B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/06/2007 pub. 09/01/2008 numac 2007015104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen , ond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 09/01/2008 numac 2008022005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 11.000 EUR aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 09/01/2008 numac 2007003375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 09/01/2008 numac 2008200004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van voorzitters van commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/01/2008 numac 2007031566 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2007, worden beschermd als monument de gevels, de daken, het geraamte in gewapend beton, de inkomhall en de hoofdtraphall in zijn geheel Afbakening van de

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/01/2008 numac 2008020001 bron brussels hoofdstedelijk parlement Vergadering van het Bureau in uitgebreide samenstelling van woensdag 9 januari 2008 Bericht Wegens de uitvaartplechtigheid van Mevr. Carine Vyghen, die zal plaatshebben op woensdag 9 januari 2008, om 11 uur, zal de vergadering van het Bur De vergadering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 09/01/2008 numac 2007029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de « Haute Ecole de NamurHENAM » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 09/01/2008 numac 2007029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de « Haute Ecole de la Province de Liège » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen

erratum

type erratum prom. 21/12/2007 pub. 09/01/2008 numac 2008021000 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijke besluiten. - Regering. - Ontslagen. - Benoemingen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/01/2008 numac 2008009006 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 19 november 2007 werd de heer Andersson, J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 februari 2008, om het ambt van plaatsvervangend rechter in han

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2008 numac 2008200003 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, wordt Mevr. De Geyseleer, Magda, uitvoerend personeelslid van het Secretariaat van de Eerste Minister, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Zij neemt haar r

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/01/2008 numac 2008009003 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 is aan de heer Indekeu, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/01/2008 numac 2008009004 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 december 2007 : - is de heer Taymans, J., notaris ter standplaats Brussel, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen; - is de - is de heer Des type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/01/2008 numac 2008009005 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 december 2007 is aan de heer Gheysens, I., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk. Het is hem vergund de titel van Bij konin

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/01/2008 numac 2007029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing van 21 november 2007 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « ASBL Radio UMH », voor h Gelet op

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/01/2008 numac 2008200001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** van de loodsboot (niveau ****) voor de DAB Vloot van de **** overheid (****07053). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de (...) 1. **** type bericht van selor prom. -- pub. 09/01/2008 numac 2008008000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ERP-systeembeheerders (niveau B) voor de FOD P & O (AFG07883). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. LEGRAIN, EDDY, 1090 JETTE. 2. NIYIGENA, (...) 3. KIM, SAMOEUN,

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 09/01/2008 numac 2008011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-07/0040 : Mitiska NV en Sofindev NV/MG Finances NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure.
^