B.S. Index van de publicaties van 23 oktober 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007012487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007012565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de uitvoering van het interprofes type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007012411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007012437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten g type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007012438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007012428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007000904 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 10 oktober 2007 wordt aan de heer Boven, Albrecht, op zijn verzoek, met ingang van 1 december 2007, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij Hij wor type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007012453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007012591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007023404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van de geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneesku type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007023403 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegen type ministerieel besluit prom. 08/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007003483 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007000901 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een wachttoelage aan de personeelsleden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die wachtdienst verzekeren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007031448 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007031446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007036765 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007036794 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007036776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2007 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007036814 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bes

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007203203 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007018178 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Pete type bericht prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007012653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koningsstraat 180, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Kon 1. de

document

type document prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007012647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 oktober 2007, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgi worden b

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Toekenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2007 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van leraar kunstvakken toegekend aan de heer Philippe Guilbert voor de volgende vakken Beeldop type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 7 op de site van de instelling voor gewoon gesubsidieerd basisonderwijs Saint-Remy, te Sambreville, afhangend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een herwaardering van de loonschalen van sommige leden van het hulpopvoedend personeel van het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Gebiedsraden opgericht bij het decreet tot bevordering van het welslagen in de basisscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een herwaardering van de loonschalen van sommige leden van het onderwijzend personeel van het lager secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 4 op de site van het « Institut médico-pédagogique provincial de Mont-Houffalize », afhangend van de schoo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 te Brussel, op de site van het psychiatrisch centrum voor kinderen en adolescenten « Parhélie », gevestig type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 te Brussel, op de site van het psychiatrisch centrum voor kinderen en adolescenten « Parhélie », gevestig

erratum

type erratum prom. 30/07/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd. - Errata

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007020091 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 24 oktober 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het Wete(...) - Regeling van de werkzaamheden. - Ontwerp van organieke ordonnant

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007009919 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2007 is de heer Delforge, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op Het ber

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007023389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personnel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 september 2007 wordt de heer Pirson, Michael, geboren op 28 mei 1973, vast benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Overee

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007203201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007203199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** analisten (niveau ****) voor het **** voor de **** (****) - **** **** **** (****07824). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot(...) 1. **** type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007203198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG07831). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VERSCHUEREN, SUZANNE, 2330 MERKSPLAS. 2. GEO(...) 3. VAN BRABAND type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007203197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen luchtvaartproducten (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG07827). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VAN DEN BROEKE, KOE(...) 2. MATHUES, type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007203195 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG07831). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. CRASSAERT, ALIX, 1040 ETTERBEEK. 2. FERRANTE, FRA(...) 3. DIASIVI MAN type bericht van selor prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007203193 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige technisch deskundigen luchtvaartproducten (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG07827). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : NOEL, HUGUES, 7120 ESTINNES(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 23/10/2007 numac 2007043010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van
^