B.S. Index van de publicaties van 11 maart 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008000200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling bedoeld in artikel 67 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008000237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van sommige leden van de Federale Politieraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008003085 bron federale overheidsdienst financien Koninklijke Schenking. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008 wordt de heer Geert Noels, chief economist en vennoot van de NV Petercam, tot beheerder van de Koninklijke Schenking benoemd. Bij hetzelfde besluit wordt baron A. type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2007 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008 wordt met ingang van 1 april 2007, Mevr. Bernaerts, Monique, attaché, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 in de vakrichting Bevolking en Veiligheid bij de Algeme type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2007 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 19 december 2007 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008012243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven voor risic type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008014058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 13 op de spoorlijn 40 Luik-Maastricht te Wandre machtigt mits het bouwen van een onderdoorgang voor voetgangers type koninklijk besluit prom. 15/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008012148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/03/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden en hernieuwing van mandaten van leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 23 oktober 2007 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gu type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 oktober 2007 van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2008 type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008012154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008012354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Afbreken en verwijderen van asbest. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 29 februari 2008 is de BVBA Stasbest, Brusselsesteenweg 220, te 1785 Merchtem, erkend geworden voor het afbreken en verwijderen van asbest tot 28 februari 2010.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/01/2001 pub. 11/03/2008 numac 2008031094 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Gillis tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan "Morichar" goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 augustus 1954 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/01/2001 pub. 11/03/2008 numac 2008031093 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ukkel tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 36 « Wijk Den Doorn-Visserij », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 6 maart 1968 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008031092 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008035403 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere bepalingen aangaande de inventarisatie van gegevens in het kader van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008003086 bron federale overheidsdienst financien Mededeling van de lijst van de Belgische gereglementeerde markten Overeenkomstig artikel 3, type bericht prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008003087 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de werkgevers De werkgevers en de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten worden erover ingelicht dat de richtlijne http://fis type bericht prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008018036 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Vlaamse Lokale Ontvangers, de feitelijke verenigin Dit besl

document

type document prom. 29/06/2007 pub. 11/03/2008 numac 2008035335 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type document prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008020029 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 12 maart 2008, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen Interpellatievan Mevr. Carla (...) Toegevoegde interpellatie van de heer Rachid Madrane (F) betreffende type document prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008012353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidshof te Bergen Op 26 februari 2008 werd de heer Turu, Jean-Claude, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistr

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008029116 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkwaardigheidscommissie voor de buitenlandse universitaire diploma's. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2007 wordt benoemd tot lid van de gelijkwaardigheidscommissie bepaald in artikel 4 van De hee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor de gelijkwaardigheidsverklaring van buitenlandse universitaire diploma's. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 januari 2008, wordt benoemd tot lid van de Commissie voor de gelijkwaardigheidsver - de he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Overgangsklas. - Organisatie Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2008, in het Franse taalgebied, wordt de organisatie van een overgangsklas van 7 januari tot 30 juni 2008 toegelaten in de gemeenteschool, gevestig type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van beroep. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2008, in artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 houdende benoeming van de leden van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor gezondheidspromotie op school. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 januari 2008, in artikel 2, 2°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2007 tot benoeming v

arrest

type arrest prom. 27/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008003088 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008020030 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Woensdag 12 maart 2008, om 10 uur Commissie voor de Sociale Zaken - Ontwerp van ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting(...) Voorstel van ordonnantie (van de heer Michel Colson en Mevr. Viviane

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008012382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Ivan Aerts De betrokken organi De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008009163 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 4 maart 2008 is de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen hernieuwd, voor de duur van een jaar met ingang van 20 februari 2008, voor de - als

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 11/03/2008 numac 2008011120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor n(...) Opmerkinge
^