisten (niveau A) voor het Fonds voor Beroepsziekten (ANG07010) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202969 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-systeem-administrators (niveau B) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) (AFG07025) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bli(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202977 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten-programmeurs (niveau A) voor het Fonds voor Beroepsziekten (ANG07001) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202976 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige systeemingenieurs (niveau A) voor SELOR (AFG07030) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202973 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ICT-ontwikkelaars (niveau A) voor SELOR (AFG07029) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202970 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige « designers » (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG07026) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning va(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202968 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige systeem-administrators en webmasters (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid (AFG07024) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er v(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202971 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige DBA Oracle/analysten-ontwikkelaars (niveau A) voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (AFG07027) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar (...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202967 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige programmeurs COBOL (niveau B) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG07023) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeke(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007202974 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG07863) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de l(...) Naast de

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 05/10/2007 numac 2007011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-07/0028 : TECTEO/BRUTELE : Waals kabelproject Op 28 september 2007 ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging Een me
^