B.S. Index van de publicaties van 14 maart 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008200765 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 45/2008 van 4 maart 2008 Rolnummers 4343 en 4344 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 15, type wet prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008200768 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 47/2008 van 4 maart 2008 Rolnummer 4360 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, ingesteld door Philippe Stiennier. H samengesteld type wet prom. 09/04/2007 pub. 14/03/2008 numac 2008015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten bij uitwisseling van brieven op 23 mei 2005, tussen de Regering van het Koninkrijk België met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duit type wet prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008041303 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008007055 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een officier gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 6878 van 21 februari 2008 : **** De kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving ****. **** wordt op 26 oktober 20 **** dienst **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008007058 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 88156 van 20 februari 2008 : Wordt kolonel militair administrateur ****. **** **** op 25 januari 2008 ontslagen uit het ambt van attaché van het administratief **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008007054 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 6876 van 21 februari 2008 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van **** **** **** op type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008024108 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 februari 2008 wordt Mevr. Yane, Fernande, assistent bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met ingang van 1 december 2008, eervo Mevr. type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008003091 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008002039 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 februari 2008 wordt de heer Dirk Van Eylen, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Overee type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008022138 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008024119 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 11 februari 2008 wordt, met inang van 1 december 2008, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Stalpaert, Marc, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij het type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 7 maart 2008 wordt dokter Poelaert, Jan, uit Afsnee, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als ge

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008031082 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2008-2009 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008031084 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1994 houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische ex

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008200741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van aanvullend geselecteerde tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008200740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 14/03/2008 numac 2008200789 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de facultatieve subsidiëring van de vervanging van oude verwarmingsketels door hoogrendementsketels en van individuele verwarmingstoestellen door hoogrendementskachels op de sociale huurmarkt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008200802 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de bijdrage van het Waalse Gewest in de uitgaven voor de werken uitgevoerd door de ruil- of verkavelingscomités

decreet

type decreet prom. 11/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgeb

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008000236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39quinquies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie type omzendbrief prom. 20/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008011108 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende de verblijfsregularisatie om medische redenen en de invloed daarvan op het recht op maatschappelijke dienstverlening

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008018047 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De politiezone Entre-Sambre et Meuse heeft de nietigverkla Het be type bericht prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008018038 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening en Huisvesti Dit bes type bericht prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008018037 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jacqueline van Crombrugghe van Leerne, Carlos van Crombru Dit besl

document

type document prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008009164 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2008 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor geg Voornoe type document prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008021016 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Oproep tot voorstellen in het kader van de opdracht AGORA van het Federale Wetenschapsbeleid I. Inleiding Op 2 april 1998 heeft de Ministerraad de tenuitvoerlegging goedgekeurd van het programma AGORA binnen het Federale Wetenschapsbeleid Het Federale W type document prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008000255 bron raad van state Een betrekking van Franstalig staatsraad zal eerlang te begeven zijn bij de Raad van State De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een nuttige juridische beroepservaring va 1° geslaag

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetsdirecteur. - Benoeming. - Ontslagneming Marie- Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 januari 2008 wordt eervol ontslag verleend aan de heer Laurent LEVEQUE van zijn ambt als Kabinetsdirecteur van de Minister van Je Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 2008 worden in artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Vaste bevorderings- en selectiecommissie. - Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 januari 2008, worden in artikel 1, punt d), van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 houde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een Regeringscommissaris bij de « Université de Liège » en bij de « Faculté des sciences agronomiques de Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van som type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2007 pub. 14/03/2008 numac 2008029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een afgevaardigde belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de naamloze vennootschap « Régie Média belge » waarin de « Radio-Télévision belge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029118 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de detachering van een personeelslid van de Franse Gemeenschap om een ambt binnen een kabinet van een minister van de Federale Regering uit te oefenen

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008009165 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging jeugdrechtbank van de rechtbank van eerste aanleg van Turnhout. - Erratum Het faxnummer van de administratieve diensten van de jeugdrechtbank van Turnhout gevestigd Kasteelplein 11 , te 2300 Turnhout is 014-44 7(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008007057 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoeming. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 6880 van 21 februari 2008 : Wordt kapitein-ter-zee **** ****. **** op 18 januari 2008 ontslagen uit het ambt van chef van het administratief en **** **** lui type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008022128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 februari 2008, dat uitwerki Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008007056 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Gesticht van Mesen. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 6879 van 21 februari 2008 wordt luitenant-kolonel militair administrateur J.-P. Claeys op 4 februari 2008 tot afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging bij het Konink

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008009167 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1, vanaf 1 juli 2008; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rech De kandid

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008009170 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2008 : - is aan de heer Dereau, Ch., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Binche; - is de heer Rapaille, G., Bij koninklij type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008009168 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 februari 2008, uitwerking hebbende met ingang van 31 december 2007 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Lecomte, L., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de pro Betrokk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Geldelijk statuut van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel Commissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2007, in artikel 3 van het besluit van de Regering van de type benoemingen prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008022139 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2008, blz. 10890, in de Nederlandse tekst betreffende het ministerieel besluit van 1 februari 2008 houdende benoeming van Mevr. Ryckman, Anniek, dient gelezen : « op type benoemingen prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008000244 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008 wordt de heer Matungala-Mungoo benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché, in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008012415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 februari 2008 wordt de heer Jan De Baerdemaeker met ingang van 11 november 2007 tot rijksambtenaar benoemd in de vakklasse A1 - Tewerkstelling, met als titel attaché en ranginneming op 11 n Bij kon

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008000263 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot ontmanteling van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 17 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen Bij

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008200763 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 41/2008 van 4 maart 2008 Rolnummer 4243 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 21 tot 30 en 102 van het Vlaamse decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 Het Grondwe

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008200820 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés in opleidings- en evaluatiemethodologie (m/v) (niveau A) voor het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid (OFO) (ANG08013) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 (...) Naast deze lijs type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008200821 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08806) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien e(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008200816 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige attachés Stadsontwikkeling (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie (ANG08809). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. BAETEN, RIK, 1040 ETTERBEEK.(...) 2. GOOSSE type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008200815 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés Stadsontwikkeling (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie (AFG08809). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. FROIDURE, BENEDICTE, 1000 BRUXELL(...) 2. AMATO, type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008200822 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige generalisten Kruispuntbank voor Ondernemingen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08810) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008200856 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur Personeelsontwikkeling (klasse A3) voor de Directie-generaal Personeel van de FOD Personeel en Organisatie (MNG08806) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008200857 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlanstalige adviseur Communicatiebeleid (klasse A3) voor de Directie-generaal Communicatie van de FOD Personeel en Organisatie (MNG08807) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen s(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008200855 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Franstalige adviseur e-HR (klasse A3) voor de cel Automatisatie van de FOD Personeel en Organisatie (MFG08011) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al een federa(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008200823 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08811) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die twee jaar gel(...) Naast de

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/03/2008 numac 2008014043 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 10/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008003064 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito Quattro », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^