B.S. Index van de publicaties van 18 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof type wet prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 20 september 2007 en in uitvoering van art Interpretatier type wet prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008009092 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. Gewone zittijd van april 2008 De Federale Overh De aanv type wet prom. 16/06/2006 pub. 18/02/2008 numac 2008000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008012196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt aan de heer Wintgens, Fernand, op het einde van de maand februari 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het am Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008012191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt aan Mevr. Pirlot, Huguette, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Bru type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt aan de heer Dupire, Francis, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtba Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt aan de heer Hanzen, Omer, op het einde van de maand september 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijfsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt aan de heer Renard, Jean, op het einde van de maand december 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt aan de heer Debry, Francis, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtban type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt aan de heer Donneux, Ernest, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Lu type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt aan de heer Auquier, Michel, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtba type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008012194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt aan Mevr. Balthazart, Chantal, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrecht type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt aan de heer Hugues, Marcel, op het einde van de maand oktober 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Personeel Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 16 januari 2008 wordt, met ingang van 16 januari 2008, de managementfunctie van administrateur-genera Het beroe type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008, wordt met ingang van 1 oktober 2008, aan de heer De Milt, Paul, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van directeu De heer De type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008012188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt aan Mevr. Adnet, Bernadette, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Br Belanghe type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 18/02/2008 numac 2008024038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 oktober 2007 tot 30 maart 2008 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 18/02/2008 numac 2008012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2007021111 bron grondwettelijk hof Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 28 december 2006, 9 april en 20 juli 2007 werden de volgende eervolle onderscheidingen verleend aan de hierna vermelde rechters, referendarissen en leden van het administratief personeel van het **** **** type koninklijk besluit prom. 19/12/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008014028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2007 betreffende storting op rekening « Fonds voor Spoorinvesteringen » van de niet door de NMBS-Groep gebruikte investeringsmiddelen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 18/02/2008 numac 2008012093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw en het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid betreft, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vas type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 18/02/2008 numac 2008012050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de houtnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 14/12/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende storting op rekening « Fonds voor Spoorinvesteringen » van de niet door de NMBS-Groep gebruikte investeringsmiddelen type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 18/02/2008 numac 2008012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 18/02/2008 numac 2008022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, J., en 3, § 1, B., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor genees

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 11/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009099 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende verlenging van mandaten van leden van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008200432 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 11 december 2007 wordt de "GmbH Meuche Transport" vanaf 11 december 2007 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 28 december 2007 w Bij ministerieel besluit type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te land Ongeregeld vervoer . - Machtiging Bij ministerieel besluit van 6 juni 2007 wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoeronderneming, machtiging verleend ongeregelde vervoerdiensten te exploiteren (...) Voor de raadpleging v type ministerieel besluit prom. 25/01/2008 pub. 18/02/2008 numac 2008003059 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2018 » type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te land Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 5 december 2007, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel ver(...) Voor de raadpleging van

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008200426 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering van de afvalbeheersinstallaties

decreet

type decreet prom. 19/12/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008200427 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008000128 bron raad van state Bericht. - Werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau van de Raad van State en de samenstelling van een wervingsreserve I. Met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van adjunct-audi(...) II. Om tot het vergelij type bericht prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008200402 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 november 2007 in zake het openbaar ministerie tegen A. V.N. en de NV « STR », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 januar 1. «

document

type document prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008021007 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs. - Oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 5 juli 2001 heeft de Ministerraad het voorstel tot verdeling van de bij beslissing van de Raad van 19 januari 2001 gereserve Het Federaal W type document prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008031044 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende verificateurs van emissieverslagen voor broeikassen Bij de beslissing van 21 december 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Bureau Veritas Certification NV » g type document prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008031045 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 14 december 2007 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « Animatrans SPRL » gelegen Ruisbroekse Steenweg 13 te 1190 Brussel g

arrest

type arrest prom. 21/11/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister houdende aanwijzing van de personen belast met de controles overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 7 mei 2007 over de bevordering van de musea en van de cultureel-erfgoedpublicaties type arrest prom. 14/11/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008033006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Vice-Minister-President tot vastlegging van het model van de accreditatiekaart voor de sociale inspecteurs op het gebied van het werkgelegenheidsbeleid

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008011061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Intrekking. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2007 wordt het koninklijk besluit van 2 november 2007 ingetrokken, wat betreft de toekenning van het Kruis van Ridder in de Kroonorde, aan de heer Philippe Heymans Bij kon

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008009101 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 14 februari 2008, is aan Mevr. De Vuyst, I., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtba Dit bes

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/11/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008033004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van de VZW « Service d'Aide aux Familles et aux Personnes âgées de la Région verviétoise » type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/11/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 19 oktober 2006 houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor de ziekenhuizen en van de adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden alsmede houdende vastlegging van hun

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008014034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008, wordt de heer Alain Descamps, vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Ve Over type benoemingen prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008021006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 december 2007, wordt Mevr. Vercruysse, Patricia, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een Bij ko

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008014033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Raad van State. - Vernietiging Met zijn arrest nr. 172.964 van 29 juni 2007 vernietigt de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Ve kamer, het koninklijk besluit van 30 april 1999 houdende bevordering van de heer Henri Maillard tot de gra

registratie

type registratie prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 4 januari 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « AFI Depannage BVBA » gelegen te Prinses Clementinastraat 50 te 10 type registratie prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008031043 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als exploitant van een demonteercentrum voor afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 9 januari 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « Auto Recup Reoudan BVBA »

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008200434 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés e-HR (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07848). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage :(...) 1. DE W type bericht van selor prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008200422 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige operatoren call-center (niveau C) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG07832). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. MASS(...) 2. DAMME, type bericht van selor prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008200433 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés e-HR (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG07848). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1(...) 2. TRICOUR type bericht van selor prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008200423 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige operatoren call-center (niveau C) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07832). - Uitslagen) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : (...) 2. VAN ACOL type bericht van selor prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008200424 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke attachés (niveau A) voor het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) van de Vlaamse overheid (ANV07044). - Uitslagen Rangschikking van de geschikte kandidaten voor toelati(...) 1. ADRI

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/02/2008 numac 2008014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewi Voor de
^