B.S. Index van de publicaties van 7 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008003047 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht tussen een verzekeringsonderneming en een kredietinstelling Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 m(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 07/02/2008 numac 2007002197 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van e type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008, wordt Mevr. Rita Naudts, attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur, via vrijwillige Overe type koninklijk besluit prom. 17/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2007012777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 13/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008024033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 2.000.000 EUR aan het « Fonds ter reductie van de globale energiekost » type koninklijk besluit prom. 19/11/2007 pub. 07/02/2008 numac 2007012726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende v type koninklijk besluit prom. 17/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2007012776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de hospitalisatieverzekerin type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2007012745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 19/11/2007 pub. 07/02/2008 numac 2007012727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot instelling van een regeling van aanvul type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008000079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien voor wat het verstrekken van een schriftelijke opinie betreft in het kader van de Belgische pro type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008000059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 07/02/2008 numac 2008000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de overdracht van de personeelsleden van het Instituut voor Veterinaire Keuring naar de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 19 j

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de secretaris van sommige paritaire comités en paritaire subcomités Bij ministerieel besluit van 30 januari 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2008, wordt Mevr. - Parita type ministerieel besluit prom. 28/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008200336 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de afwijkingen van de maximale hoeveelheden organische stikstof die gespreid kunnen worden op landbouwgronden, toegestaan aan landbouwbedrijven die reeds op 31 december 2006 de toelat type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 22 januari 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2008 : wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van het Paritair wordt ee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008035151 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancieringspercenta

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008200337 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot beslissing tot uitvoering van een milieueffectenonderzoek op het voorontwep van herziening van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwez met betrekking tot de opneming van een ontginningsgebied in het gehucht "Les Turlutte

decreet

type decreet prom. 25/10/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008031040 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de uitvoering en het beheer van het geïntegreerd communautair actieprogramma voor levenslang leren en betreffende de oprichting van het « Agence francophone pour l'éducation et la fo type decreet prom. 25/10/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008031048 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord, afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de in het kader van de herwaardering van het kwalificatieonderwijs ter be type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008035176 bron vlaamse overheid Decreet houdende uitvoering van de Verordening Nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (1)

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008003043 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht in verband met de investeringsaftrek Algemeen Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelij Voor investering

document

type document prom. 07/11/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008027009 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2007

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke onderzoekers

arrest

type arrest prom. 21/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijke besluiten. - Regering. - Ontslagen. - Benoemingen. - Duitse vertaling type arrest prom. 20/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008031037 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2007/832bis betreffende het Observatorium voor de opvang en de begeleiding van personen met een handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is de heer Robin, Michel, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Juzenka, Philippe, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is de heer Lernoux, Frédéric, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Cavrenne, Ari type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is de heer Demeester, Alain, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Delmelle, Jean Marie, w type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is de heer Thunissen, Christian, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Biquet, Gérald, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is Mevr. Vander Linden, Christiane, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Demeester, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is de heer Xhonneux, Jean-Marc, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Verviers-Eupen ter vervanging van Mevr. Ma type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is de heer Zidda, Natalino, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Massai, Chr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is Mevr. Soete, Pascale, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Dans, Jacques, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is Mevr. Vander Heyden, Christine, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Thunissen, Chris type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is Mevr. Pijpops, Brigitte, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Franquin, André, w type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is de heer Potier, Géry, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Lamarque, Fabrice, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is de heer Abrassart, Claude, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Bergen ter vervanging van de heer Mailleux, Guy, wien type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is Mevr. Bresmal, Bernadette, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Aarlen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne, ter type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is Mevr. Lallemand, Caroline, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Aarlen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne, ter type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 is de heer Hilami, Brahim, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Pollenus, Albert,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008009082 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij het hof van beroep te Bergen : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant : 1, vanaf 1 maart 2008; - bij het vredegerecht van het kanton Gembloux-Eghezée : 1; - a - bij de arbeidsrec type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008009083 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 13 december 2007, bladzijde 61388, regel 45, lezen : « 11 Franstalig en 8 Nederlandstalig » i.p.v. « 10 Franstalig en 7 Nederlandstalig ».

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008009084 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 januari 2008 : - in werking tredend op 31 januari 2008 's avonds, is Mevr. Hanoteaux, M., griffier bij het hof van beroep te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar a - wordt het k

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008022010 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 8 januari 2008 wordt de heer Gillard, Dominique, met ingang van 1 november 2007, in vast dienstverband benoemd tot attaché, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproduc Aan bet type benoemingen prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008022006 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 4 december 2007 wordt Mevr. Hamdani, Jamila, met ingang van 16 oktober 2007, in vast dienstverband benoemd tot Adviseur, in de Franse taalrol, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Aan bet

lijst

type lijst prom. 23/01/2008 pub. 07/02/2008 numac 2008011046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008000114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 15 januari 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren van type vergunning prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008000113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van veiligheidsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 20 december 2007, wordt de vergunning tot het organiseren van een v De verg type vergunning prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 17 januari 2008, wordt de vergunning voor De in a

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008095246 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een overdracht tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 29 januari 2008, wordt de overdracht, met uitwerking op 1 De door

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Minister van Mo Voor de

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008200376 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige strategische medewerkers raden en commissies (niveau A) voor het RIZIV (AFG07846). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. DEMARET, NATHALIE, 1348 OT(...) 2. WILGOS, type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008200377 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige laboranten chemie (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG07834). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 3. MARCHI, JES type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008200378 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** laboranten chemie (niveau ****) voor de **** ****, **** van de Voedselketen en **** (****07834). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten ****(...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2008 numac 2008200375 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige strategische medewerkers raden en commissies (niveau A) voor het RIZIV (ANG07846). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. BERGMANS, SARAH, 3200 AARSCHOT. (...) 3. DECROOS, M
^