B.S. Index van de publicaties van 22 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007040207 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 juli 2007 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007011491 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 wordt aan de heer Jean Moreaux, adviseur bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 november 2007 eervol ontslag uit zijn functies verle De heer type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening van de provincie Luxemburg type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007007277 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6719 van 19 september 2007, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007007278 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - **** **** koninklijk besluit ****. 6721 van 19 september 2007 : Wordt kapitein-ter-zee technicus **** ****. ****, op 1 juli 2007 aangewezen voor het ambt van **** bij de **** **** **** type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007012609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij r type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007012616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 1996 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007012615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1989 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het vervoer type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007012617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007012614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1974 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het vervoer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007007280 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** functie. - Benoemingen. - Ontslagen Bij ministerieel besluit ****. 87931 van 20 september 2007 : Wordt luitenant-kolonel **** ****. Wouters, op 3 september 2007 ontslagen uit het ambt van attaché van het **** Wordt majoor type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007003478 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007036775 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs

document

type document prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007023396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische medische raad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk beslu Bij het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Afdeling belast met het medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 september 2007 wordt de afdeling belast met het medisch toezicht Bij be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/07/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning en de rangschikking van de sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportverenigingen, tot regeling van hun subsidiëring alsook die van de clubs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Afdeling medisch toezicht van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van de « ASBL Encar Prevent ». - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 september 2007 wordt de Afdeling medisch toezicht v

erratum

type erratum prom. 09/07/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007007276 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools. - Erratum type erratum prom. 08/06/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023372 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. - Erratum type erratum prom. 07/09/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007007275 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités voor officieren en onderofficieren. - Erratum type erratum prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Erratum In het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2007, bl. 40782 wordt volgende correctie aangebracht. Toegestane onderrichtscategorieën : de v Er dient toe

arrest

type arrest prom. 02/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007003462 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen. - Verlof wegens opdracht Toelatingen tot de stage. - Mobiliteit. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 februari 2007, wordt met ingang van de tegenover zijn naam vermelde datum, benoemd : Orde van Leopold II Ridder Bij koninklijk besluit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007023395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2007 Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007007279 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 6722 van 19 september 2007 : Landmacht In het kader van de beroepsofficieren worden op 26 september 2007 benoemd in de graad van kapitein-**** **** het korps van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007011483 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2007 wordt, met ingang van 16 april 2007, de heer Philip MAES, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ra Overeen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007009916 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 7 december 2006, dat in werking treedt op 10 oktober 2007, is aan de heer Van Isacker, A., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Elsene. Het is hem vergund de tite Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007009915 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2007, dat in werking treedt op 31 juli 2007, is aan de heer Tremmery, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Menen. Het is hem Het beroe

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007011503 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Mededeling van de Raad voor de Mededinging betreffende volledige of gedeeltelijke vrijstelling van geldboeten in kartelzaken I. Inleiding 1. De Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 Deze praktijken zij type mededeling prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007003481 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Lijst opgemaakt op 1 oktober 2007 van de instellingen die deelnemen aan de beschermingsregeling. - Bekendmaking overeenkomstig punt 64 van de mededeling gepubliceerd in het Belgisch St 1.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007014306 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 24 september 2007 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamheid aan het leidend en onderwijzend personeel van de scholen voor het wordt be type benoemingen prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007014310 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2007 wordt de heer Alain Suttels vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Ver Overe

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007023301 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor humaan gebruik geregistreerd tussen 1 januari 2004 en 31 januari 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie b(...) Lijst van de geneesmiddelen voor humaan gebruik waarvoor een vergunning voor parallelinvoer is toeg(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007203196 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Franstalige directeur (klasse A31) voor de Dienst « Assurabilité-Indemnités-Conventions internationales » van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (MFG07093) Opgepast : voor deze select(...) Toel type bericht van selor prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007203200 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving. - Uitslag Selectie van Nederlandstalige analisten (niveau A) voor het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) FOD Binnenlandse Zaken (ANG07824). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating(...) 1. VERCAUT

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007014303 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007014304 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 22/10/2007 numac 2007054536 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Bruyère, Emile Bruyère, Emile Théodore, echtgescheiden van Jacobs, Rachel, geboren te Alvorens t
^