B.S. Index van de publicaties van 28 januari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200266 bron ministerie van het waalse gewest Bekendmaking gedaan in uitvoering van artikel 2, type wet prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008009030 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en;

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2007007335 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 6793 van 21 november 2007 worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op de datum **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2007007334 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 6792 van 21 november 2007 wordt luitenant vlieger F. Abeloos van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps van he Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2007007333 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 6791 van 21 november 2007 wordt aan de heer Bernd Samaille, op 1 mei 2008 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke Cadettenschool verleend, met aanspraak op een rustp Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008003033 bron regie der gebouwen Aanstelling van de directeur-generaal « Klantenbeheer » bij de Regie der Gebouwen Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, uitwerking hebbend op 1 februari 2008, wordt Mevr. Marie-Caroline Pardon aangesteld tot directeur generaal Klantenb Het beroe type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008003030 bron regie der gebouwen Aanstelling van de directeur-generaal « Strategie en Vastgoedbeheer » bij de Regie der Gebouwen Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, uitwerking hebbend op 1 februari 2008, wordt de heer Dirk Van Geystelen aangesteld tot directeur-gene Het bero type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008003031 bron regie der gebouwen Aanstelling van de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, uitwerking hebbend op 1 februari 2008, wordt de heer Laurent Vrijdaghs aangesteld tot administrateur-generaal van de Regie der G Het beroep type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 28/01/2008 numac 2008022037 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2002 houdende benoeming van de leden van de Geneesmiddelencommissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008003032 bron regie der gebouwen Aanstelling van de directeur « Stafdiensten » bij de Regie der Gebouwen Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, uitwerking hebbend op 1 februari 2008, wordt de heer Roger Vermeulen aangesteld tot directeur Stafdiensten bij de Regie der G Het beroe type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 28/01/2008 numac 2008011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 28/01/2008 numac 2008022038 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van installatie van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 28/01/2008 numac 2008021003 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1971 houdende het statuut van het personeel van het Federaal Planbureau type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 28/01/2008 numac 2008024015 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die fenylpropanolamine bevatten type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 28/01/2008 numac 2008012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2008, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 28/01/2008 numac 2008022012 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2007 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

decreet

type decreet prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200262 bron ministerie van het waalse gewest Sectorakkoord tussen de Waalse Regering en de sectoren van de papier- en kartonbewerking en de grafische industrie, vertegenwoordigd door Fetra en Febelgra, betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van specifieke bro Ove

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008018005 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De n type bericht prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200267 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 13 en 15 december 2007 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 14 en 17 december Die zake type bericht prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200265 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 december 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 december 2007, is beroep tot Die zaak type bericht prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200216 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 december 2007 in zake Frank Noyens tegen Brigitte Peeters, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 december 2007, heeft de R « Is de type bericht prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200222 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 november 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 november 2007, heeft Guido b) Bij v type bericht prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200211 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 december 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 december 2007, is beroep tot Die zaak type bericht prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008018004 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 De h type bericht prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200220 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 november 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 november 2007, heeft de VZW « Die zaa type bericht prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008018003 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 Mevr

document

type document prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2007001042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij besluit van 18 januari 2008 wordt de heer Peter Sourbron, auditeur, met ingang van 10 december 2007 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd.

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008009042 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum **** **** ****. 17 van 18 januari 2008, bladzijde 2051, **** tekst van het koninklijk besluit van 12 december 2007, ***** **** ****,... type erratum prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008009037 bron federale overheidsdienst justitie Bericht voorgeschreven door artikel 8, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren. - Erratum In het Belgisch Staatsbla type erratum prom. 24/06/2007 pub. 28/01/2008 numac 2008031015 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende administratieve en bezoldigingsbepalingen betreffende de personeelsleden overgedragen van het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote onderneming

arrest

type arrest prom. 10/01/2008 pub. 28/01/2008 numac 2008031014 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende subdelegatie van bevoegdheden aan de Directeur Personeel inzake personeelsbeheer

