B.S. Index van de publicaties van 11 januari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007012731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 bet type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2007001045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 december 2007 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Grootofficier De heer DAUBIE Christian, Secretaris-generaal bij het Parlement van de Franse Gemeen Commandeur De h type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2007001044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 april 2007 is Mevr. Anna Margareta MELIN, Medewerkster van het Belgisch Nationaal Herdenkingscomité tot Ridder in de Leopoldsorde benoemd. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij konink Zij nemen vanaf type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2007011575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2007, wordt aan de heer Hubert Van Olmen, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatie-technologie, met ingang van 1 januari 2008, eervol ontslag uit zijn fu De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2008009010 bron federale overheidsdienst justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarders Zittijd maart 2008 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homol(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2008003003 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2008003006 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 5 van 27 december 1977 met betrekking tot de diensten die verband houden met een uit zijn aard onroerend goed, inzake belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007023582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzek type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2008003004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 26 van 2 december 1970 met betrekking tot het onderwerpen van de openbare instellingen aan de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2008003005 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 15 van 3 juni 1970 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel 59, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2008009019 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Verandering van vakklasse Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 verandert de heer André Van Hauwaert, adviseur, geboren te Zele op 11 december 1959, van vakklasse in het Nederlandse taalkader, in de graad van adviseur A3, met Overee type koninklijk besluit prom. 06/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007000997 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de samenstelling van het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 10/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007012716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2005-2006 voor de havenarbeiders van het logist

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007021152 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 18/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007011588 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2007031571 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2007 waarbij beslist wordt tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 21 van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek gelegen binnen de zone tussen de Paalstraat, de Gentse De B type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007031560 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Brussels Waarborgfonds, in uitvoering van artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/05/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007031573 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de voorlopige rooilijn van de Etterbeeksesteenweg tussen de Belliardstraat en de Wetstraat op het grondgebied van de Stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007031572 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 1993 tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsver

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2008 pub. 11/01/2008 numac 2008027008 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

document

type document prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2008024010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - Elaprase, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 7 januari 2008, die in werking treedt de dag van deze bekendmaking, word type document prom. 07/01/2008 pub. 11/01/2008 numac 2008024009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - Thelin, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden

wet

type wet prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2007002198 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie 1. Verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buite type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Centrale Commissie voor het Beheer van de Betrekkingen voor het gewoon en buit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van twee leden van het College voor Vergunning en Controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Centrale Commissie voor het Beheer van de Betrekkingen voor het officieel gesu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Centrale Commissie voor het Beheer van de Betrekkingen voor het vrij gesubsidi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Centrale Commissie voor het Beheer van de Betrekkingen voor het gesubsidieerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buite type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buite type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029472 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd c type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgelegd de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1976 tot regeling van de toekenning van een toelage aan de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen voor de netoverschrijdende opleiding van pedagogische adviseurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2003 houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2005 houdende benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd secundair ond type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesub

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2008003007 bron federale overheidsdienst financien Rekenhof. - Nationale Orden. - Bevorderingen Benoemingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 november 2005, bl. 51581, akte nr. 2005/03765, onder de rubriek Leopoldsorde, Commandeur, moet gelezen worden : « Emond, J. », in plaats v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2008009014 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : bij het arbeidshof te Luik : 1; bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; bij het vredegerecht van het vijfde kanton Gent : 1; - adjunct-griffier : bij de rechtbank bij de rechtbank van koop type vacante bettreking prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2008009016 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2008 Oproep tot de kandidaten. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2008, akte nr. 2008/09002, moet gelezen worden : - op bl. « De bevoegde Beno

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2008009013 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 is aan de heer Tack, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2008009015 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 december 2007 : -is Mevr. Dijon, I., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Zij is gel

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007031582 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2008200043 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders systemen (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG07030). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. SWENNEN, RUDI, 3000 L(...) 2. SANDERS type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2008200075 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige brandweermannen-ambulanciers (niveau D) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (ANB08801) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 120 geslaagden aangelegd, die(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2008200044 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige JAVA-ontwikkelaars (niveau B) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG07037). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. BUEDTS, MAARTEN, 3970 LEOP(...) 2. VAN DE M type bericht van selor prom. -- pub. 11/01/2008 numac 2008200076 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair beambten (niveau D) voor de FOD Justitie (ANG08802) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 700 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenn(...) Naast deze
^