B.S. Index van de publicaties van 12 november 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging inzonderheid van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme De respectievelijk in - van type wet prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007009947 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 is machtiging verleend aan ****. **** **** ****, **** **** **** **** ****, geboren te **** **** ****(...) Bij koninklijk **** type wet prom. 26/04/2005 pub. 12/11/2007 numac 2005015069 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Dubai op 8 maart 2004 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/10/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007023442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot vaststelling van de administratiekosten die vo type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007029334 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Buitengewoon Onderwijs Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007 Wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse voor 35 jaren dienst verleend aan : « Ecole d'Enseignement spécial Les Carrefours » Mevr. Mommaert type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007029336 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Onderwijs voor Sociale Promotie Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007, wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse voor 35 jaren dienst verleend aan : « Institut Provincial d'Enseignement de P De heer Darm type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007040409 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de Staatsschuld op 30 september 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007023433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot vaststelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007029342 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Onderwijs voor Sociale Promotie van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007, wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse voor 35 jaren dienst verleend aan : « Institut d' De heer Schmitz

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007031402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 29 maart 2007, Roubaud, Nicolas , rue du Doyenné 86, 1180 Brussel, erkend als privé-tewerkstellingsagentschap voor (...) - Outplacement. type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007031400 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwingen vergunning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 maart 2007, ontvangt Acta Interim SA, rue des Ecoles, 4800 Verviers, een hernieuwing van de vergunning als privé- -Terbe type ministerieel besluit prom. 19/10/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007011523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 2006 houdende verlening aan de NV Satic, Rietschoorvelden 20, te 2170 Antwerpen, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007031487 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde ingedeelde inrichtingen. - Addendum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007036937 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6, basisallocatie 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007036936 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgen in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007027147 bron ministerie van het waalse gewest Afdeling van de Natuur en de Wouden Directie Jacht en Visvangst. - Jachtexamen 2008 In toepassing van artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest, zal het jachte - theoretisc type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007203289 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling, door de opneming van groengebieden in de gehuchten "Fosse d'Hautrage", steengroeve "Villerot-village" en steengroeve "Culot", van het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2003 tot herziening van het

document

type document prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007014315 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Benoeming De volgende personen werden op de datum vermeld na hun naam benoemd : Au grade de conseiller - In de graad van adviseur Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen bij toepassing van het decreet van 8 maart 2007 houdende diverse maatregelen met het oog op de regularisatie van de inschrijvingen en van de veranderingen van school in het leerplichtonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/10/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2003 tot vaststelling van de modellen van diploma's en van de bijvoegsels bij de diploma's uitgereikt door de Hogescholen

erratum

type erratum prom. 17/08/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007003498 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek. - Errata type erratum prom. 18/10/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007203319 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2006 genomen overeenkomstig artikel 1 van het programmadecreet van 3 februari 2005 tot economische en administratieve vereenvoudiging . - Erratum

arrest

type arrest prom. 25/10/2007 pub. 12/11/2007 numac 2007031490 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de datum van inwerktreding van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007009931 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de Nederlandstalige kandidaten voor het mandaat van adjunct-directeur belast met de afdeling magistraten bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding Een eerste oproep tot kandidaten werd gepubliceerd op 5 maart 2007 en dit met het In deze

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007009966 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 november 2007, dat in werking treedt op 5 november 2007, is aan Mevr. Moreau, S., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, en gel Bij kon

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007031401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 maart 2007, ontvangt Gerard, Albert , rue Général Bertrand 71, 4000 Luik, een vergunning als privé-tewerkstellin(...) - Bemiddeling type vergunning prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007000957 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2007, wordt de vergunning voor De in

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007014317 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Minister van M Voor de

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007009967 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 3 september 2007, heeft de heer Goemans, J., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ingang van 26 oktober

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007203312 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** vertalers-tolken ****-**** (niveau ****) voor de **** **** van de Eerste **** (****07822). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating(...) ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007203309 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisoren FransNederlands-Duits (niveau A) voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (AFG07011). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. LALOYA(...) 2. GILSON, type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007203310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-tolken Nederlands-Frans (niveau A) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (AFG07822). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. HERMA(...) 2. VANDERMEN type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007203311 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisoren Nederlands-Frans (niveau A) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (AFG07823). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. MOR(...) 2. LEFEBVRE type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2007 numac 2007203313 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren Frans-Nederlands (niveau A) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (ANG07823). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage :f
^