B.S. Index van de publicaties van 10 maart 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008009116 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 18 februari 2008, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens **** **** **** type wet prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008009115 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 18 februari 2008 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijd Bij **** type wet prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008009120 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 februari 2008 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ***** beiden wonende te

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008011089 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een maandelijkse enquête naar de industriële productie type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008014069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 20 februari 2008 wordt Mevr. Heidi Koppen, klasse A1 met de titel van attaché bij de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met ingang van 28 januari 2008 overgeplaatst naar d Overeen type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 10/03/2008 numac 2008024023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 26/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008003081 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en deze van het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008000215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor type ministerieel besluit prom. 04/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008200739 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 40 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008200754 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de verplichte technische voorschriften voor de opslaginfrastructuren voor dierlijke mest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008031083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 oktober 2004 tot bepaling van de delegaties van bevoegdheden aan de directeur-generaal en aan de adjunct-directeur-generaal va

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008200755 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en op de gasmarkt en van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbrek

decreet

type decreet prom. 01/02/2008 pub. 10/03/2008 numac 2008029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, opgemaakt te Parijs op 19 oktober 2005

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008018039 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De N

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 10/03/2008 numac 2008029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het onderwijs voor sociale promotie, genomen ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 10/03/2008 numac 2008029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het basis- en secundair onderwijs, genomen ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 200

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008031073 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, opgemaakt te Parijs op 19 oktober 2005, en de Bijlagen I en II Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, be(...) Artike

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008009159 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het kanton Etterbeek : 1 ; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1. De kandidaturen vo(...) De kandidat type vacante bettreking prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008009158 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 december 2007, bladzijde 60764, regel 5, lezen : « vanaf 1 oktober 2008 » i.p.v. « 5 september 2008 ».

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008009162 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 februari 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer De Mond, F., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot eerste advocaat-generaal bij dit Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008009160 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007, in werking tredend op 16 april 2008 's avonds, is de heer Schoenmaekers, F., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspra Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008022115 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 11 februari 2008 wordt Mevr. Meulders, Frédérique, met ingang van 1 januari 2008, in vast dienstverband benoemd tot attaché, op het Franse taalkader, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmid Aan b type benoemingen prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008024069 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 8 februari 2008 wordt Mevr. Schuyvinck, Anne, met ingang van 22 december 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap v Aan be type benoemingen prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008031097 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 februari 2008 wordt de volgende persoon bevorderd in de graad van adjudant bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp met ingang van Voor d type benoemingen prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008024075 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 8 februari wordt de heer Impens, Wim, met ingang van 1 november 2007, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproduc Aan be type benoemingen prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008031096 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 februari 2008 worden de volgende personen bevorderd in de graad van sergeant bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp met ingang va Voor d type benoemingen prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008022095 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 6 februari 2008 wordt Mevr. Biname, Vanessa, met ingang van 1 januari 2008, in vast dienstverband benoemd tot attaché, op het Franse taalkader, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen e Aan be

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidos type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Animatiecentrum voor Talen » te Brussel om in het g type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Collège d'Alzon » te Tellin om in het gehele land e type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Fondation Tanguy Moreau de Melen Responsible Young Driv type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Pinocchio » te Brussel om in het gehele land een to type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Amis de l'Institut Bordet » te Brussel om in he type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Handicap International » te Brussel om in het gehel type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Scale Dogs » te Brussel om in het gehele land een t type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Vereniging Françoise Dolto » te Brussel om in het g type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Spullenhulp » te Brussel om in het gehele land een to type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum het Laar » te Brussel om in het gehele land e type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijk Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpe type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ligue des Familles » te Brussel om in de provincies type vergunning prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008000152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Special Olympics Belgium » te Brussel om in het geh

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008009138 bron federale overheidsdienst justitie Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs Huidig advies vervolledigt de lijst die gepubliceerd werd op 31 december 2007. IV. Leden aangeduid in hun hoedanigheid van specialist in het beheer van human resources A. Nederlandsta Vast lid : V

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008014044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gew Voor de type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008014039 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 10/03/2008 numac 2008054583 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Boisdenghien, Gérard Boisdenghien, Gérard Oscar, geboren te Pâturages op 18 januari 1 Alvorens t
^