B.S. Index van de publicaties van 3 maart 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008018034 bron vast comite van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten Directeur van de Dienst Enquêtes. - Benoeming Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten besliste op 23 januari 2008 om de heer Pierre Nivelle te benoemen tot directeur van de Dienst Enquêtes I. Overeenkomstig de type wet prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008200627 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 1/2008 van 17 januari 2008 Rolnummers 4102, 4103, 4181 en 4189 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 4 en 10, eerste lid, 1°, van de wet van 20 juli 2005 « tot wijziging van de faillissementswet Het Gro type wet prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008099015 bron de post nv van publiek recht Gebruikershandvest Overeenkomstig artikel 144 van de wet van 21 maart 1991, deelt De Post NV van publiek recht haar nieuwe tarieven mee geldig vanaf 3 maart 2008. Alle tarieven zijn meegedeeld in euro. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008007037 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overplaatsing van korps Bij koninklijk besluit nr. 6859 van 27 januari 2008, wordt vaandrig-ter-zee tweede klasse P. Vankeirsbilck van het korps van de dekofficierenop zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overge type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008007038 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensioneringen van beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 6860 van 27 januari 2008: De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 juli 2008 in toepassing der samengeordende wetten op de Landmacht Kor type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008000197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008007039 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van een kaart betreffende de toekenning van het statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945 en tot instelling van een medaille type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008007040 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van artikel 195 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 28/11/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008012108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008012010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het individueel recht op vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008012111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008007036 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200521 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 11/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008007041 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging bij de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200519 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200526 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 02 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200518 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 14/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200517 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 12/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200523 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200524 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdelingen 51, 52 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 03/03/2008 numac 2008200522 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 januari 2008, worden ingeschreven op d(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008031072 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1995, 20 juli 1995, 15 februari 1996, 7 november 1996, 21 januari 1999, 28 februari 2002 en 30 juni 2005 waarbij de amb

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008035368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het verlenen van machtiging aan de Katholieke Universiteit te Leuven tot het aanvaarden van een legaat haar gedaan door Mevr. P. Maloens type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 03/03/2008 numac 2008035322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van een waterloop gelegen in het gebied d'Hoye op het grondgebied van de stad Dendermonde tot onbevaarbare waterloop van derde categorie

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008200641 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 januari 2008 in zake Johan Bracke tegen Björn Vervecken, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 januari 2008, heeft de Rec « De c type bericht prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008018032 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Louis Van Lierde, Merestraat 151, te 9300 Aalst en de Int Dit besl type bericht prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008200635 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 januari 2008 in zake Laurent Vandemaele en Greta Vervaeke tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 « Schen

document

type document prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 februari 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belg worden benoe

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008022123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 februari 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid v - wordt de heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008009130 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008 wordt Mevr. Annelies De Roo, met ingang van 1 oktober 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008009131 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P&O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008 wordt Mevr. Eva Bilsbak, met ingang van 1 september 2007, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. D Overeenkomsti

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008009128 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 februari 2008, is aan de heer Causin, E., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Bij koninklijk besluit van 2 Bij koninklij

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008200642 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 178.740 van 21 januari 2008 in zake de VZW « Federatie van Onafhankelijke Seniorenzorg » en anderen tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter 1. «

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning EP-2007-0024-A Bij ministerieel besluit van 18 februari 2008 wordt een individuele vergunning aan de NV ELECTRABEL toegekend voor de aanpassing van de eenheid 1 voor de productie

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 19 februari 2008, heeft Z.E. Heer Carlos Gomez-Mugica Sanz, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hem bij Zijne Majesteit accrediteren in de hoedanigheid va Z.E.H.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2008 numac 2008200673 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige erfgoedonderzoekers monumenten (niveau A) voor het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed - Vlaamse overheid (ANV07050). - Uitslagen Lijst van de geschikte kandidaten voor toelating tot de (...) 1. ANSEE
^