B.S. Index van de publicaties van 12 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007009872 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2007 is machtiging verleend aan : de **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en, **** ****, ****, beiden wonend type wet prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007009871 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2007 is machtiging verleend aan : de ***** de ****, **** ****, geboren te **** **** op 19 augustus (...) **** de **** type wet prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007009870 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 4 september 2007 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** type wet prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007009840 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 september 2007 is machtiging verleend aan : de heer **** ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** de heer De type wet prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007018172 bron belgische senaat Vacature van een rechter in het Grondwettelijk Hof Tweede oproep Het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2007 maakte een vacature bekend van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof. De Senaat dient over te gaan tot de voordracht van In de vacatur

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007023360 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007023062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het invoeren van een toelage voor voorlichtings- en vormingsevenementen over het thema klimaatverandering type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007021118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007, dat in werking treedt op 1 januari 2008, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer De Trazegnies Marc, ambtenaar in de vakklasse A3 met de titel van adviseur b Het is type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007014282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 12/10/2007 numac 2007023340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 06/07/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007023362 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor de opleiding van de interveniërende personen en de ondersteunende organisatie van de interventies bij een grootschalig spoedgeval en risicodragende manifestaties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007000862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden, inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aa

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de rode beuk gelegen Jan Sobies(...) Voor de raadpleging van de tabel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007031442 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2007 worden beschermd als monument : - de straatgevels : de gevel van de hoofdingang, de gevel van de conciërgewoning en de gevel van de voorma - de tota

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007036717 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot samenstelling van de toezichtcommissie in het kader van het gezondheidsinformatiesysteem en tot bepaling van de presentiegelden en vergoedingen van de leden type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007036714 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007036715 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007203114 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de opneming van een recreatiegebied en gemengde bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeenten Dour (Elouges) en Hensies (Thulin

decreet

type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007003460 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen . - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2007 Voor de voertuigen di(...) Voor he

document

type document prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007000000 bron federal public service finance Agreement between the competent authorities of Latvia and Belgium concerning mutual administrative assistance with respect to taxes on income On the basis of - the 77/799/EEC Council Directive of 19 December 1977 concerning mutual assistance - article

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2004 tot vaststelling van de lijst van bijkomende masters in de gezondheidssector

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007023369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 september 2007, dat uitwerking heeft met ingang va Bij hetz

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007009878 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 september 2007 : - is Mevr. Roosen, C., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent; type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007009877 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2007 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, Mevr. Desloover, I., assistent bij de griffie van deze rechtbanken. Dit bes Bij minis

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007000788 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007000776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is eergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007000790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007000789 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007000778 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007000777 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007000779 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2007 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007003463 bron federale overheidsdienst financien Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Letland en België inzake wederzijdse administratieve bijstand met betrekking tot belastingen naar het inkomen Op basis van - de Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de - artikel

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007203138 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige stuurmannen van de loodsboot (niveau A) voor de DAB Vloot van de Vlaamse overheid (ANV07053) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. In(...) Als u g type bericht van selor prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007203136 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior auditoren (niveau A) voor het Agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie - Brussel - Vlaamse overheid (ANV07043) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geschikten aang(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007203137 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige loodsen (m/v) (niveau A) voor de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust - Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (ANV07051) Na deze selectie word(...) Als u geslaagd bent type bericht van selor prom. -- pub. 12/10/2007 numac 2007203102 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken duurzame ontwikkeling op het gebied van energie (niveau ****) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en **** (****07004). - Uitslagen Rangschikking van de(...) 1. ****,

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 12/09/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007003441 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2006 van de Nationale Loterij
^