B.S. Index van de publicaties van 13 november 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007011530 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning Bij beslissing van 30 oktober 2007, genomen in toepassing van de artikelen 3,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007029338 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Kunstonderwijs Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007, wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse voor 35 jaren dienst verleend aan : « Académie de Musique de Tamines » te Sambreville : Mevr « Académie type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007029340 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Basisonderwijs Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007, wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse voor 35 jaren dienst verleend aan : « Ecoles fondamentales communales » te Aat : Mevr. Coton Mevr. Michel, type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007029339 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007, wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse voor 35 jaren dienst verleend aan de : « Université libre de Bru Mevr. Baill type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007029341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger Kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007, wordt de Burgerlijke Medaille eerste klasse voor 25 jaren dienst verleend aan : « Institut national supé De heer Kil type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007029335 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Kunstonderwijs Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007 wordt het Burgerlijke Kruis eerste klasse voor 35 jaren dienst verleend aan : « Académie de Musique Jean Absil » te 1040 Brussel : Mevr. Onze Eerst type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007029343 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Secundair Onderwijs van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007, wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse voor 35 jaren dienst verleend aan : « Athénée royal Robert Grusl De heer Co type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007029337 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Secundair Onderwijs Bij koninklijk besluit van 2 juli 2007, wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse voor 35 jaren dienst verleend aan : « Collège Sainte-Marie » te Saint-Ghislain : Mevr. « Institut C type koninklijk besluit prom. 02/11/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007023264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten in toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de financie type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007012622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007012485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2002 betreffende d type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007012587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001 betreffende type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007012556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, betreffende ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007012637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007012583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007012606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de brugdagen voor de jaren 2008 en 2009 type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007012629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkste type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007000871 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007014331 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007036671 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlagen II en III van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007036972 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een gracht en herklassering van twee delen van onbevaarbare waterlopen van derde categorie te Wachtebeke tot onbevaarbare waterloop van tweede categorie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/10/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007203307 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Luik met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op de site "Boyou"en op de herbes

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007018198 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B type bericht prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007023405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen Over type bericht prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007018199 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jozef De Schutter, Lia Geerts en de BV Van De Mosselaar V Deze zak

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het opleidingsplan voor het luik dat alle netten voor de opleiding van directeurs gemeen is

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007009972 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 november 2007, bl. 56767, akte nr. 2007/09957, Nederlandse tekst, vierde alinea, moet gelezen worden als volgt : « - Neerpelt : 1 (leeftijdsgrens(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007009974 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijke besluiten van 2 november 2007, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, zijn : - Mevr. Honhon, A., licentiaat i De standpl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007009975 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 november 2007 is aan de heer Rozie, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn mandaat van adjunct-directeur belast met de afdeling magistraten van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007009973 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 november 2007 : -Is Mevr. De Turck, N., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent; - Is Mevr. Hauben, B., gerechtelijk st Zij is gelijkt

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007000958 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2007 wordt Mevr. Aurore De Maeyer benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, en Bij kon

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/11/2007 numac 2007000879 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2007, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle
^