B.S. Index van de publicaties van 23 januari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2008011040 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage type wet prom. 18/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2008000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van d type wet prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2007203635 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 154/2007 van 19 december 2007 Rolnummers 4032, 4040, 4052, 4087, 4088, 4089 en 4091 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en ind Het Grondwe

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2007014358 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2007029447 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1 e klasse uitgereikt aan het hierna vermelde onderwijzend pers Voor 35 jaren « Lycée type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2007029453 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. Gespecialiseerd onderwijs Provinciaal. - Gemeentelijk. - Vrij. - Gesubsidieerd Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007, wordt het Burgerlijk kruis 1 e klasse uitgereikt aan het Voor 35 jaren « Ecole type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2007029455 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Basisonderwijs. - Gemeentelijk. - Vrij. - Gesubsidieerd Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1 e klasse uitgereikt aan het hierna vermelde onderwi Voor 35 jaren Gemeentel type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2007029456 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Secundair onderwijs Provinciaal. - Gemeentelijk. - Vrij. - Gesubsidieerd Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 wordt het Burgerlijk Kruis 1 e klasse uitgereikt aan het hierna v Voor 35 jaren « Insti type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2007029452 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Bij koninklijk besluit van 2 november 2007, wordt het Burgerlijk Kruis 1 e klasse uitgereikt aan het hierna vermelde onderwijzend personee Voor 35 jaren « Hau type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2007029448 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 : Wordt het Burgerlijk kruis 1 e klasse uitgereikt aan het hieronder vermelde onderwij Voor 35 jaren « Insti type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2008000042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 20 december 2007, wordt de aanwijzing van de heer Lejeune, Jean-Pierre, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Celles-Estaimpuis-Mont-de-l'E type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2007029449 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 : Wordt de Burgerlijke Medaille 1 e klasse uitgereikt aan het hierna vermelde ad Voor 25 jaren « Insti type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2007029451 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 2 november 2007, wordt de Burgerlijke Medaille 1 e klasse uitgereikt aan het hierna vermelde onderwijzend personeel Voor 25 jaren « Hau type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2008000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 20 december 2007, wordt de aanwijzing van de heer Renneson, Jacques, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Chastre-Court-Saint-Etienne-Mont type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2007029454 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. Kunstonderwijs Gemeentelijk. - Vrij. - Gesubsidieerd Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 Wordt de Burgerlijke Medaille 1 e klasse uitgereikt aan het hierna vermelde onderwij Voor 25 jaren Muziekcon type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000629 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren. type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000626 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de nabijheidstoelage aan sommige personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden inzake de verhandeling va type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot toekenning van een Copernicuspremie aan bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007001057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000506 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen XII.VII.15quater , § 2, eerste lid en XII.VII.16quinquies , § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiedienst type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/11/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008200093 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2008022011 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 19 december 2007 wordt, met ingang van 1 maart 2008, de heer Renaat Van Opdenbosch, adviseur-generaal, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen. Bij hetzelfde besluit wordt de type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2008200153 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 19 december 2007, dat op 1 januari 2008 in werking treedt, worden de volgende personen benoemd tot lid van de intersectorale opvolgingscommissie bedoeld in artikel 10 van het decreet van 18 juli 1997 1° als type ministerieel besluit prom. 17/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2007000949 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het varend personeel van het luchtsteundetachement van de federale politie type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2007000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de toekenning van de nabijheidstoelage aan sommige personeelsleden van de politiediensten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs, en tot wijziging van he type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2008035096 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 tot wijzigi

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2008200094 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het technisch comité van de toeristische bezienswaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008200152 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Bergen

decreet

type decreet prom. 22/03/2007 pub. 23/01/2008 numac 2008031007 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2008200198 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 december 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 december 2007, is beroep tot v Die zaak

document

type document prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2008000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State Betrekking van een Nederlandstalige Staatsraad Momenteel is één betrekking van Nederlandstalige Staatsraad te begeven bij de Raad van State. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of m 1° geslaag type document prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2008020009 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 24 januari 2008, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Gezondheid - Mondelinge vraag van de heer Jos Van Assche (N) aan de heren Guy Vanhengel(...) - Mondelinge vraag van de heer Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp (F) aan type document prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2007029450 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden De Psycho-Medisch-Sociale Centra van de Franse Gemeenschap Bij besluit van 2 november 2007 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1 e klasse uitgereikt aan het hierna vermelde onderwijzend pe Voor 35 jaren Psycho-Me

erratum

type erratum prom. 17/01/2008 pub. 23/01/2008 numac 2008022063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2008022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, dat in werki Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2008022033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor logopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wo - de Mev type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2008022034 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, dat in werking treedt Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2008022036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, dat in werking tr Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2008022035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, dat in werking Bij hetz

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2008200192 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 136/2007 van 7 november 2007 Rolnummer 4097 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. Het Grondwettelijk Hof, I. Onderwerp va

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/01/2008 numac 2007023393 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend tussen 1 juli 2007 en 31 juli 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^