B.S. Index van de publicaties van 31 januari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2007018230 bron federale kamers Wetgevende assemblees Mededeling Met toepassing van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten, de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot beperking va Met toepas type wet prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008022054 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008009047 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 september 2007 worden benoemd op datum van 15 november 2003 : - tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer Jan LATHOUWERS, adviseur. De heer Willy VERMEULEN, Mevr. Colette L type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008009048 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 25 oktober 2007 worden benoemd op datum van 8 april 2004 : - tot Groot Officier in de Kroonorde : De heer Gisleen VAN BELLE, directeur-generaal. - tot Commandeur in de O Mevr. Danielle type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008024020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van raden van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008024022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de plaatsvervangende magistraat-assessor in de Provinciale Raad van de Orde der apothekers van Henegouwen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Dienst voor de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2007002181 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administr

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008035135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 52.40, basisallocatie 00.10, begrotingsjaar 2007 en van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6, basisallocatie 00.24, begrotin type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008035136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisioneel krediet voor CAO onderwijs, ingeschreven onder organisatieafdeling 24, programma 60 - provisionele kredieten, basisallocatie 00.35 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008200285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen ter bevordering van elektriciteitopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

decreet

type decreet prom. 13/12/2007 pub. 31/01/2008 numac 2008029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008095244 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire sch Deze overdra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van bestuur van het « Institut supérieur d'architecture « La Cambre » ». - Wijzigingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 november 2007, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Interuniversitaire Raad. - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2007, wordt de heer Rector Bernard Rentier, voorzitter van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap, belast met de uitoefeni type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008029033 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Gezondheidspromotie. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2007 wordt artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 tot benoeming van de lede Tot wer type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2007 worden de graad en het diploma van technisch ingenieur, die uitgereikt zijn aan de heer Simon, Jean-F Bij bes

arrest

type arrest prom. 24/01/2008 pub. 31/01/2008 numac 2008022067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt de heer Dieter Decock, bestuurssecretaris, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008000033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt Mevr. Tiny Temmerman, bestuurssecretaris, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt Mevr. Silvan De Clercq, bestuurssecretaris, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt de heer Joris Casneuf, bestuurssecretaris, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 wordt Mevr. Elisabeth Impens, bestuurssecretaris, tot griffier bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008018011 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. - Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Er zal worden overgegaan tot het aanwijzen van de mandaten van de Deze e

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008022055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoemingen van stagedoend attachés bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 12 december 2007, wordt de heer Govaerts, Be(...) Bij koninklijk besluit type benoemingen prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008000045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 1449 van 20 december 2007 wordt de heer Lemaire, T., aangewezen voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Charleroi Bij kon

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008200281 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés herstelgerichte detentie (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG07826). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. PIRARD, VIRGINIE, 1050 IXELLES.(...) 2. COLON, type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008200283 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige beheerders Intel-Systemen (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07866). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 3. DE GRAEF, PH type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008200282 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés herstelgerichte detentie (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG07826). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. BECKERS, MIES, 3001 LEUVEN(...) 2. LISMON type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008200280 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal assistenten (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG07829). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. HERY, JESSICA, 4020 LIEGE. 2. DE(...) 3. CLAREMBEAU, type bericht van selor prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008200284 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige beheerders Intel-Systemen (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG07866). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. (...) 2. PIRON,

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008020011 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 1 februari 2008 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Ontwerp van ordonnantie - Ontwerp van ordonnantie houdende instem(...) - Rapporteur : de heer Bea Diallo. - Bespreking. 2. Voorstel tot wijzig type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008020010 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 1 februari 2008, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen - Voorstel van ordonnantie (van de heer Vincent De Wolf) tot wijzigin(...) - Voorstel van resolutie (van de heer Frédéric Erens) houdende het

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/01/2008 numac 2008040301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2008 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2008, 108,84 punten bedraagt, tegeno Het gez
^