B.S. Index van de publicaties van 11 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008200323 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 159/2007 van 19 december 2007 Rolnummer 4148 In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, gesteld door de Raad van State. Het Grondwettelijk H samengesteld type wet prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008200321 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 157/2007 van 19 december 2007 Rolnummer 4137 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 35, type wet prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008200317 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 153/2007 van 12 december 2007 Rolnummer 4094 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, gesteld door de Arbeidsrech Het Grondw type wet prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008200308 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 10/2008 van 23 januari 2008 Rolnummers 3064 en 3065 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 4, 5, 7, 25, 27, 30 en 31 van de wet van 12 januari 2004 « tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 to Het Grondw type wet prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008200313 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 150/2007 van 5 december 2007 Rolnummer 4122 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 21,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008022062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag van een lid van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en tot benoeming van een lid van deze Raad type koninklijk besluit prom. 13/12/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008014001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van met controle en inspectie belaste personeelsleden die waken over de naleving van reglementering betreffende de spoorwegen en intrekking van mandaten van bepaalde personeelsleden aangewezen bij koninklijke besluiten va type koninklijk besluit prom. 13/12/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008014000 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorve type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008040412 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de Staatsschuld op 31 december 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Opgepast : Deze toestand van de De maandelijkse toest type koninklijk besluit prom. 18/12/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de waarde van de gedurende de regulatoire periode 2008-2011 door de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit toe te passen factor voor productiviteits- en efficiëntieverbetering type koninklijk besluit prom. 28/01/2008 pub. 11/02/2008 numac 2007023446 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkomi type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 11/02/2008 numac 2008022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/01/2008 pub. 11/02/2008 numac 2008027020 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vastelling van de modellen van de schilden van de toeristische inrichtingen type ministerieel besluit prom. 16/01/2008 pub. 11/02/2008 numac 2008031046 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de VZW « Mission internationale de coopération pour les pays en voie de développement » als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2008 pub. 11/02/2008 numac 2008031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de gemeente Sint-Gillis ter aanvulling van het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de Fonsnylaan nr. 1 » van de gemeente Sint-Gillis en omvattende de g type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2008 pub. 11/02/2008 numac 2008031049 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingplan nr. 54bis « Gulledelle » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 19 m

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008035164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven onder programma 39.10, basisallocaties 01.04 en 01.05 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

decreet

type decreet prom. 30/11/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008035197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/01/2008 pub. 11/02/2008 numac 2008031039 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2007

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008200408 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 december 2007 in zake Harry Cuypers tegen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 d « 1. Is

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's. - Benoemingen 1. Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 september 2007 wordt benoemd tot lid van de Commissie voor de gelijkwaardigheid bedoeld i - de h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2008 pub. 11/02/2008 numac 2008029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de Arrondissementsraden voor Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Gezondheidspromotie. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2007 wordt artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 tot benoeming van de lede « Word

erratum

type erratum prom. 27/01/2008 pub. 11/02/2008 numac 2008002011 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van e

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008009086 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 7 december 2007, bladzijde 60543, regel 45, lezen : « 2 Franstalig » i.p.v. « 1 Franstalig ».

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008200403 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 16 januari 2008 in zake de gemeente Hoeilaart tegen Annie Leclercq, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 januari 2008, heef « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008031034 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 21 november 2007, wordt Mevr. PHILIPPOT, Joëlle, stagedoend bestuurssecretaris bij de Dienst Welzijnszorg, in Bij be

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008009032 bron federale overheidsdienst justitie Hof van Cassatie. - Vergelijkend examen voor referendarissen I. Het Hoof van Cassatie zal, overeenkomstig artikel 259quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 6 mei 1997 strekkende tot de bespoediging van de procedure v II. De r

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008009089 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Namen Mevr. Matagne, M.-C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 26 februari 2008. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008009087 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer Harmel, J., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 27 februari 2008. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008009088 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dinant De aanwijzing van de heer Delvaux, J., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 26 februar

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008200309 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 11/2008 van 23 januari 2008 Rolnummer 4302 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de Vlaamse Wooncode, ingesteld door André Corthout. Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, s wijst na beraad type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008200312 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 148/2007 van 28 november 2007 Rolnummer 4184 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008200311 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 147/2007 van 28 november 2007 Rolnummer 4173 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 211bis van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld ui wijst na beraad type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008200310 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 161/2007 van 19 december 2007 Rolnummer 4193 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 172, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. Het samengesteld type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/02/2008 numac 2008200331 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 162/2007 van 19 december 2007 Rolnummers 4284, 4290 en 4291 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Luik en de R Het Grondw
^