B.S. Index van de publicaties van 25 januari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/04/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008000020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008000018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 146, eerste lid, van de programmawet van 27 april 2007. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008200195 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 145/2007 van 22 november 2007 Rolnummer 4145 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 12,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 20 december 2007 wordt de aanwijzing van de heer Goffaux, Francis, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Jemeppe-sur-Sambre, met ingang van type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007003 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die bepaalde prestaties van opruiming, van vernietiging of van ontmanteling van ontploffingstuigen uitvoeren type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008200236 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Nationaal Orkest van België, die een type koninklijk besluit prom. 24/01/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelss type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008000021 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008000069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2008 pub. 25/01/2008 numac 2008007019 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende verschillende bepalingen betreffende de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties of die bepaalde prestaties van opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen uitvoeren type ministerieel besluit prom. 21/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008027014 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de aangifteformulieren bedoeld in artikel 4, § 2 van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/09/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008031004 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de definitieve rooilijn van de Etterbeeksesteenweg tussen de Belliardstraat en de Wetstraat op het grondgebied van de stad Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008035095 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de uitzonderingsprocedure inzake een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008035074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verhoging van de vastleggingsmachtiging en het gesplitst vastleggingskrediet van het Minafonds voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2008 pub. 25/01/2008 numac 2008200226 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van een vertegenwoordiger van het Onderwijs voor Sociale Promotie en van de Centra voor Educatie en Alternerende Opleiding binnen de Adviescommissie van het geïntegreerde insluitingsstelsel

decreet

type decreet prom. 07/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008035085 bron vlaamse overheid Decreet betreffende energieprestaties in scholen

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008200212 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 november 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 november 2007, is beroep t b. Bij v type bericht prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008200206 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 november 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 december 2007, is beroep to b. Bij v type bericht prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008200218 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 december 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 december 2007, is beroep tot ve Die zaak type bericht prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008200201 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 november 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 december 2007, is beroep tot v Die zaa type bericht prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008200207 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 november 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 december 2007, heeft Danny Str Die zaak type bericht prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008003027 bron federale overheidsdienst financien Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, type bericht prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008200208 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 december 2007 in zake de CVBA « Auvibel » tegen de vennootschap naar Luxemburgs recht « Emerald Europe AG », waarvan de expeditie ter griffie van he « S type bericht prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008200200 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 november 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 november 2007, is beroep tot - de art

document

type document prom. 09/11/2007 pub. 25/01/2008 numac 2007037370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, tot wijziging van het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2007-2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2007 houdende de samenstelling van de raad van beroep voor het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1997 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008029023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de vaste inspectiecommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008029030 bron ministerie van de franse gemeenschap « Fédération des Etudiants francophones ». - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 2007 wordt de « Fédération des Etudiants francophones », bestaande als vereniging zonder winstoogmerk, erkend a(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt de heer Forthomme, André, hoofdinspecteur van politie, identificatienummer 44-03823-23, met ingang van 1 janua type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt de heer Gosset, Georges, identificatienummer 44-22103-67, bij datum van 15 juni 2007 benoemd in de graad van h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008009041 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot « FOD Justitie, Di Hij zendt

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008009035 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 21 januari 2008 : - is aan Mevr. Detilleux, C., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Waver, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vr Dit besl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008009040 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2007, is aan de heer Claes, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het Het is

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008200209 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 26 november 2007 in zake Isabelle Sala-Bembele tegen het Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008200235 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij een arrest van 27 november 2007 en twee arresten van 18 december 2007 in zake respectievelijk J. V.C., C.G. en R.B. tegen de NV « Dexia Verzekeringen België » en « Sc

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008041701 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 351e AANVULLING Bijwerking op 10 januari 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008029028 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap "Académie royale de Médecine de Belgique" Samenstelling van het bestuur voor 2008 Voorzitter : DRESSE Albert, erehoogleraar van de « U.Lg », Rue Dieusaumé 39, 4053 Embourg; Vast Secretaris : FRÜHLING Janos, erehoogleraar va Eerste ondervoorzitter

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008200238 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige operatoren verkeersbewaking en sturing (niveau B) voor het Vlaams Verkeerscentrum Antwerpen en Gent (Vlaamse overheid) (ANV08001) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aange(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008200230 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige designers (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG07026). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DOUXCHAMPS, FRANÇOIS-XAVIER, 1030 SCHAERBEE(...) 2. EL MES

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008014002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/01/2008 numac 2008014004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra
^