B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007009855 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 september 2007 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende om, behoudens tijdig **** type wet prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007011489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenningen Bij beslissing van 25 september 2007, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, worden de volgende met name hierna aangedu Voor de ra type wet prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Weigeringen tot vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 4 mei 2007 wordt de v Bij min

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007000868 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Velodroom inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007002176 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 23 september 2007 is aan de heer Matthys, Paul, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 juni 2007. Hi type koninklijk besluit prom. 02/08/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van het document bedoeld in artikel 138bis-6, derde lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007012489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, houdende storting in 2005 en 2006 van een bijzondere bijd type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007012444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de coll type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007012410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vrijstelling type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007012371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regelen en voorwaarden waaraan het evaluatieverslag en het financieel overzicht bedoeld in het artikel 190, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen moeten voldoen (1) type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007012355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007012488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste va type koninklijk besluit prom. 23/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Damburgstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007000866 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het « Prinz Philippe Stadion » inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007031426 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende machtiging van deskundigen tot het uitvoeren van de acceptatietesten, de jaarlijkse testen en de halfjaarlijkse testen en tot het opvolgen van de dagelijkse en wekelijkse kwaliteitscontrole van mammografische eenheden voor bo type ministerieel besluit prom. 14/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007011486 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007203038 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot schorsing van een lid van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" type besluit van de waalse regering prom. 27/06/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007203017 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Bastenaken en tot aanneming van het voorontwerp van herziening van het plan met het oog op de opneming van een ontginningsgebied te Bastenaken (Arloncourt) en een bosgebied te Houffalize (T

decreet

type decreet prom. 20/09/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007203054 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 december 2002

document

type document prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007203057 bron ministerie van het waalse gewest Beheerscontract van de "Société wallonne du Crédit social" Op 10 september 2007 is het beheerscontract van de "Société wallonne du Crédit social" gesloten tussen de Waalse Regering, vertegenwoordigd door de Minister van Huis Inzage in het volledig type document prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007203058 bron ministerie van het waalse gewest Beheerscontract van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" Op 10 september 2007 is het beheerscontract van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" gesloten tussen de Waalse Regering, Inzage in het volledige con type document prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007203056 bron ministerie van het waalse gewest Beheerscontract van de "Société wallonne du Logement" Op 10 september 2007 is het beheerscontract van de "Société wallonne du Logement" gesloten tussen de Waalse Regering, vertegenwoordigd door de Minister van Huisvesting, V Inzage in het volledige

erratum

type erratum prom. 18/01/2001 pub. 10/10/2007 numac 2007031437 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. - Errata type erratum prom. 24/03/2005 pub. 10/10/2007 numac 2007031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. - Errata

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007018160 bron wetgevende kamers KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van programmeurs De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van w VII. TOEL

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007009875 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 september 2007, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is Mevr. Van Cauwenbergh, B., ondervoorzitter en jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, aangewez - is de he type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007009876 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 december 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan Mevr. Mergaert, C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter stand Het is

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007000864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 6 juli 2007 wordt de v Bij min type vergunning prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007000865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 23 april 2007 wordt de vergunning v Bij mi type vergunning prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007000852 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 06.06.2007 wordt de vergunning om het De he

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007203023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

erkenning

type erkenning prom. 01/10/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007023378 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 01/10/2007 pub. 10/10/2007 numac 2007023379 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 10/10/2007 numac 2007054509 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Coenen, Pieter Pieter Coenen, weduwnaar van Irma Rosiers, geboren te Antwerpen op 7 f Alvorens te
^