B.S. Index van de publicaties van 29 januari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008009026 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 20 december 2007 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** **** type wet prom. 02/03/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/10/1993 pub. 29/01/2008 numac 2007001060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008024024 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling B&S Qualicert SPRL - rue du G-010 « Au type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 29/01/2008 numac 2008014013 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende praalwagens type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008012056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 12 september 2007 wordt de heer Roger Vertommen, met ingang van 1 juni 2008, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het pensioen te doen gelden. type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende benoemingen bij de Onderzoeksraad voor de Zeevaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008022039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 27 november 2007,wordt met ingang van 1 januari 2008, aan de heer Dirk De Muynck, eervol ontslag verleend uit zijn amb De heer De type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008002006 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot uitvoering van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008002005 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008200225 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 10 december 2007 wordt de beslissing van 18 oktober 2007 goedgekeurd waarbij de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de CVBA "Intercommunale de financement de la région de Bij minister type ministerieel besluit prom. 10/01/2008 pub. 29/01/2008 numac 2008012019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende indexering van de weddenschaal van de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de groeven en graverijen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2008-2012 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2008-2015 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008031027 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007, wordt beschermd als monument, bij uitbreiding, de totaliteit van het hoofdgebouw van het herenhuis Winssinger, gelegen Munthofstraat 66, te S AFBAKKE

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2008 pub. 29/01/2008 numac 2008035134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden

decreet

type decreet prom. 19/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008200263 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot oprichting van een Begrotingsfonds inzake de financiering van het Geïntegreerde Beheers- en Controlesysteem (1)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/01/2006 pub. 29/01/2008 numac 2008031028 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende het berekenen van de uurkost van aannemersmaterieel volgens de kostenschaal CMK-2003

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008200215 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a) Bij beslissing van 12 november 2007 in zake Ewald Vlassak, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 november 2007, heeft de Nederlandstalig 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008018013 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Koen Vermeiren, wonende te 2275 Wechelderzande, Visbeekla Deze za type bericht prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008018014 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De N

document

type document prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008020012 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 29 januari 2008, om 9 u. 30 m. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie - Interpellatie van de heer Paul Galand (F)(...) Toegevoegde interpellatie van Mevr. Valérie Seyns (N) betreffende « type document prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008031026 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten SINT-GILLIS. - Bij besluit van 18 januari 2008 wordt de beslissing van 13 december 2007 waarbij de gemeenteraad van Sint-Gillis de gunningswijze en het bestek betreffende de levering en het plaatsen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Inrustestellingen 1) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 2007 wordt op 1 januari 2008 eervol ontslag verleend aan de heer Léo HOUZIAUX, ere-vast secretaris van de « Académie royale des Sciences, des Lett Vana

arrest

type arrest prom. 15/01/2008 pub. 29/01/2008 numac 2008003036 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008020013 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 30 januari 2008, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Sociale Zaken Ontwerp van ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesti(...) Voorstel van ordonnantie (van de heer Michel Colson en Mevr. Viviane

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008009045 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent : 1; - plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rec - plaatsve

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008009044 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2007, is Mevr. Spiritus, A., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Ze kan ha Bij konin

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008003025 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 5 september 2007, wordt de heer Beaume, Blaise, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Brusselse Buitendiensten 1 - Central Gate van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 juni 2007 Overeen type benoemingen prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008022041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van stagedoend attachés geneesheren-inspecteurs bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 12 december 2007, wordt Dr. Bautm Bij ko

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008000066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 11 januari 2007 wordt de vergunning voor he

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 178.064 uitgesproken door de Raad van State op 19 december 2007 vernietigt het artikel 1, 1° tot 4°, van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot wijziging van de bepalingen van het artikel 20, &s

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008040610 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 oktober 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 14 januari is het laboratorium van de NV Lisec, Craenevenne 140, te 3600 Genk, erkend geworden voor(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 31 Bij mi

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008015020 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 11 december 2007 heeft de heer Mehmet Aykut Eken, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van St Kitts and Nevis te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort gans België. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008015019 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 22 juni 2007 heeft de heer Evgeny Baranovskiy, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Russische Federatie te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies An type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008015018 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 27 augustus 2007 heeft de heer Jacques Thomas, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Oostenrijk te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Luik, behalv

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008200233 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 4/2008 van 17 januari 2008 Rolnummer 4149 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel L1531-2,

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/01/2008 numac 2008042401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2 Voor de raad
^