B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 december 2007 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde **** **** **** type wet prom. 18/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007007336 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2008 type wet prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008024003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007014359 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart type koninklijk besluit prom. 19/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007011596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Toerisme type koninklijk besluit prom. 02/10/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007011585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Binnenvaart. - Koopvaardij type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007011586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en plaatsvervangende leden van de Vereniging van de Journalisten van de Periodieke Pers en de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België voor de Nederlandstalige sectie van de commissie type koninklijk besluit prom. 11/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007011587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Textielverzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Politiediensten. - Loonschaal Bij koninklijk besluit van 20 november 2007 wordt de loonschaal 08 toegekend aan de negen hogere officieren van de politiediensten voor het toetsingsjaar 2005. De loonschaalverhoging naar de schaal 08 wordt verl Eric Sack, type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 20 december 2007 wordt de heer Reenaers, Benedict, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen, voor een term type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008024000 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité Hernieuwing van mandaten van plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 11 december 2007, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 9 juli 2008, de - de heer Coul type koninklijk besluit prom. 21/11/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007031557 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van 21 november 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 augustus 1975 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van subsidies aan deze diensten, voor het B type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008024001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 a Het type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008024002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de s De b type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008000025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Politiediensten. - Loonschaal Bij koninklijk besluit van 20 november 2007 wordt de loonschaal 07 toegekend aan achttien hogere officieren van de politiediensten voor het toetsingsjaar 2005. De loonschaalverhoging naar de schaal 07 wordt verl Luc Derycke type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008000024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Politiediensten. - Loonschaal Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt de loonschaal 07 toegekend aan tien hogere officieren van de politiediensten voor het toetsingsjaar 2004. De loonschaalverhoging naar de schaal 07 wordt verleend David Yanse type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008022013 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling PROCERVIQ SA - rue de l'Economi G-001 type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007000914 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten met betrekking tot de wijkagenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008022014 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium NV - Noorderlaan 87 G-020

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007011592 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2007031538 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage Benoemingen. - Verlof voor stage. - Mobiliteit Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2007 wordt de heer Jean-François Brouwet voor één jaar vanaf 1 juli 2007 toegelaten tot de st(...) Bij bes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008031003 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 december 1998 betreffende de waardeverminderingen van vastgestelde rechten bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007037389 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2007 pub. 16/01/2008 numac 2007037384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische d type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008035019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan s type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008035018 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende programmatie van bepaalde structuuronderdelen van scholen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008200083 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Notre Maison", SC type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008200081 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 maart 2007 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer fontainois", SC, te Fontaine-l'Evêque type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008200082 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer marcinellois", SC, te Marcinelle

document

type document prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008012000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2007 Koninklijke besluiten van 7 december 2007 I. LEOPOLDSORDE Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. PERNOT, Anne-Marie, adviseur-generaal bij het Departement De heer SERVOTTE,

erratum

type erratum prom. 12/11/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008022028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 17/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008022029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 18/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008022030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008031579 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2007 type beschikking prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008009021 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Hasselt Bij beschikking van 12 december 2007 werd de heer Jacobs, M., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasselt aangewezen, vanaf 1 februari 2008, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008022004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch medische raad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 december 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 dec Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2007000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, wordt de heer Luc Vermeire, auditeur, met ingang van 29 mei 2007 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2007001000 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt de heer Luc Detroux, auditeur, met ingang van 20 november 2007 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2007001043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt de heer Pierre Barra, auditeur, met ingang van 10 december 2007 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2007000911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste referendaris Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, wordt de heer Michel Paul, eerste auditeur, tot eerste referendaris bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2007000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt Mevr. Claudine Mertes, adjunct-auditeur, met ingang van 19 oktober 2007 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008022003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 december 2007, dat in werking treedt de dag van deze Bij he

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008002001 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2007, wordt de heer Koen Verlinden, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van Overeen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2007001017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 december 2007 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2008015014 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de bekendmaking der toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 . - Opzegging door de Republie(...) Op

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2007031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwemwater, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie,(...) Over

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 16/01/2008 numac 2007014343 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raad
^