B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007009857 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 september 2007 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) Bij koninklijk besluit van 25 **** type wet prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007040206 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 juni 2007 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007009854 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 september 2007 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamd(...) type wet prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007003452 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975(...) Ingevolge artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht aan derden tegenstelbaar vanaf d(...

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007202955 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 25 september 2007, dat in werking treedt op 9 oktober 2007, wordt de heer Alex ARTS, voorzitter van het Grondwettelijk Hof, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emerita Het is betr type koninklijk besluit prom. 23/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007012529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007023367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 september 2007 wordt de heer Goeyens, Leo Ghislanus, Hoofd van een Departement bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang De he type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007012408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomt van 18 maart type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007012409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007012414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndiceerden type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007012415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007012493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermin type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007000827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007202956 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 september 2007 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan de heer Alex ARTS, uittredend voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij zal het burgerlijk ereteken drage

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanvulling van de pachtprijzencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 03/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling om de examencommissie bij te staan voor de materiële organisatie van de examens en controletesten van veiligheidsadviseur type ministerieel besluit prom. 26/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007023366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007031440 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de lijst van deskundigen die kunnen optreden als bemiddelaar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2006 wordt de heer Eelens, Stefan, ingenieur bij het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting /Directie Huisvesting, gemachtigd aanspraak te(...) Bij beslu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007031424 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een premie voor de uitvoering van een bodemonderzoek in het kader van het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007036682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en het be type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007036681 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het intern verzelfstandigd agentschap Fonds Stationsomgevingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007203016 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998 betreffende delegatie van bevoegdheden inzake vaste uitgaven van de Kabinetten van de Waalse Regering voor de Vaste hulpdienst voor de administratieve type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007203053 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij wild tijdelijk mag gedood worden voor wetenschappelijk onderzoek

document

type document prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007012612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 25 september 2007 werd de heer Renard, Jean, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het amb

erratum

type erratum prom. 14/12/2000 pub. 09/10/2007 numac 2007031434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Instrument tot wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie aangenomen door de Conferentie tijdens haar vijfentachtigste zitting te Genève op 19 juni 1997. - Erratum type erratum prom. 23/02/2006 pub. 09/10/2007 numac 2007031436 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 betreffende de meerwaardeneconomie gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. - Err type erratum prom. 10/11/2005 pub. 09/10/2007 numac 2007031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming wordt betuigd met de avenant van 12 februari 2004 bij het Samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie. - Erratum type erratum prom. 24/08/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007014286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Erratum type erratum prom. 23/02/2006 pub. 09/10/2007 numac 2007031435 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 betreffende de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007012646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 september 2007 is de heer Dirix, Joseph, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Van Den Br type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007012644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 september 2007 is de heer Aerts, Peter, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer De Neef, Jozef, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007012645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 september 2007 is de heer Engelen, Hugo, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer De Vliegher,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007009874 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 september 2007 : - is de aanwijzing van de heer Vits, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot de functie van eerste substituut-procureur des Kon - is de ju

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007002175 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 wordt Mevr. Valérie Mollard, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van he Overe

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007000850 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2007 wordt de heer Tom Gressens, gevestig Bij m type vergunning prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007000847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 5 september 2007 wordt de vergunning tot het exploiteren van De ver type vergunning prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007000840 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Nieuwe vergunning Bij ministerieel besluit van 10 september 2007 is de vergunning tot De ver type vergunning prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 7 september 2007 wordt de vergunning tot het organ type vergunning prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 21 juni 2007 wordt de vergunning om **** **** type vergunning prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 14 september 2007 wordt artikel 2 van het min « type vergunning prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007000846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen van de vergunningen Bij ministerieel besluit van 14 september 2007 wordt « type vergunning prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering tot vergunning Bij ministerieel besluit van 14 september 2007 wordt de vergu

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 25 september 2007 hebben H.E. de Heer Sione Ngongo Kioa, de Heer Ahmed Tidiane Sakho, de Heer Ramon Custodio Espinoza, de Heer Fernando Yepez Lasso, Mevr. Imma Tor Faus en de Heer Mohamad Ayman Soussan de eer H.E. wer

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007203022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Erkenningen Bij besluit van 2 Bij bes

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 09/10/2007 numac 2007014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra
^