B.S. Index van de publicaties van 8 november 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007040208 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 augustus 2007 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007009940 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking. - Erratum In Belgisch **** ****. 309 van 24 oktober 2007, bladzijde 55189, **** tekst van het koninklijk besluit van 5 oktober 2007, aan de heer ****, **** type wet prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007009932 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 21 oktober 2007 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007003493 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen, van het koninklijk besluit van 17 juni 1996 tot verruiming van de grenzen waarbinnen de kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007009958 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007036917 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Onderscheidingen in de Nationale Orden voor leden van culturele verenigingen Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007009956 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007009959 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2007

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007203286 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende het visitekaartje en de prestatie-indicatoren van de distributiediensten type ministerieel besluit prom. 30/07/2002 pub. 08/11/2007 numac 2007014318 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de uitvoering van de begroting alsook de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007036962 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begeleiding van de scheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007036934 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

document

type document prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007014326 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Schooltreinkaarten De Directie Reizigers Nationaal van de NMBS kondigt aan dat vanaf 15 november 2007 tot en met 30 november 2007 er geen jaarvalideringen kunnen verkregen worden voor de schooltreinkaarten in combinatie met een bustraject TEC. type document prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007012718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 oktober 2007, Paritair Co

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge Raad voor Studietoelagen en Studieleningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 30 juli 2007 tot benoeming van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd

erratum

type erratum prom. 08/03/2007 pub. 08/11/2007 numac 2007029366 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap ge

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007009957 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Malle : 1 (in associatie); - Zoersel : 1 (in associatie); - Herselt : 1 (in associatie vanaf 29 mei 2008); - Brussel : 2. In toepassing van artikel 43(...) Een van deze plaatsen vervangt d

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007018197 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één Nederlandstalige management assistent (graad deskundige) De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) werft één Nederlandstalige managementassistent aan (m/v) (graad deskundige). Context van de functie : De HRJ is een f(...) - het voordra

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007009960 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 25 september 2007, is aan Mevr. Brouez, L, op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Colfontaine . Het is haar vergund de titel van haar ambt (...) Het beroep to type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007009955 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 september 2007 is de aanwijzing van Mevr. Goblet, V., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in hoger beroep in dit hof, hernieuwd voor een termijn van vijf jaa Het ber

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007002187 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2007, wordt Mevr. Christine Daems, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van he Overee

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007020099 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 9 november 2007 na afloop van punt 3 van de agenda van het parlement 1. Inoverwegingneming. - Voorstel van resolutie (van de heer Christos(...) 2. Ontwerp van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie houdende de eindr type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007020098 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 9 november 2007, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Olivia P'TITO en Mevr. Célin(...) - Voorstel van resolutie (van de heer Christos DOULKERIDIS, Mevr.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007054544 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Nagels, Marcel Marcel Jozef August Nagels, uit de echt gescheiden van Renée Lucie De Alvorens te

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 08/11/2007 numac 2007003501 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « PAC MAN » genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « PAC MAN », een door de Nationa - v
^