B.S. Index van de publicaties van 25 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007009892 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 september 2007 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007009856 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 september 2007 is machtiging verleend aan, de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en Mevr. ****, **** (...) de heer ****, **** type wet prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007009914 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2007 is machtiging verleend aan : Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en (...) beiden wonende te **** type wet prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007203209 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 124/2007 van 4 oktober 2007 Rolnummer 4214 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van Het Grondw type wet prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007000903 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken Oproep tot medische deskundigen In uitvoering van artikel 9ter, type wet prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007009926 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van december 2007 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het Vorenve

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007021121 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 7 februari 2007 wordt eervol ontslag uit zijn ambt met ingang van 1 mei 2007 verleend aan de heer De Meyer, Frans, geboren op 27 april 1942, werkleider bij het Konin De bet type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007021122 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 wordt de heer Dehenauw, David, geboren op 10 december 1970, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, met ingang Bij k type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 25/10/2007 numac 2007012509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkste type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 25/10/2007 numac 2007012585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vorming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007203207 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 september 2007 wordt de "Service pédologique de Belgique" vanaf 18 december 2007 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën 3. "Mijnen en gr type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007203216 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 24 september 2007, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de heer Jean-Michel Brismée, woonachtig rue du Gros Tilleul 4, te 7604 Braffe, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning Bij ministeriee type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007023343 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 17 september 2007 wordt de heer Zeicher, Marc, adviseur-generaal bij het Federale agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, met ingang van 1 augustus 2008, eervol ontslag ui De heer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2007 pub. 25/10/2007 numac 2007203214 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn - luik peterschap

decreet

type decreet prom. 25/06/2007 pub. 25/10/2007 numac 2007033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2007

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007018190 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h type bericht prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007011500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Bericht in verband met de automatische indexering van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor Overeen

document

type document prom. 16/05/2007 pub. 25/10/2007 numac 2007203215 bron ministerie van het waalse gewest Wijziging van de milieuovereenkomst van 22 december 2005 betreffende de uitvoering van de terugnameplicht inzake zaklampen type document prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007031450 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel Toelatingen tot de stage. - Benoemingen Met het besluit van 12 juni 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt de heer Sebastian Serrano Met het besluit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2007 pub. 25/10/2007 numac 2007029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verhoging van de weddeschalen van de inspecteurs en directeurs van het basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2007, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007029344 bron ministerie van de franse gemeenschap « Conseil communautaire des Etablissements de Soins ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 september 2007 wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de « Conseil communautaire des Etablissements de Soins » Me

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007023407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid Hernieuwing van mandaten en benoeming van effectieve leden Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2007 : - worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 16 juni 2007, de mandaten van de Mevr. Myriam type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007012684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2007 is de heer Aernoudts, Peter, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, ter vervanging van de heer De Moor, Robert, wien type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007012685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2007 is de heer Clerinx, Paul, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer De Vadder, Alfons, wiens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007018191 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : -> verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; -> verleent machtigingen voor de verwerking of de medede -> controleert de

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/07/2007 pub. 25/10/2007 numac 2007033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 december 1995 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/09/2007 pub. 25/10/2007 numac 2007033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007203208 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 126/2007 van 4 oktober 2007 Rolnummers 4257 en 4258 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 235ter, type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007203210 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 123/2007 van 26 september 2007 Rolnummer 4215 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 26, type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007203213 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 127/2007 van 4 oktober 2007 Rolnummer 4264 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel L4131-5 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, gesteld door de Raad van State. type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007203211 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 122/2007 van 26 september 2007 Rolnummer 4210 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 100, eerste lid, 1°, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, Het Gron

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007014312 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de raa type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007014311 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Voor de raa

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 25/10/2007 numac 2007054538 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Dutrieux, Marthe Dutrieux, Marthe, weduwe van de heer Charles Lechevin, geboren te To Alvorens te
^