B.S. Index van de publicaties van 30 januari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008009031 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 20 december 2007 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2008 pub. 30/01/2008 numac 2008003039 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2008, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de hogere opleidingen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008007005 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opname van een hulpofficier tot de categorie van de reserveofficieren van de krijgsmacht Bij koninklijk besluit ****. 6816 van 4 december 2007, wordt kapitein-commandant vlieger ****. Schaf van rechtswege toegelaten met zijn graad type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008007004 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Opname van hulpofficieren in het kader van de aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6815 van 4 december 2007 : Wordt kapitein vlieger K. Vanderhulst, met zijn graad en zijn anciënniteit opgenomen als aanv Voor verdere bev type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008007006 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstellingen van kandidaat-beroepsofficieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 6813 van 4 december 2007 : Landmacht **** leerlingen van de 144**** promotie van de **** sociale en militaire wetenschappen, ****, **** De **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008007000 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Bevordering tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader **** koninklijk besluit ****. 6819 van 10 december 2007 wordt **** ****. ****'****, benoemd in de graad van kapitein-commandant type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008007007 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Opname van een aanvullingsofficier in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6814 van 4 december 2007, wordt de kapitein-commandant vlieger D. Van Den Heuvel, op 31 december 2007 als beroepso type koninklijk besluit prom. 15/02/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 29/11/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008022059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van sommige mandaten van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008022044 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2007012341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 118 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008007010 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 6826 van 13 december 2007, wordt aan Mevr. Françoise Clement, deeltijds burgerprofessor aan de School der militaire administrateurs, op 1 november 2007 eervol ontslag verleend uit haar type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008022043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, en § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008007012 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoeming Bij ministerieel besluit ****. 88071 van 20 december 2007 wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. ****, op 1 januari 2008 benoemd tot permanent inspecteur van de taalexamens voor het leger. type ministerieel besluit prom. 01/02/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008021004 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk b type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008007011 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoeming. - Ontslag Bij ministerieel besluit ****. 88075 van 20 december 2007 : Wordt generaal-majoor ****. ****, op 31 december 2007 ontslagen uit de **** van «*****» van **** **** genera type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008007013 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Ontslag Bij ministerieel besluit ****. 88089 van 11 januari 2008 wordt generaal-majoor ****. ****, op 31 december 2007 ontslagen uit het ambt van « **** **** **** **** **** **** **** **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008012042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hernieuwing van de erkenning van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 20 december 2007 wordt de erkenning van de hierna genoemde externe diensten voor preventie en bescherming op het wer 1. VZW Adhes type ministerieel besluit prom. 21/01/2008 pub. 30/01/2008 numac 2008012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 9, § 2, § 3 en § 4 van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 type ministerieel besluit prom. 22/01/2008 pub. 30/01/2008 numac 2008003035 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 15/01/2008 pub. 30/01/2008 numac 2007012342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 65 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2008-2012

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008027016 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering respectievelijk genomen ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie. - Addendum

decreet

type decreet prom. 19/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008200268 bron ministerie van het waalse gewest Decreet waarbij goedkeuring wordt verleend aan het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 november 2007 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest over het gezamenlijk gebruik van infrastructuren in landelijke gebieden type decreet prom. 22/11/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008200264 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008200273 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 november 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 november 2007, heeft Magda Br Die zaak type bericht prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008200272 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 december 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 december 2007, is beroep tot Die zaa type bericht prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008200274 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 10 december 2007 in zake Marc Dries en Greet Bols tegen Ludovicus Bols en Maria Moonen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 « Schen type bericht prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008200269 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 december 2007 in zake René Van de Wiele en Francine Verhaege tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « Sche

document

type document prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Bergen Op 16 januari 2008 werd de heer Istasse, Claude, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Bergen, door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangen type document prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008038000 bron raad van state Beroepsvereniging van geneesheren akupunkturisten van België. - Publicatie Voorzitter : Dr. Paul Lauwers, 1140 Brussel. Vice-voorzitter : Dr. Georges de Bildering, 5060 Sambreville. Secretaris : Dr. Jozef Weyns, 2812 Muizen. Schatb Leden : Dr. Yves Co type document prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008012023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de casinobedienden Vervanging van een lid Bij besluit van de Directeur-generaal van 14 januari 2008, dat uitw Paritair Comi

erratum

type erratum prom. 21/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die toegewezen kunnen worden aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven op grond v type erratum prom. 21/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven waarvoor e

arrest

type arrest prom. 22/01/2008 pub. 30/01/2008 numac 2008003041 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressor

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008007014 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 6827 van 18 december 2007 wordt ****-ter-zee ****. **** **** benoemd op 28 maart 2007 in de graad

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008009046 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008007009 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming in de basisgraad van kandidaat-aanvullingsofficier gesproten uit de uitzonderlijke werving Bij koninklijk besluit nr. 6821 van 13 december 2007, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-aanvullingsoffici

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008009043 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 22 januari 2008 : - is aan de heer Viskens, L., griffier-hoofd van dienst bij het arbeidshof te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van hoofdgriffier van dit hof te vervullen.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008200270 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 6 december 2007 in zake de NV « Linopan » tegen de CVBA « Westvlaamse Intercommunale », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 « S

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008022040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoemingen tot attaché bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 27 november 2007, wordt Mevr. Vandercasteele(...) Aan betrokkene wordt de type benoemingen prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008007008 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel ****. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 6817 van 4 december 2007 : Worden benoemd in het ambt van militair **** bij de Koninklijke Militaire School : Op 26 maart 2007, **** **** 21 mei 2007,

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2007023588 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Geneesmiddelen voor humaan gebruik geregistreerd tussen 1 mei 2004 en 31 mei 2004 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008200277 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige informatici (m/v) (niveau A) voor de FOD Personeel en Organisatie (AFG07884). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. LATTINNE, ELI(...) 2. FRANKSON, JOEL, 5140 SOMB type bericht van selor prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008200278 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige informatici (m/v) (niveau A) voor de FOD P & O (ANG07884). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : STAELENS, RUDY, 8560 WEVELGEM. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008200279 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige ERP systeembeheerders (niveau B) voor de FOD P & O (ANG07883). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DE VUYST, STEVEN, 1080 KAPELLE-OP-DEN-BOS. 2. VAN(...) 3. CUYVERS, PIETE

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2007014339 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008014005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2008014003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 30/01/2008 numac 2007054516 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Davies, Charlotte Ann Davies, Charlotte Ann, ongehuwd, geboren te Keulen (...) Alvorens te besliss
^