B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/03/2008 numac 2008200764 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 43/2008 van 4 maart 2008 Rolnummer 4251 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 7 en 14 van de wet van 19 december 2006 « tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen tot he Het Grondw type wet prom. -- pub. 17/03/2008 numac 2008009122 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 februari 2008 is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit va type wet prom. -- pub. 17/03/2008 numac 2008200762 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 40/2008 van 4 maart 2008 Rolnummer 4233 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 177 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melc

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 17/03/2008 numac 2008000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 04/03/2008 pub. 17/03/2008 numac 2008009175 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Neufchâteau type koninklijk besluit prom. 24/10/2003 pub. 17/03/2008 numac 2008000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/03/2008 pub. 17/03/2008 numac 2008009173 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Aarlen type koninklijk besluit prom. 04/03/2008 pub. 17/03/2008 numac 2008009174 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Marche-en-Famenne type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 17/03/2008 numac 2008000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 17/03/2008 numac 2008000241 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechte

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 17/03/2008 numac 2008003100 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2004 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop

document

type document prom. -- pub. 17/03/2008 numac 2008022150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van leden Bij ministeriële beslissing van 11 maart 2008, die in werki type document prom. -- pub. 17/03/2008 numac 2008021020 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deze akte vervangt diegene verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2008, blz. 15346, akte nr. 2008/21014. Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de Federale Overheid. - Vijfde oproep tot voorstellen I. Inl Tijdens zijn v type document prom. 21/12/2007 pub. 17/03/2008 numac 2008014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Besluit nr. 100 m.b.t. de vaststelling van de tarieven per eenheid voor het op 1 januari 2008 aanvangende tijdvak van toepassing

erratum

type erratum prom. 20/12/2007 pub. 17/03/2008 numac 2008200818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 21 van het decreet van 8 december 2005 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Erratum type erratum prom. 20/12/2007 pub. 17/03/2008 numac 2008200817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie. - Errata

beschikking

type beschikking prom. 18/09/2007 pub. 17/03/2008 numac 2008014078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beschikking nr. 99 houdende wijziging van de « Beginselen voor het vaststellen van de kostengrondslag voor de heffingen wegens gebruik van « en route »-faciliteiten en de berekening van de tarieven per eenheid » en houdende wijziging van de « Toepass type beschikking prom. 21/12/2007 pub. 17/03/2008 numac 2008014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beschikking nr. 101 m.b.t. het aanrekenen van interest wegens te late betaling van "en route"-heffingen voor het op 1 januari 2008 aanvangende tijdvak van toepassing

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2008 numac 2008009178 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Bergen : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot « FOD Justitie, Di Hij zendt type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2008 numac 2008021017 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Sterrenwacht van België Te begeven betrekkingen 1. Vacante betrekkingen 1.1. Twee betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid zijn te begeven bij de Koninklijke Sterrenwacht van België : - het gaat om aanwervingen (...) - de kandidate type vacante bettreking prom. -- pub. 17/03/2008 numac 2008021018 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Te begeven betrekkingen 1. Vacante betrekkingen 1.1. Twee betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid zijn te begeven bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetensc(...) - het gaat om

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/03/2008 numac 2008009177 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 maart 2008 : - is aan de heer Rons, Ph., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Charleroi. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalv - is de aanwi type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/03/2008 numac 2008009176 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 is aan Mevr. Tonneau, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Bergen. Het is haar vergun Het beroe

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 17/03/2008 numac 2008200782 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 16/2008 van 14 februari 2008 Rolnummer 4179 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 792, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk Hof, sameng wijst na beraad

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/03/2008 numac 2008200783 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 17/2008 van 14 februari 2008 Rolnummer 4197 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 100, eerste lid, 1°, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, g Het Gro

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 17/03/2008 numac 2008014068 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra
^