B.S. Index van de publicaties van 8 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/10/2007 numac 2007009811 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 4 september 2007 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om **** **** type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007203018 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 08/10/2007 numac 2007009825 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 september 2007 is machtiging verleend aan : de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de ****(...) om, behoudens tijdig ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007023374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007023371 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2001 houdende de maatregelen inzake de invoer, de uitvoer en de doorvoer van bepaalde wilde, niet-inheemse vogelsoorten type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 08/10/2007 numac 2007022057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2006 aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van effectgerichte maatreg type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007023375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007023373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, § 4bis, II, B., 1.c), 22 en 23, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekerin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007036236 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007202950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de Commissie voor de erkenning van projectontwerpers voor het jaar 2007 type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007202951 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Luik en tot aanneming van het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op de locatie "Boyou" en op de herbestemming als landbouwgebied van een ontginn

document

type document prom. -- pub. 08/10/2007 numac 2007031418 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten INTERCOMMUNALE VOOR TERAARDEBESTELLING. - Bij besluit van 3 augustus 2007 wordt vernietigd de beslissing van 14 juni 2007 waarbij de raad van bestuur van de Intercommunale voor Teraardebestelling de INTERCO

erratum

type erratum prom. 27/04/2007 pub. 08/10/2007 numac 2007021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2007 numac 2007023348 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 14 september 2007 wordt de heer Van Nuffel, Rudi, attaché A21 bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, met ingang van 1 juli 2007, via de vrijwillige mobiliteit, in dezelfde

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/10/2007 numac 2007000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 12.04.2007 wordt de vergunning om het beroep van **** **** he

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 08/10/2007 numac 2007014294 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 08/10/2007 numac 2007054530 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Boussy, Elvire Elvire Albertine Léontine Boussy, weduwe van Antonius Henricus Vergauw Alvorens te
^