B.S. Index van de publicaties van 16 november 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007012413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007012660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007012624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007012664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007012604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 10/11/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007002182 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/11/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007003505 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2004 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007037015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Agentschap voor Geografisc

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de centrale paritaire commissie voor het niet-confessionele gesubsidieerd vrij onderwijs van 10 juli 2007 betreffende de oproep tot kandidaatstelling voor de toelating tot de stag

erratum

type erratum prom. 14/06/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007002188 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/11/2007 numac 2007009978 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Gent : 1; - bij het vredegerecht : - van het eerste kanton Aalst : 1; - van het eerste kanton Brugge : 1; - adjunct-secretaris bij het De kandidaturen voor een b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/11/2007 numac 2007009979 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 oktober 2007 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, Mevr. Huybrechts, H., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in w - griffier b

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/11/2007 numac 2007012734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2007 wordt Mevr. Maria-Cristina Ribas Y Ribas, stagedoend attaché, met ingang van 1 juli 2007, tot rijksambtenaar benoemd in de titel van attaché in de vakklasse A2 « Tewerkstelling » Een
^