B.S. Index van de publicaties van 31 oktober 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007009920 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 25 september 2007, is machtiging verleend aan : de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. ****, ****, om, behoudens tijdig type wet prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007203212 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 121/2007 van 19 september 2007 Rolnummer 4201 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, gesteld door het Ho Het Grondw type wet prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007203236 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 129/2007 van 17 oktober 2007 Rolnummer 4095 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 362 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse (...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Me

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007009917 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007012542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007012541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de wijziging van de statuten van he type koninklijk besluit prom. 01/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007000888 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Burgemeester A. Lambertsstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007012682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 juni 2007 wordt de heer Jacques Van Parys met ingang van 1 november 2007, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het defini type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007000855 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2007 wordt de detachering van de heer Luc Detroux, auditeur bij de Raad van State, bij het kabinet van de Vice-Voorzitter van de Regering van de Franse Gemeenschap en Minister type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007012417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de beroepeninschali type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007012479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 01/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Vedette inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 01/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007000893 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het gemeentelijk stadion De Schalk inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 25/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007003487 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2007 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke type koninklijk besluit prom. 01/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Luc Varenne stadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 01/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Gemeentelijk Stadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 01/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007000889 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Burgemeester Thienpondtstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007007291 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-hulpofficieren en van het varend personeel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007036885 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 24/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007003491 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007023412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2007-2008 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007031455 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde ingedeelde inrichtingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007036918 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toewijzing, het gebruik en de overname van de nutriëntenemissierechten en betreffende de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007036865 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007203264 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007203259 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 houdende definitieve erkenning van het Waalse betaalorgaan voor de door het EOGFL, afdeling Garantie, medegefinancierde uitgaven type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007027150 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan Hoei-Borgworm definitief aangenomen wordt met het oog op de uitbreiding van een ontginningsgebied en op de herbestemming als bosgebied van een gedeelte van dat gebied op het grondgebi

decreet

type decreet prom. 18/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007203258 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2006 genomen overeenkomstig artikel 1 van het programmadecreet van 3 februari 2005 tot economische en administratieve vereenvoudiging type decreet prom. 19/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007036905 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de u type decreet prom. 19/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007036906 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot wijziging van de partnerschapsovereenkomst, ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000 tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007000908 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de markering van brandweerhelmen

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007018187 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Naeem Mohammad, wonende te 8370 Blankenberge, Rogierlaan Deze zaa type bericht prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007018196 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007018186 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De g type bericht prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007018195 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Reger Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007020094 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Maandag 5 november 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken - Budgettaire(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Uiteenzetting van de Gouverneur v type document prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007014314 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk beluit van 5 oktober 2007, dat in werking treedt op 1 oktober 2007, wordt aan de heer Etienne Dardenne, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A1, met de titel van attaché. Hij w

erratum

type erratum prom. 07/05/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007203244 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wijziging aan de Grondwet. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/07/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007031453 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juni 2003, zoals gewijzigd door de besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 6 mei

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007009937 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007009934 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 is aan de heer Carnewal, E., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent. Bij koninklijk besluit van 22 o Bij koninklijk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007009935 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 21 oktober 2007 : - is de heer Verbaanderd, H., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Halle, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burger - is Mevr. Ca

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/07/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007023363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 september 2007 wordt Mevr. Mathys, Esther, met ingang van 1 september 2007, op het Nederlands taalkader, voor een eerste mandaat van twee jaar, benoemd in de betrekking van attaché b(...) Het konink type benoemingen prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007023387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2007, blz. 51109, betreffende het koninklijk besluit van 14 september 2007, dient gelezen « Mme Tignon, Marylène, is benoemd de functie van assistent voor een derde man

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007014316 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Raad van State. - Schorsing Bij arrest nr. 175.415 van 5 oktober 2007 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, IXe Kamer, de schorsing bevolen van de tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 21 januari 2007 houdende erkenni

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007009936 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 3 september 2007, heeft de heer de Codt, J., raadsheer in het Hof van Cassatie, aangewezen tot afdelingsvoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 4 oktober Het Hof

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007203242 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 119/2007 van 19 september 2007 Rolnummer 4071 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 2, 3, type arrest uittreksel prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007203241 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 118/2007 van 19 september 2007 Rolnummer 4064 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 21 en 23 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007203265 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige "senior service delivery managers E-gov" (niveau A) voor Fedict (AFG07844). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. Meuleman, Laurent, 7024 Cip(...) type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007203266 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige "senior service delivery managers E-gov" (niveau A) voor Fedict (ANG07844). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. Hanssens, Kristof,(...) 2. Weyns, Malik, 1640 type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007203261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** attachés-**** (niveau ****) voor de **** Mobiliteit en **** (****07820). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, 130(...) 2. ****, ER type bericht van selor prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007203262 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige attachés-auditors (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG07820). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. VAN LINTHOUT, DIRK, 1730 ASSE. 2. BACKX,(...) 3. VANHESE, C

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/10/2007 numac 2007040310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2007 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2007, 107,10 punten bedraagt, tegeno Het gez
^