B.S. Index van de publicaties van 26 november 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2007 numac 2007023454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Vrijwillig ontslag van een adviseur-generaal Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2007 wordt met ingang van 1 juni 2007, aan de Mevr. Danielle Nicaise, vr Het bero

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/2007 pub. 26/11/2007 numac 2007002190 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2006, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/2007 numac 2007203384 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 21 september 2007, dat in werking treedt op 1 oktober 2007, wordt eervol ontslag uit zijn functies van eerste attaché verleend aan de heer René Meyskens. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van direc Bij minis type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/2007 numac 2007203389 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 8 oktober 2007 wordt Mevr. Marie Olivier, attaché, op 1 oktober 2007 op eigen verzoek ontheven van haar functies. Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2007, dat uitwerking heeft op 16 mei 2006, w Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 09/11/2007 pub. 26/11/2007 numac 2007011531 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontweikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de uit- en doorvoer van luxegoederen met bestemming de Democratische Volksrepubliek Korea, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 14/11/2007 pub. 26/11/2007 numac 2007021131 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/2007 numac 2007003516 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Registratie en domeinen Aanstelling Bij ministerieel besluit van 22 november 2007 wordt de heer Tops, Christiaan A.J., eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Hasselt, b

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2007 pub. 26/11/2007 numac 2007037068 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot heroriëntering van een aantal premies in het kader van opleiding tot optimalisering van de participatie in beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2007 pub. 26/11/2007 numac 2007037033 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik « flankerend beleid »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 26/11/2007 numac 2007203408 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 1995 betreffende de jachtverloven en -vergunningen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2007 numac 2007023456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2007 numac 2007018207 bron hoge raad voor de justitie Oproep tot kandidaten voor een mandaat als lid van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Artikel 42 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke Die commiss

lijst

type lijst prom. 05/11/2007 pub. 26/11/2007 numac 2007011532 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. -- pub. 26/11/2007 numac 2007000961 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Kennisgeving. - Lijst van de erkende geneesheren in toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stral List

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/11/2007 numac 2007203413 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** **** (****/****) (niveau ****) voor de **** **** van het **** **** Gewest (****07001). - Uitslagen **** van ****(...) ****, **** type bericht van selor prom. -- pub. 26/11/2007 numac 2007203412 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés Internationale Samenwerking (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG07002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor(...) 1. DUVI

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 26/11/2007 numac 2007014334 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het k De exame

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 14/11/2007 pub. 26/11/2007 numac 2007003464 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Presto Extravaganza", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 26/11/2007 numac 2007003514 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Passport » genaamd Overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Passport », een door de Natio - v type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 26/11/2007 numac 2007003515 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Subito 20 » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito 20 », een door de Nati - v
^