B.S. Index van de publicaties van 29 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/10/2007 numac 2007009898 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2007 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** kon type wet prom. -- pub. 29/10/2007 numac 2007011522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007012625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007012633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007012639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007012603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007012632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007012626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007023419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en- rechtbanken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007023417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen IV. A. en IV. B. van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type ministerieel besluit prom. 10/10/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007023399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007036863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2003 betreffende de vastlegging van de prestaties van een ambt in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007036836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007036847 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de informatieplichten in het kader van Brownfieldconvenanten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007036835 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de administratieve omkadering in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007036859 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007027145 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan Hoei-Borgworm definitief aangenomen wordt met het oog op de uitbreiding van een ontginningsgebied en op de herbestemming als bosgebied van een gedeelte van dat gebied op het grondgebi

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/10/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007000894 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 43 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2008 ten behoeve van de politiezones

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2007 numac 2007023402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2007, dat uit Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2007 numac 2007029353 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap "Académie royale de Médecine de Belgique" Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 wordt goedgekeurd de verkiezing tot titelvoerende leden van de "Academie royale de Médecine de Belgique" van : Mevr. Pro De heer Professor J. BORN, wo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/2007 numac 2007023411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2007, dat in w Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2007 numac 2007018193 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van - controleer type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/2007 numac 2007009928 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Brussel : 1 ; - Oudenaarde : 1, vanaf 1 januari 2008; - bij het vredegerecht van het tweede kanton Oostende : 1, vanaf 1 januar(...) - adjunct-griffier :

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/10/2007 numac 2007009929 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 oktober 2007 : - is de heer Stallaert, S., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aan Hij is gel type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/10/2007 numac 2007009927 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 oktober 2007 : - is aan Mevr. Famelaer, S., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen. Dit besluit heeft uitwerking met ingang - is aan de h type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/10/2007 numac 2007009930 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2007 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid- kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie : Antwerpen : - a - als plaatsve

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/07/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot sluiting van het internaat van het « Robert-Schuman-Institut »

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/10/2007 numac 2007203239 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 116/2007 van 19 september 2007 Rolnummer 4051 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 462 van het Strafwetboek, gesteld door een onderzoeksrechter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Het samengesteld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/10/2007 numac 2007203250 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Nederlandstalige contractuele arbeidsgeneesheer (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (CNG07811) Toelaatbaarheidsvereiste : Vereiste diploma's op 19 november 2007 : diploma van arts uitgereikt overeenkomstig het (...) De gedetail
^