B.S. Index van de publicaties van 6 november 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007012566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 ja type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007012662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007012569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot opheffing van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007012601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijzigin type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007012582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007012540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschaps type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007012486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007014319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging van Infrabel type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007012458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 29/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007021127 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de behandelingsprocedure en -termijnen voor een aanvraag voor hergebruik van overheidsinformatie alsook het toezicht op de verplichting om bestuursdocumenten beschikbaar te stellen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/11/2007 numac 2007003492 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie Registratie en domeinen. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2007 wordt de heer Beeckmans, Emile R.L., eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur bij het eerste aankoopcomité te Brus

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/09/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat aan bepaalde delen van het Zoniënwoud het statuut van bosreservaat toekent

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007036873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007036897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007036899 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007036886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot algehele omzetting van de obligaties aan toonder naar obligaties op naam van de lening 3 pct. januari-juli, 3e en 4e reeks, uitgegeven door de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/11/2007 numac 2007095236 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire sch Deze overdra

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 06/11/2007 numac 2007011501 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Personeelsplan 2008 De raad van bestuur : Gelet op de programmawet van 24 december 2002, inzonderheid artikel 445; Gelet op de wet van 7 juli 2002 tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Intervent Gelet op het

document

type document prom. -- pub. 06/11/2007 numac 2007020097 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 7 november 2007, om 14u. 30 m Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en verkeerswezen - Mondelinge vraag van de hee(...) - Mondelinge vraag van de heer Vincent De Wolf (F) aan de heer Pascal

erratum

type erratum prom. 01/09/2006 pub. 06/11/2007 numac 2007000912 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Erratum

arrest

type arrest prom. 19/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007003488 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/11/2007 numac 2007020095 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 7 november 2007, om 9u. 30 m. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid - Ontwerp van ordonnantie houdende (...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - Stemmingen. - Voorste type beschikking prom. -- pub. 06/11/2007 numac 2007020096 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk parlement Verenigde Vergadering Commissievergaderingen Agenda Woensdag 7 november 2007 om 9u. 30 m. Commissie voor de Sociale Zaken - Interpellatie van de heer Michel Colson (F) to(...) - Toegevoegde interpellatie van Mevr. Carine Vyghen (F) betreffende het ont

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2007 numac 2007009950 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent : 1. Elke kandidatuur moet bij een ter post aangetekend

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/11/2007 numac 2007009949 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2007 is het verzoek tot associatie van de heer Ravet, Ph., notaris ter standplaats Jemeppe-sur-Sambre, en van de heer Ravet, L., kandidaat-notaris, om de associatie « Philipp De hee type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/11/2007 numac 2007009948 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2007 is aan de heer Vandaele, L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor Het be

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/09/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/11/2007 numac 2007012714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2007 wordt de heer Bruno Lambrecth, stagedoend attaché, met ingang van 1 september 2007 tot rijksambtenaar benoemd in de titel van attaché in de vakklasse A2 « Techniek en Infrastruct Een

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 29/10/2007 pub. 06/11/2007 numac 2007003447 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Monopoly", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^