B.S. Index van de publicaties van 8 januari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/01/2008 numac 2007038166 bron raad van state Vereniging der Belgische Omnipractici « V.B.O. », beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1968, nr. 549 Laatst bekendgemaakte lijst : 2002, nr. 39 Samenstelling van h Voor de raadpl type wet prom. -- pub. 08/01/2008 numac 2007038159 bron raad van state « La Basoche belge » - Beroepsverening van het Notarispersoneel, beroepsvereniging gevestigd in de Brusselse agglomeratie Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1912, nr. 50 Laatst bekendgemaakte lijst : Samenstelling va type wet prom. -- pub. 08/01/2008 numac 2007038165 bron raad van state Verbond der Belgische Beroepsvereningen van Geneesheren-Specialisten, federatie van beroepsverenigingen gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1954, nr. 379 Laatst bekendgemaakte lij Samenstelling van type wet prom. -- pub. 08/01/2008 numac 2007038163 bron raad van state Vereniging der Belgische Omnipractici « V.B.O. », beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1968, nr. 549 Laatst bekendgemaakte lijst : 2002, nr. 39 Samenstelling van h Voor de raadpl type wet prom. -- pub. 08/01/2008 numac 2007038161 bron raad van state Vereniging der Belgische Omnipractici « V.B.O. », beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1968, nr. 549 Laatst bekendgemaakte lijst : 2002, nr. 39 Samenstelling van he Voor de raadpl type wet prom. -- pub. 08/01/2008 numac 2007038162 bron raad van state Vereniging der Belgische Omnipractici « V.B.O. », beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1968, nr. 549 Laatst bekendgemaakte lijst : 2002, nr. 39 Samenstelling van h Voor de raadpl type wet prom. -- pub. 08/01/2008 numac 2007038167 bron raad van state Verbond der Belgische Beroepsvereningen van Geneesheren-Specialisten, federatie van beroepsverenigingen gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1954, nr. 379 Laatst bekendgemaakte lij Samenstelling van type wet prom. -- pub. 08/01/2008 numac 2007038164 bron raad van state Vereniging der Belgische Omnipractici « V.B.O. », beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1968, nr. 549 Laatst bekendgemaakte lijst : 2002, nr. 39 Samenstelling van h Voor de raadpl

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2008 numac 2008009001 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 december 2007 is het aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het jaar 2008 vastgesteld als volgt : - voor de Franse taalrol : 24; - voor de Nederlandse taalrol : 36. Het beroep tot nietigverk type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, houdende maatregelen ter bevordering van de type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot verlenging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 28 september 2007 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2008 (1) type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de oprichting van een fonds voo type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2008 numac 2007014360 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2007, dat in werking treedt op 1 september 2008 wordt aan de heer D'Hondt, Maurice, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A2, met de titel van Hij word type koninklijk besluit prom. 17/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2008 (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007031549 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007037306 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, wat betreft de invoering van de haalbaarheid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/01/2008 numac 2008009002 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2008 Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 39 van de wet van 25 ventôse jaar XI tot organisatie van het notarisambt, zullen weldra de De kandidatu

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/01/2008 numac 2007010093 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 december 2007, is de heer Lambeets, G., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/01/2008 numac 2007010094 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2007, dat in werking treedt op 31 januari 2008, is aan de heer Lambeets, G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden. Het Bij konink

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/10/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007031553 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 15 september 2005 houdende het geldelijk statuut van de personeelsleden van de diensten van het Verenigd College va type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 11/10/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007031552 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de modaliteiten van erkenning van het in aanmerking komen van de door de personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelij
^