B.S. Index van de publicaties van 15 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007009810 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 31 augustus 2007, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ****-****-la-**** op 28 maart 20 **** **** type wet prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007009837 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 september 2007, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunning Bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2007, wordt de beslissing van de bestendige deputatie van de provinciale raad van West-Vlaanderen van 1 juni 2006 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007012490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Ge type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007012559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastst type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007011493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunning Bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2007 wordt de beslissing van de bestendige deputatie van de provinciale raad van Antwerpen van 1 februari 2007 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Bru type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007011494 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunning Bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2007 wordt de beslissing van de bestendige deputatie van de provinciale raad van West-Vlaanderen van 1 juni 2006 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 B type koninklijk besluit prom. 02/10/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007011492 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Verklaring van openbaar nut Een koninklijk besluit van 3 oktober 2007 verleent een verklaring van openbaar nut met index : 7.E.E./235/32491bis aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg op niet m type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007012463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het voltijds conventioneel brug type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007012475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de statuten van het « So type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007012439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende toevoeging van een vijfde lid in a

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007012607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007203088 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 26 juli 2007 wordt het ministerieel besluit van 2 mei 2003 waarbij de erkenning van het O.C.M.W. van Blegny als instelling voor schuldbemiddeling werd hernieuwd, vanaf 22 mei 2007 opgeheven, overeenkom Bij mini type ministerieel besluit prom. 04/10/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007002177 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot erkenning van een assessor in de Interdepartementale raad van beroep voor het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat type ministerieel besluit prom. 10/07/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007203107 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 30 en programma 07 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 17/07/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007203108 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 07 van organisatieafdeling 10, programma's 01, 07 en 13 van organisatieafdeling 11, programma 01 van organisatieafdeling 12, programma 03 van organisatieafdeling 13, p type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007203105 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 31 en programma 04 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007203104 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 09 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 09/07/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007203106 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007203103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 28/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007000874 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2008 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 13/07/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007203109 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007036741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007036742 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van CLIL-projecten in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007036772 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007203132 bron ministerie van het waalse gewest Subregionale comités voor tewerkstelling en vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007, dat op 30 augustus 2007 in werking treedt, wordt de heer Frédéric Vanlerberghe ter vervanging van de heer Marc De Meyer, ontslagnemend, Bij m

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007203130 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 20 augustus 2007 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 21 augustus 2007, zijn b Die zake

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007009882 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Nijvel. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2007, pagina 51143, van de aanwijzing van de heer D'Hoore, M., om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen, dient de datum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007023380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 september 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007000821 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 wordt de heer Jurgen Neuts tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007000819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 wordt Mevr. Iris Verheven tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007000823 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 19 september 2007, wordt de heer Alexander Van Steenberge tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007000818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 wordt de heer Dries Van Eeckhoutte tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007000822 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 19 september 2007, wordt Mevr. An Van Den Broeck tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007023376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische boekhoudkundige en statistische commissie. - Ontslagverlening en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 september 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 septem De hee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007023381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 september 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 au Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007023377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 september 2007, dat in werking treedt de dag type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007000820 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 wordt Mevr. Sofie De Doncker tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007018135 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor het extern lidmaatschap van het sectoraal Statistisch Toezichtscomité Er zal worden overgegaan tot het aanwijzen van de mandaten van de externe leden van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie vo Deze

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007009881 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 juni 2007, die in werking treden op 31 oktober 2007 : - is het aan de heer Flachs, A., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, eer - is het a

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007203062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007 wordt, voor een periode van vijf jaar, de erk

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007009883 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 20 juni 2007, heeft Mevr. Rabine, V., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 oktober

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 15/10/2007 numac 2007054532 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Delhalle, Gilbert M. Delhalle, Gilbert Joseph Laurent, geboren te Hoei op 25 septembe Alvorens te
^