B.S. Index van de publicaties van 22 februari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008022102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008011080 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit strekkende tot verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008003072 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 november 2007 tot instelling van het mechanisme tot verl Op 22 febr type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2007202957 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 september 2007 wordt het Grootkruis in de Kroonorde verleend aan de heer Marc BOSSUYT, voorzitter van het Grondwettelijk Hof. type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008200492 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008200465 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/11/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008200448 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008022085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ontslag. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 31 januari 2008 : - eervol ontslag op zijn verzoek wordt verleend aan de heer H. Schroeder, uit zijn functie van effectief lid van de Hogere Commissie van Beroep te Brussel; - wordt benoem type ministerieel besluit prom. 13/11/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008200450 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 06, 13 en 14 van organisatieafdelingen 11 en 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 06/11/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008200449 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 13/11/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008200467 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008200486 bron ministerie van het waalse gewest Landbouw Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2007 wordt akte genomen van de benamingswijziging van een sinds 11 augustus 1992 erkende controle-instelling in het kader van de biologische productiemethode. Zo blijft de erkenning van "Eco type ministerieel besluit prom. 29/10/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008200446 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 30/10/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008200445 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 11, programma 01 van organisatieafdeling 16 en programma 02 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 30/10/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008200447 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008200489 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 13 december 2007 wordt de heer Pierre Salmon op 1 oktober 2007 bevorderd door verhoging in graad tot de graad van eerste attaché . Bij besluit van de secretaris-generaal van 20 december 2(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008200487 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 27 december 2007 wordt de heer Philippe Vandeloise op 1 december 2006 in vast verband benoemd tot attaché.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 22/02/2008 numac 2007035309 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008200539 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor het jaar 2007 type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008200538 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het bedrag van de transactiesom voor gebouwen voor landbouwdoeleinden

decreet

type decreet prom. 28/01/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008033008 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Europese Conventie ter bescherming van het archeologisch patrimonium , opgemaakt te Valetta op 16 januari 1992 (1)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/01/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 61 betreffende sommige verloven toegekend in 2008

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008200525 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 11 oktober 2007 in zake Renzo Povegliano tegen het Fonds voor de Beroepsziekten, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 nov « Schen type bericht prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008018028 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunica Dit besl

document

type document prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008027025 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën of PCB/PCT's. - Toestand op 1 januar(...) Voor de raadpleging van de ta type document prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008027022 bron ministerie van het waalse gewest type document prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008027023 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - « Office wallon des déchets » . - Ophalers geregistreerd voor de inzameling van andere afvalstoffen dan gevaarlijke afvalstoffen. - Toestand op 1 januari(...) Voor de raadpleging van de tab type document prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008027029 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van dierenafval Toestand op 1 januari(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008027028 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - « Office wallon des déchets » . - Ophalers erkend voor de inzameling van dierenafval Toestand op 1 januari 2008(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008027027 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - « Office wallon des déchets » . - Ophalers erkend voor de inzameling van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 Toestand op 1 januari 2008(...) Voor de raadpleging van de tabel, type document prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008027024 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - « Office wallon des déchets » . - Ophalers erkend voor de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen. - Toestand op 1 januari 2008(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008027026 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 Toestand op 1 januari 2008(...) Voor de raadpleging van de tabel,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008011082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten Oproep tot kandidaten De Minister bevoegd voor Consumentenzaken richt een oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten die werd opgericht in uitvoering van artik Deze wet type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008009108 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij het arbeidshof te Brussel : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 1; - Mechelen : 1; - Brussel : 36 ; - Bergen : 1; - bij de(...) - Brussel : 9 (*); - Nijvel : 1; type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008009111 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier bij het vredegerecht van het kanton : - Lokeren : 1; - Brussel VI : 1, vanaf 1 oktober 2008; - Aarlen-Messancy : 1, vanaf 1 augustus 2008; - griffier : - bij de rechtba - Aarlen : 1, vanaf 1 me

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008009109 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2008 : - is Mevr. Van der borght, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar - is Mev type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008009113 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2008, bladzijde 10045, Franstalige tekst, regel 18, lezen : « secrétaire adjoint » in plaats van « greffier adjoint ». type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008009110 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008, is Mevr. Smeets, A., ere-gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Hasselt, benoemd tot Ridder in de Kroonorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008009112 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2008 : - is de heer Van den Broeck, N., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Lokeren, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 31 december 2007 's avonds. Betrokkene - is aan de h

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008095249 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van overdrachten van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor Deze

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/11/2007 pub. 22/02/2008 numac 2008033007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de aanbestedingsprocedure inzake frequenties voor de analoge aardse klankradio-omroep

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008022096 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen Groep S - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandi Xerius type lijst prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008022091 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Vijfde lijst van de apothekers en dierenartsen erkend, na 1 oktober 1995, als verantwoordelijken voor de farmaceutische voorlichting inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik volgens artikel 16, artikel 17,

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008009072 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg de Tongeren gegeven op 5 december 2007, is ten verzoeke van : - de heer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008200595 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés-analisten internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG08807). - Erratum Deze(...) Na deze type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008200566 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige weervoorspellers (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) (ANG08801) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008200596 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige senior selectieadviseur (niveau A) voor SELOR (ANG08012) Deze publicatie vervangt de publicatie van de selectie van 1 februari 2008. Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 g(...) Naast deze lijst type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008200567 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige toezichthouders (niveau A) voor het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid (ANV08002) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 (...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008200569 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige cryptografen (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG08003) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeke(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2008 numac 2008200565 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers Frans-Nederlands (niveau B) voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) (AFG08001) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Naast de
^