B.S. Index van de publicaties van 21 november 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007041311 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007203352 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 137/2007 van 7 november 2007 Rolnummer 4178 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3, 4°, van de wet van 18 december 2006 « tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decie Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de vaststelling van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkste type koninklijk besluit prom. 03/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82bis van 17 juli 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende he type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 29/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007011526 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007012744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2007, wordt aan de heer Van de Casteele, Philippe, op zijn verzoek vanaf 1 januari 2008, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007012713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2007 wordt het Burgerlijke Ereteken Kruis 1 **** klasse verleend aan de **** raadsheren en rechters in sociale zaken : De heer **** ****, rechter in sociale type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de pro type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 1 type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot opheffin type koninklijk besluit prom. 04/11/1974 pub. 21/11/2007 numac 2007000941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspa type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 03/07/1990 pub. 21/11/2007 numac 2007000945 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten en tot vaststelling van de benaming, de bevoegdheid en het aantal leden ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 10/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de betaling van een carenzdag type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonp type koninklijk besluit prom. 21/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007012641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 13, § 3, 2°, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikelen 7 en 9 van de wet van 17 mei

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007031463 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 2 juli 2007 werd de NV Transport De Meuter erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van achtien m type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007031464 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 3 juli 2007, werd het ministerieel besluit van 17 februari 2000, gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de firma Ecolas NV in Arcadis Ecolas NV. type ministerieel besluit prom. 24/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007203382 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot opheffing van de verplichting om de vis, gevangen in een deel van de Maas vanaf de brug van Seraing, te Seraing, tot aan de grens tussen België en het Koninkrijk der Nederlanden, evenals in het kanaal van Monsin en in het deel va

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007031491 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 worden beschermd als monument, wegens hun historische en esthetische waarde, de straatgevel en de bedaking van het gebouw gelegen Winston Chruchi Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007031492 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van : - de Gesukerk gelegen Koningsstraat 165; - het Gesuverblijf gelegen Dwarsst - het gebouw

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007037017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vervanging van de helft van de stemgerechtigde leden van de Vlaamse UNESCO-Commissie type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007037018 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 houdende de voorwaarden voor toestemming en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007203385 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het opleidingsprogramma voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van een openbare huisvestingsmaatschappij type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007203379 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007203373 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van ongevaarlijke afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2007 pub. 21/11/2007 numac 2007203372 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van ongevaarlijke afvalstoffen

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007203371 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 21 september 2007 in zake G.S. en C.B. tegen P.V. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 oktober 2007, heeft « Maakt type bericht prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007203322 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 september 2007 in zake Joost Rampelberg tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 oktober 2007, heef « Houdt type bericht prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007095238 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire sch Deze overdra

document

type document prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007031465 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 17 oktober 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « Vaba Recyclage NV » gelegen te Wiedauwkaai 70/E te 9000 Gent geregis type document prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007021130 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de installatievergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die zal plaatsvinden op maandag 26 november 2007, om 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van Kanselarij van Eerste Min Agenda

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007037019 bron vlaamse overheid Gewestplan Leuven. - Arrest van de Raad van State Bij arrest nummer 148.200 van 12 augustus 2005 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 1998 houdende definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijzi

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007020107 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Donderdag 22 november 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken Ontwerp va(...) Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007012743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Gent, ter vervanging van de heer Philippe Van de Casteele vanaf 1 januari 2008 De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007009996 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1; - te Turnhout : 1 ; - te Hasselt : 1 (vanaf 1 juli 2008); - te Gent : 3 (waarvan 1 van(...) 2 vanaf 1 augustus 2008); - te Verviers

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007009993 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 november 2007 : - is in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 september 2007 waarbij zekere burgerlijke eretekens werden verleend voor ruim 25 jaar dienst de Meda - is de he type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007009994 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 november 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Van de Steene, H., licentiaat in De stan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007009992 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 2007 is de aanwijzing van de heer Winants, A., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 27 september Het ber

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007203326 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 175.038 van 27 september 2007 in zake Michel Gilissen en anderen tegen het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007203324 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 11 september 2007 in zake de Belgische Staat tegen de NV « La Sauvenière », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 september « Sc type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007203325 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 174.741 van 20 september 2007 in zake Valérie Embrechts tegen de Franse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 ok « Sche

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007000966 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2007 wordt de vergunning tot het exp

registratie

type registratie prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007031466 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer. - Registratie als exploitant van een demonteercentrum voor afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 9 oktober 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « Auto Helmet BVBA » gelegen Ach type registratie prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 17 oktober 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « Recylux NV » gelegen te Zoning industriel te 6790 Auban type registratie prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer. - Registratie als exploitant van een demonteercentrum voor afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 9 oktober 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de heer Deleu, Paul, woonachtig te Novill type registratie prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 17 oktober 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « Recytrans m.b.a. » gelegen te route de Longwy 462, te 4 type registratie prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 24 augustus 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de heer Hart, Antoine woonachtig te Verdunstraat 708 A te 1130 B

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007009995 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 9 oktober 2007, heeft Mevr. de Poortere, A. en de heer Senaeve, P., raadsheren in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn v

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 21/11/2007 numac 2007011537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-07/0033 : BPH Westerlund Holdings NV/Westerlund Group NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedu Op 12 n
^