B.S. Index van de publicaties van 20 februari 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/01/2007 pub. 20/02/2008 numac 2007015012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 december 2002 (2) type wet prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008041302 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008200316 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 152/2007 van 12 december 2007 Rolnummer 4092 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 8,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 20/02/2008 numac 2008000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het administratief en geldelijk statuut van de titularis van het afgeschafte ambt van griffier-informaticus bij de Raad van State type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008012230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt de heer Christian Bissot, met ingang van 1 september 2007, op eigen verzoek, ontslag verleend uit zijn functies van attaché. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008024055 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 1 van de « Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen » gedateerd op 17 januari 2008 werd op 22 januari 2008 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betr type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt de heer Rafaël Bouche, met ingang van 1 september 2008, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het onmiddellijk pensioen te do type koninklijk besluit prom. 28/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008022090 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 28/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008022092 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende het TIC-materiaal type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 20/02/2008 numac 2008024061 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 20/02/2008 numac 2008000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008012794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2008, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betr type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2008, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008012006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het model van de stembiljetten in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2008, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 b type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008024044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie "Rechten van de Patiënt" ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechte

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008014036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing of goedkeuring van de assessoren of plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overhe type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008024071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde. - Benoeming van een Bij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008035261 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de oprichting van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008200435 bron ministerie van het waalse gewest Opleidingen Bij besluit van de Waalse Regering van 24 januari 2008, dat op 24 januari 2008 in werking treedt, wordt het vormingscentrum "IFAPME Mons-Borinage-Centre" voor het beroep brood- en banketbakker erkend in het kader van het s Bij besluit van de type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008200430 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008200429 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008200431 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van het algemeen reglement op de boekhouding in de O.C.M.W.'s

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/02/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008009090 bron federale overheidsdienst justitie Circulaire betreffende de transseksualiteitswetgeving

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008018027 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Michel Pirard heeft de nietigverklaring gevorderd van het Het bes type bericht prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008200415 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnissen van 30 november 2007 in zake respectievelijk het openbaar ministerie tegen Wim Coppens, en het openbaar ministerie tegen Rik Van Isterdael, waarvan de 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008018026 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Syndicat des Avocats pour la Démocratie » heeft Het b type bericht prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008018025 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/01/2008 pub. 20/02/2008 numac 2008029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001

erratum

type erratum prom. 28/04/2006 pub. 20/02/2008 numac 2008035027 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap, met het oog op een onderbouwd Vlaams beleid inzake schuldoverlast. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008009105 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Addendum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2008, pagina 1083, van een vacante plaats van raadsheer in het Hof van Cassatie, dient volgende paragraaf toegevoegd te worden type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008018019 bron nationale tuchtraad Bericht. - Oproep tot de kandidaten advocaten en universiteitsprofessoren die het recht doceren, teneinde de samenstelling van de Nationale Tuchtraad te hernieuwen Ter uitvoering van artikel 409 van het Gerechtelijk Wetboek et van het Koninklijk De Nati

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008009106 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2008 is de heer Warson, H., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hasselt, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk er type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008009107 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008, is de heer de Maere d'Aertrycke , F., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van(...) Hij is gelij

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt de heer Alexander Van Eeckhout met ingang van 1 november 2007 tot rijksambtenaar benoemd in de vakklasse A2-Techniek en Infrastructuur, met als titel attaché en ranginnemin Een ber

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008042002 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/02/2008 numac 2008200484 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige netwerkarchitecten (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG07881). - Uitslag Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : LEPAGE, FRANÇOIS, 5590 CINEY. (...)
^