B.S. Index van de publicaties van 24 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007009897 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2007 is machtiging verleend aan : de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, **** de genaamde **** type wet prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007203161 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 128/2007 van 10 oktober 2007 Rolnummer 3027 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, ingesteld door de VZW « Advocaten Het Grondw type wet prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007009896 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** **** besluit van 5 oktober 2007 is machtiging verleend aan : de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** , op ** ***** ****, en de heer(...) de genaamde Hos type wet prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007011502 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen De ministeriële besluiten van 8 oktober 2007 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 19 PR/001 type wet prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007009910 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2007 is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** **** ** ***** ****, en de genaamde S(...) de genaamde ****,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007009922 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2007, wordt aan Mevr. Libert, Valérie, geboren op 9 december (...) type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007011506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 betreffende de voor de bouw bestemde producten type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007012561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, ter uitvoering van de col type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007012552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende maatregelen ter b type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007012532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanverminde type koninklijk besluit prom. 09/05/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007023398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007012432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijke brugpensioenstelsel op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007012495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die beh type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007012498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007012494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijke brugpensioenstelsel op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007012425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de afschaffing van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007012447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszek type koninklijk besluit prom. 19/07/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007000875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 betreffende de identificatie en registratie van honden. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007021123 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 26/09/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007023358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeest type ministerieel besluit prom. 05/10/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007000877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire- of politieoperaties type ministerieel besluit prom. 05/10/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007036795 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke overdracht van de instandhoudingsplicht van blijvend grasland zonder overdracht van gronden type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007203206 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst type ministerieel besluit prom. 09/10/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007002180 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2007 houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007012593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief Vrijstellingen van arbeidskaart voor kaderleden en onderzoekers Het koninklijk besluit van 12 september 2007 heeft in het besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van b Artikel 2

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007011499 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages. - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, artikel 7bis ,

document

type document prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007000873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 3 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde De respectievelijk in bijlagen 1 tot 3 gevoegde teksten zijn de Duitse vertaling : type document prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007023397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 september 2007 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 104,14 wordt, vanaf 1 september 2007, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Zi(...) I. Regeling voor werkne

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007020092 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 25 oktober 2007, om 15 uur Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken Voorzitters : de heer Jean-Luc Vanraes en Mevr. Ma(...) Ontwerp van ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van type beschikking prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007031456 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest 10 NOVEMBER 2005. - Ordonnantie houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 bij het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de (...) In het Belgisch Staatsblad van 23 november 2005 dient men op blz. 50405 in artikel 2 van de Neder(..

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007023406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2007 : - worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 15 september 2007, de manda Mevr. Este

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007009923 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 oktober 2007 : - is Mevr. Vanderkerken, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, met gelijktijdige benoeming in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, benoemd tot raads - is de h type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007009924 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2007 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing als lid-kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen van de heer Hermann, F., als effec - is aang

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007003485 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen . - Bekendmaking van overdracht van een portefeuille hypothec(...) Het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft met toepassi( type vergunning prom. -- pub. 24/10/2007 numac 2007000905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2007 wordt de vergunning tot het organiseren va
^