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008009038 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 22 januari 2008 is aan Mevr. Degraeve, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het derde kanton Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffie Dit be

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200217 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 177.700 van 7 december 2007 in zake Emile Dupont tegen de stad Zinnik en het Waalse Gewest, in aanwezigheid van de NV « Etablissementen Franz Colruyt « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200219 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 november 2007 in zake Jan Vinckier tegen Peter Weyts, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 december 2007, heeft het Hof v « Schen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008000064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 11 december 2007 wordt de vergunning tot het organiseren type vergunning prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 11 december 2007, wordt de vergunning voor De in type vergunning prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008000062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging van de maatschappelijke zetel Bij ministerieel besluit van 30 november 2007 type vergunning prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008000063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 17 december 2007 wordt de vergunning tot het e

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 21 januari 2008 wordt het « Centre public d'Action sociale de Verviers », rue du Collège 49, à 4800 Verviers, gemachtigd het in het ar type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008012044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 21 januari 2008 wordt « Safety Education and Support », Hommelheide 50, 3511 Kuringen, gemachtigd het in het artikel 177, v(...)

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200232 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 2/2008 van 17 januari 2008 Rolnummer 4126 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 18, 23 en 27 van de wet van 21 juni 2006 tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met Het Grondwe

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200194 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 144/2007 van 22 november 2007 Rolnummer 4142 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3bis,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200244 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige programmeurs (niveau B) voor de FOD Justitie (AFG07868). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. CORNIL, JEAN-CHRISTOPHE, 1400 NIVELLES 2. DEPELSMA(...) 3. MAGHIELS, type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200243 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige functioneel analisten (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG07865). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. FRANKSON, JOEL, 5140 SOMBREFFE 2. JAKI, P(...) 3. RASSCHAERT, type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200242 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige systeemingenieurs (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG07864). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. URMA, TEODOR, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE 2. MAO(...) 3. DIARRA, IB type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200239 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-eenheidschefs (niveau A) voor de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid - FOD Binnenlandse Zaken (AFG07849). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de s(...) 1. BROEC type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200240 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjunct-eenheidschefs (niveau A) voor de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid - FOD Binnenlandse Zaken (ANG07849). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200245 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-projectleiders (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG07863). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. WILRYCX, KOEN, 2800 MECHELEN 2. VAN REG(...) 3. JOOS, SVEN, type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200246 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeemingenieurs (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG07864). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. VAN REGENMORTER, CHRIS, 2500 LIER 2. ROG(...) 3. JOOS, SVEN, type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200248 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG07868). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. VERTHE, GEERT, 8500 KORTRIJK 2. MATTHYS, DAVI(...) 3. VANOIRBEEK, type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200247 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige functioneel analisten (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG07865). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. VAN REGENMORTER, CHRIS, 2500 LIER 2.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige motoristen (niveau D) voor de Dienst Afzonderlijk Beheer Vloot van de Vlaamse overheid (ANV07042). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. PROVO(...) 2. DELODDER type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008200241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ICT-projectleiders (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG07863). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. KIMUS, ANNE-MARIE, 59600 GOGNIES (FRANCE) (...)

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008003034 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens(...) Stad Moeskroen (vroeger Herseaux) Een perceel grond gel

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008054577 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Simon, Anny Mevr. Simon, Anny Emilie Georgette, geboren te Ougrée op 5 december 1 Alvorens te bes

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 18/01/2008 pub. 28/01/2008 numac 2007003540 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Astro » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

bericht van de raad van state

type bericht van de raad van state prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht 1/ Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor het eerste en derde vacante ambt van Staatsraad, door de algemene vergadering van de Raad van State Tijdens haar openb(...) Eerste vacante ambt van Franstalig Staatsraad : type bericht van de raad van state prom. -- pub. 28/01/2008 numac 2008000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor het tweede vacante ambt van Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 26 juni 2007 heeft de algemene vergadering va(...) Tweede vacante ambt van Franstalig Staatsraad : Eer
^