B.S. Index van de publicaties van 18 maart 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/06/2007 pub. 18/03/2008 numac 2008000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008000260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 juli 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afg type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2007 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008012421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 maart 2008 wordt aan de heer Kimpe, Erik, op het einde van de maand mei 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend r type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008003084 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 06/03/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008021019 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende integratie van sommige loopbanen van het personeel van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid in de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/03/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008200847 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende de voorziene regularisatieprocedure in het kader van een verhuizing type ministerieel besluit prom. 03/03/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008200849 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures tot plaatsing van een budgetmeter voor elektriciteit en activering van de voorafbetalingsfunctie en tot intrekking van het besluit van 23 juni 2006 type ministerieel besluit prom. 03/03/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008200848 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures voor de plaatsing van een budgetmeter voor gas en activering van de voorafbetalingsfunctie type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008009148 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Bij ministerieel besluit van 1 februari 2008 wordt Mevr. Van Eeckhaut, Els en Mevr. Van Peteghem, Natalie, benoemd tot plaatsvervangende leden advocaten aan de probatiecommissie te Gent, vanaf 15 februari 200 type ministerieel besluit prom. 19/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008200792 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve

decreet

type decreet prom. 01/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vervanging van artikel 3, § 4, van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008200839 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen type omzendbrief prom. 14/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008200840 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de bewijsstukken

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008018050 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Irène Schollaert, wonende te 9620 Zottegem, Klemhoutstraa Dit bes type bericht prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008018041 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA Media Advertising, woonplaats kiezend bij Mrs. So Deze zaa type bericht prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008018051 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Intermeca, woonplaats kiezend bij Mr. Jan Ghysels, Deze zaa type bericht prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008018042 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Danny Coene, Marnix De Clercq, Daniël Willems, Louis Vande Dit be type bericht prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008018048 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Rendac, met zetel te 9470 Denderleeuw, Fabriekstraa Deze za type bericht prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008018043 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Danny Coene, Daniël Willems, Louis Vandewijngaerde, Ingrid Dit b type bericht prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008018046 bron studiebeurzen Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant School- en academiejaar 2008-2009 De Commissie heeft tot opdracht aan jongeren en hun ouders steun te verlenen door het toekennen van studiebeurzen middels de opbrengst van de stichtingen wa Nr 206 - D type bericht prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008018052 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De N type bericht prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008018049 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 NV T

document

type document prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008020035 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 19 maart 2008, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid - Interpellatie van Mevr. Françoise (...) - Interpellatie van de heer Frédéric Erens (N) tot de heer Charles type document prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008020036 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 19 maart 2008, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Sociale Zaken - Interpellatie van Mevr. Adelheid Byttebier (N) tot de heer Pascal Smet, lid v(...) - Interpellatie van de heer Jean-Luc Vanraes (N) tot de heer Pascal S

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008029158 bron ministerie van de franse gemeenschap « Université de Mons-Hainaut ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 2008, wordt de heer Michel Hecq, gewoon hoogleraar, benoemd tot voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap aan de « type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad van het hoger kunstonderwijs. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008, worden in artikel 1, 4°, p) van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Pedagogische Raad van de « Haute Ecole Albert Jacquard ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2008, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2006 houdend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 februari 2008 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Ukkel, ertoe gemachtigd het legaat aan te nemen van Mevr. Ne type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de oriëntaties betreffende de opleiding tijdens de loopbaan van de personeelsleden die een bevorderingsambt van inspecteur-generaal of coördinerende inspecteur-generaal uitoefene type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Stuurgroep van het consortium voor de validering van de competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/01/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor Selectie van Films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van een wijziging van het huishoudelijk reglement van het College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2006 pub. 18/03/2008 numac 2008029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor psycho-medisch-sociale begeleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het schooljaar 2007/2008 van de lestijdendotaties en aanpassings- en herverdelingscoëfficiënten van de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het pedagogisch begeleidingscomité bedoeld in artikel 25 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2007 pub. 18/03/2008 numac 2008029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Stuurgroep van het consortium voor de validering van de competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de heer Paul Simar als commissaris bij de Stuurgroep van het consortium voor de validering van de competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2008 wordt de beroepsbekendheid met betrekking tot het ambt van leermeester praktische vorming toegekend aan Mevr. Verhelst, Adeline, voor « and type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 tot aanwijzing van de leden van de Hoge raad voor studentenmobiliteit

erratum

type erratum prom. 20/12/2007 pub. 18/03/2008 numac 2008200837 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 55 van het decreet van 8 december 2005 tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008022117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008, dat in werk Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008012420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Erik Kimpe vanaf 4 mei 2008 De betrokken organ De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008009180 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2008 is de heer Foriers, P.-A., advocaat, benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie. Bij koninklijke besluiten van 10 maart 2008 : - is de heer Haelterman, J., gerechtelijk stag Hij is aangewezen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/12/2007 pub. 18/03/2008 numac 2008033010 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter, vice-voorzitter en leden van de adviescommissie voor openbare bibliotheken

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 10 maart 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren van e De hierb type vergunning prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 13 februari 2008 wordt de vergunning tot het De hier type vergunning prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 5 februari 2008 wordt het enig artikel van het Enig ar type vergunning prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 13 februari 2008 wordt de vergunning tot het organisere De hier type vergunning prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 1 februari 2008 wordt de vergunning tot het exploiteren van De hier type vergunning prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008000265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 21 februari 2008, wordt de vergunning tot het e

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 1 fe

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008002041 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ombudsmannen energie (niveau A) voor de ombudsdienst van energie (ANE08801) Na afloop van deze selectie stelt SELOR een gemotiveerd en omstandig selectieverslag op dat toelaat de sollicitante(...) Dit verslag type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2008 numac 2008002043 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeurs belast met het management van de werkprogramma's voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. - Erratum (ANG08703) Gelieve als titel te lezen : « Directeur (m/v) belast met het management van de werkprog(...) Voor m
^