B.S. Index van de publicaties van 28 november 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/04/2005 pub. 28/11/2007 numac 2005015066 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, onderte type wet prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 08/11/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007012719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 type wet prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007203402 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 140/2007 van 14 november 2007 Rolnummer 4154 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 10, derde lid, van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Or Het Grondwe

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2007, wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 1 juli 2008, aan de heer Joseph Poncin attaché bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikke(...) Hij type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007009984 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke Eredienst Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van kapelaan Bij koninklijk besluit van 2 november 2007, worden de plaatsen van kerkbedienaar bij de hulpparochies Saint-Michel, te Jalhay, Saint-Gérard Dit besluit heeft uitwer type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007010007 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Israëlitische Eredienst. - Erkenning van een plaats van officiërend bedienaar Bij koninklijk besluit van 2 november 2007, wordt een wedde op de Schatkist verbonden aan een plaa Dit b type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007003472 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 januari 2007 wordt, met ingang van 1 mei 2007, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hamels, F.L., auditeur-generaal van financ type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007003469 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Sector van de belasting over de toegevoegde waarde. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 december 2006, wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 1 januari 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007003467 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2006 wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 1 maart 2006, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Michiels, S., eerstaanwezend inspecteur bij Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007003473 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2007 wordt, met ingang van 1 april 2007, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Gussem, R.L., scheikundig adviseur te Leuven Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007003519 bron federale overheidsdienst financien Hoofdbestuur der douane en accijnzen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 december 2006 wordt, met ingang van 1 mei 2007, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Meuleneere, P.H., directeur, die aanspraak heeft op rustpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007003466 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 1 september 2006 wordt, met ingang van 1 februari 2007, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Dernoncourt, G.M., eerstaanwezend inspecte Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007009983 bron federale overheidsdienst justitie Islamitische eredienst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 worden een plaats van imam eerste in rang, een plaats van imam tweede in rang en een plaats van imam derde in rang bij de islamitische gemeenschap van ASSAHA Een pla type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007012753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 wordt de heer Tom Parys, attaché bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, met ingang van 1 november 2007 overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arb Een ber type koninklijk besluit prom. 02/11/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007009985 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2006 tot erkenning van de provinciale en lokale centra voor morele dienstverlening van de Centraal Vrijzinnige Raad type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007012683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limbu type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007010005 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « De Grens Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling », « Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Aïcha », « Exil » « Rode Kruis-Vl type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007012720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 26 juli 2007 wordt de heer Hendrik Saerens met ingang van 1 maart 2008 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur. Het is hem vergund aanspraak op het onmiddellijk pensioen te doen gel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007023461 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007000989 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Secretaris bij de Franstalige kamer van de Tuchtraad Hernieuwing van het mandaat Bij ministerieel besluit van 20 november 2007 wordt de aanwijzing van de heer Dupont, Philippe, in de hoedanigheid v type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007023465 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2007 wordt, met ingang van 1 juni 2008, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Dumont, Jean, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007031513 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007 wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007031511 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007 wordt ingesteld de procedure(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007031512 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007 wordt ingesteld de procedure(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007203410 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van een effectenonderzoek over het voorontwerp van herziening van het gewestplan Bastenaken met het oog op de opneming van een ontginningsgebied te Bastenaken (Arloncourt) en een bosgebied te Houffalize (Tail type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007203409 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon du troisième âge" type besluit van de waalse regering prom. 04/10/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007203414 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 oktober 2004 betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/05/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007203407 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief inzake de vereenvoudiging en de transparantie van de overheidsopdrachten

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007018212 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen Assura Dit bes

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007203430 bron ministerie van het waalse gewest "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" Aanhangsel nr. 1 bij het beheerscontract 2007-2011 Het aanhangsel nr. 1 bij het beheerscontract 2007(...) Het aanhangsel bij het beheerscontract kan integraal ingekeken worden op de site

document

type document prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007010006 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanwijzing als Nederlandstalig tweetalig adjunct van de Franstalige directeur-generaal Justitiehuizen Bij besluit van de voorzitter van het Directiecomité van 22 november 2007 wordt de heer Jacques Matthys, adviseur bekleed met Overeenkom type document prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007003471 bron federale overheidsdienst financien Algemeen Secretariaat. - Eervol ontslag Bij koninkelijk besluit van 8 januari 2007 wordt, met ingang van 1 juli 2007, ervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vandendriessche, S.M.T.J., directeur-generaal, die aanspraak heeft op rustpen type document prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007037121 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Plantentuin van België. - Te begeven betrekking Een betrekking van attaché of assistent is te begeven bij de Nationale Plantentuin van België te Meise. Deze betrekking zal worden toegekend aan een kandidaat die kan ingeschreven worden De k

erratum

type erratum prom. 20/07/2005 pub. 28/11/2007 numac 2007031520 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Schaarbeek. - Bijzonder bestemmingsplan « Gaucheret ». - Toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigening van het terrein gebied A, gekadastreerd nr. 1934c, aangeduid op het onteigeningsplan goedgekeurd in

arrest

type arrest prom. 20/11/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007003517 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007020114 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Donderdag 29 november 2007, om 14 uur Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken - Ontwerp van o(...) - Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van h

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007011546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2007 werd de heer Depauw, Georges, te Anderlecht, benoemd tot officier in de Orde van Leopold II, met ingang van 21 juli 2007. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007015153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Benoeming in de vakrichting Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 wordt, Mevr. Monica Thomanne , klasse A3, met ingang van 21 oktober 2007 toegewezen aan de vakrichting « Personeel en organisatie » bij de Federale Overheidsdienst Buitenl(...)

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/09/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007033087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 2006-2007 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007012752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2007 wordt de heer Steven Van Cauwenberghe met ingang van 1 september 2007 tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A2-Tewerkstelling en met terugwerkende kracht vanaf 1 Een ber type benoemingen prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 wordt, met ingang van 1 juni 2007, de heer Frederik VERKIN, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van a Overeenkom type benoemingen prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007002191 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2007 wordt Mevr. Catherine Deruelle, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking v Bij ko

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007000983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2007 wordt de vergunning tot het exp type vergunning prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007000982 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2007 wordt artikel 2 van het mi De verg type vergunning prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007000984 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2007 wordt artikel 2 van het minis De ver type vergunning prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007000910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk van 6 november 2007 wordt de heer Tom De Waele, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens het academiejaar 2007-2008, gedurende een halve dag per week, de functie va type vergunning prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007000987 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2007 wordt de vergunning tot het e De in a

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007003474 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 januari 2007 wordt, met ingang van 1 juli 2007, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Vangrunderbeek, A.M.A.A., eerste attaché van financiën, die aanspraak hee type document - thesaurie prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007003511 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2006 wordt, met ingang van 1 april 2007, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Den Spiegel, J.R., industrieel ingen(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 29 oktober 2007, hebben H.E. de Heer Magnus Robach, de Heer Boris Grigic, Mevr. Mimoza Halimi, de Heer Roy Mickey Joy, Sheikh Meshal Bin Hamad Al Thani en de Heer José Badia de Heer gehad aan de Koning, in off H.E. w

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007011547 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-07/0035 : GIMV/De Verbinnen Groep Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 22 november 2 Een meer v

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 28/11/2007 numac 2007003470 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 wordt, met ingang van 1 maart 2007, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Kesch, P.S.L.G., gewestelijk directeur bij een fisc Bij koni
^