B.S. Index van de publicaties van 4 maart 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008009118 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 februari 2008 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende (...) Bij koninklijk besluit van 19 **** type wet prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008200662 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 21/2008 van 21 februari 2008 Rolnummer 4120 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, 3°, eerste en vijfde lid, artikel 3, 2°, eerste en vijfde lid, en artikel 5 van de wet van 22 mei 2006 « tot wijzigi Het Gron type wet prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008200640 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 9/2008 van 17 januari 2008 Rolnummer 4255 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals vervangen bij artikel 29 van de wet van 4 september 2002, gesteld door d Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 15 februari 2008 wordt de heer Yves Houyet, auditeur bij de Raad van State, met ingang van 10 januari 2008 voor een periode van één jaar gedetacheerd bij het Kabinet van de Minister van S type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008003071 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008011002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008022109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Personeel Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 28 januari 2008, wordt, met ingang van 1 januari 2008, aan de heer Jeurissen, Nicolas, eervol o De heer Jeuri type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen Coör type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 15 februari 2008 wordt de heer Wouter Pas, auditeur bij de Raad van State, met ingang van 8 januari 2008, voor een periode van één jaar, gedetacheerd bij het Kabinet van de ViceEerste Min type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008011000 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het bedrag en toekenningsvoorwaarden van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 26/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008009129 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de aanwending van d type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2007012793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, houdende bepalingen inzake wer type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2007012800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privéziekenhuizen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de suikernijverheid type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het « Fon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200533 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 05 van organisatieafdeling 13, programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest v type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200603 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50, programma 02 van organisatieafdeling 51, programma 02 van organisatieafdeling 52 en programma 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegr type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008024106 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Federale mobiliteit Bij ministerieel besluit van 7 februari 2007, wordt de heer Michel Buchon, attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, met ingang van 1 februari 2007, in hoedanigheid van attaché, Overe type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200537 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 06, 07, 09 en 13 van organisatieafdelingen 11, 12, 15, 30, 32 en 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200527 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 14/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de ruwbouwactiviteiten type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van installateur-frigorist type ministerieel besluit prom. 21/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200602 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 21/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200534 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200531 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11, programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 17 en programma's 04 en 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewe type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200532 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 17/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200530 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 30/01/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008035366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008035365 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008200685 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot oprichting van een Cel Ruimtelijke Ontwikkeling

decreet

type decreet prom. 01/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008035367 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat betreft de gegevensuitwisseling in het kader van de stimulering van de kleuterparticipatie type decreet prom. 17/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn hoofdkwartier tussen, de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, geda type decreet prom. 17/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008033015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de bijakte van 28 december 2006 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardenecon

document

type document prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008020025 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 5 maart 2008, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Interpellatie van Mevr. Carla(...) Toegevoegde interpellatie van de heer Rachid Madrane (F) betreffende

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008020026 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 5 maart 2008, om 9 uur Commissie voor de Sociale Zaken - Ontwerp van ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van(...) Voorstel van ordonnantie (van de heer Michel Colson en Mevr. Viviane

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische boekhoudkundige en statistische commissie. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008, worden hernieuwd voor een termijn va - Mevrn. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008011017 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevordering Bij koninklijke besluiten van 3 december 2007 werden met ingang van 15 november 2007 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heren : Hendrik DE NOLF, Roeselare; Henri LEFEBVRE Leonard VAESSEN, Dilse type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008022119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 12 februari 2008 wordt de heer Raes, Pieter, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 februa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008022118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008009133 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 3 . Twee van deze plaatsen vervangen plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van(...) - te Mechelen : 1; - te Turnhout : 1. De

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008009132 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2007, dat in werking treedt op 31 maart 2008, is de heer Carette, M., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen lat Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008033011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad voor ontwikkelingssamenwerking, solidariteit en integratie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/11/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008033013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008033009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende hertoewijzing van een mandaat van de gemeenten van het Duitse taalgebied in de beheerraad van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008033012 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing der werkende en plaatsvervangende lidorganisaties van de raad voor ontwikkelingssamenwerking, solidariteit en integratie

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008200639 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 8/2008 van 17 januari 2008 Rolnummer 4200 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen. Het Grondwettelijk Hof, sa wijst na beraad

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008200638 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 6/2008 van 17 januari 2008 Rolnummers 4156 en 4172 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 235ter, type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/03/2008 numac 2008200660 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 19/2008 van 21 februari 2008 Rolnummer 4026 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 12 en 14 tot 18 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 december 2005 « houdende de oprichting van he Het Grond
^