B.S. Index van de publicaties van 6 maart 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008009121 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 **** 2008 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, won(...) type wet prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008009127 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 februari 2008 is machtiging verleend aan de heer ****-****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, (...) Bij koninklijk besluit van 21 ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 26/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het strategisch comité van de N.M.B.S.-Holding type koninklijk besluit prom. 26/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008002023 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 november 2007 wordt aan de heer Roisin, Olivier, ontslag verleend uit zijn functies van attaché, met ingang van 1 mei 2007. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008002021 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2008 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur de heer CABERGS, Hugo, adviseur. Ridder de heer VANDENBRUAENE, Peter, attaché; Mevr. CAHEN, Nathalie, attaché; Zij zullen het burgerlijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008024070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Einde functie Bij koninklijk besluit van 10 februari 2008 wordt Mevr. Woestyn, Anne-France, op 1 december 2007, ontslag verleend uit haar functie van attaché A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voe type koninklijk besluit prom. 29/01/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008003074 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 27/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008003079 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot verlening van de toelating aan de Compensatiekas Natuurrampen en tot goedkeuring van haar statuten en van haar compensatiereglement type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008002017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008002018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vorm type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008024098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van gewone en plaatsvervangende assessoren bij de provinciale raden van de Orde der apothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008024107 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 11 februari 2008 wordt met ingang van 1 september 2008, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Vincent, Philippe, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij h type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008200686 bron ministerie van het waalse gewest Toerisme Bij ministerieel besluit van 11 februari 2008 wordt de heer Alexis Moerenhout benoemd tot plaatsvervangend lid van de Beroepscommissie voor de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen, ter vervanging van Mevr. Muriel Piazza, wier type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008012227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit betreffende de secretaris van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 13 februari 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2008, wordt Mevr. Betty Puttemans, technisch deskundige bij de Algemene Dir - Paritair type ministerieel besluit prom. 29/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008012269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008031075 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal betaalde uren dat voor subsidie in aanmerking genomen wordt type ministerieel besluit prom. 24/01/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008015035 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de subsidiëring van programma's en projecten voorgelegd door de erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van 18 juli 2002 met betrekking tot het BBP nr. 1 van het GBP-Helihaven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008027032 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven

decreet

type decreet prom. 21/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008200703 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, opgemaakt in New York, op 31 oktober 2003 type decreet prom. 21/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008200701 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met de Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijd type decreet prom. 21/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008200702 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie, ondertekend te Moskou, op 22 december 2004

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008031081 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de bevorderingen en premies die toegekend worden aan het gemeentepersoneel voor de gevolgde opleidingen en gevolgen van het arrest 109109 van de Raad van State van 10 juli 2002 over de bevorderingen voor bepaalde gemeenteper Aan

document

type document prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008022111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de geneesheren, specialist voor klinische biologie, voor nucleaire geneeskunde of voor pathologische anatomie, de apothekers-biologen en de lic Bij

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/01/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gemeenschappelijke bepalingen inzake de ernstige feiten die opgenomen moeten worden in het huishoudelijk reglement van elke onderwijsinrichting gesubsidieerd of georganiseerd door d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 tot benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de verantwoordelijke van de sectie belast met het beheer van het subprogramma Léonardo binnen de uitvoerende cel van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008029105 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de verantwoordelijke van de sectie belast met het beheer van het subprogramma Comenius binnen de uitvoerende cel van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de directeur van de uitvoerende cel van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van het mandaat van de Administrateur-generaal van de RTBF type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008029106 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de verantwoordelijke van de sectie belast met het beheer van het subprogramma Grundtvig binnen de uitvoerende cel van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au

erratum

type erratum prom. 31/01/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008200720 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen en van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering va type erratum prom. 25/10/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008031074 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor personen met een handicap. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008009147 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Oudenaarde Bij beschikking van 27 september 2007 werd de heer Gosseye, W. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde aangewezen, vanaf 1 april 2008, om het ambt van plaatsvervangend rechter in ha type beschikking prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008009146 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 7 februari 2008 werd de heer Mathei, Ph. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 april 2008, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszak

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor de huisartsgeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 februari 2008, dat i Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008, dat u Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 februari 2008, dat in werking tre - de h

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/04/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008031080 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2007/16 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 6 februari 1997 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan de stagiairs die een beroepsople

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008009140 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Turnhout : 1; - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Nijvel : 1 ; - gerechtsdeurwaarder in het (...) De kandidaat voor een ambt van g

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008009139 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 november 2007 is Mevr. Lejeune, M., vast aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik op datum van 24 maart 2008. Bij koninklijk besluit van 22 november 2007 is de aanwijz Bij koninklijk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008009123 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 1 februari 2008, wordt Mevr. Denoël, Karine, benoemd tot effectief lid van de probatiecommissie te Luik, ter vervanging van Mevr. Devert, Christiane vanaf 1 januari 2008.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008024116 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging voor de bouw en vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark op de Bligh Bank in de Belgische zeegebieden Bij ministerieel besluit van 20 februari 2008, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 september 2003, ho De machtiging type vergunning prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008011110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit. - Individuele vergunning EF 2008 - 0013 - A Bij ministerieel besluit van 25 februari 2008 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de maatschappij DUFERCO ENERGIA SRL, die g

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008009145 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brugge De heer Nauwelaerts, E., rechter in de arbeidsrechtbank te Brugge, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 26 maart 2008. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008009142 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen De heer Mahieu, J., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op 30 maart 2008. Mevr.. Claus, C., rechter in de rec Mevr. Van type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008009143 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout De aanwijzing van de heer Jacobs, G., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 22 ma type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008009144 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De heer Boucquey, J., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 30 maart 2008. De heer Moeremans, D., rechter i Mevr. Dev type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008009141 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Vandorpe, D., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 maart 2008.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008200710 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepstechnici (niveau C) voor de DAB Vloot van het Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (ANV07041). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor t(...) 1. LAPLA type bericht van selor prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008200709 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige hoofdscheepstechnici (niveau C) voor de DAB Vloot van het Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (ANV07040). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten v(...) 1. VANDE type bericht van selor prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008200711 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige toezichters baggerwerken (niveau B) voor het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (ANV07047). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating to(...) 1. SPEEL

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008014054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de r type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008014057 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de r type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008014060 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de r type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008014061 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008014055 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de r

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008020024 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 7 maart 2008, om 14.30 uur Dringende vragen. (...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2008020023 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 7 maart 2008, om 9.30 uur en om 14.30 uur 1. Inoverwegingneming. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Olivier de Clippele, Didier Gosuin e(...) 2. Voorstel van resolutie. - Voorstel van resolutie betreffende het

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 06/03/2008 numac 2007054556 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Duchesne Yvette Duchesne, Yvette, weduwe van Smeets, Raymond, geboren te Wasmes op 2 o Alvorens te b
^