B.S. Index van de publicaties van 25 maart 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008003078 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Gebruikte tekens - Juridische vorm : : vereniging zonder winstoogmerk. - (OV) : onderlinge verzekeringsvereniging - (OFP) : organisme voor de financiering van pensioenen 1. Lijst van de toegelaten instellingen voor bedrijfspensioenvoorzien(...) (afgesl type wet prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008009171 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 februari 2008 is machtiging verleend aan de ***** de ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008003020 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 18/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008003105 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008201037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 6 maart 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2008, wordt de heer Willem Verrijdt, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend zijn ambt te c

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008003102 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststelling Bij ministerieel besluit van 30 november 2007 is aan de heer De Meyer, Willy Aloys Hector, ambtenaar van de klasse A4 bij de Brusselse Diensten 2, Dienst van het Afdelingshoofd, eervol ontslag uit zijn functies verle Hij mag type ministerieel besluit prom. 10/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008022148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzeker type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200907 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 1, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwpr type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200909 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele speci type ministerieel besluit prom. 04/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008009179 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van de evaluatiecyclus voor de niveaus C en D

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/02/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200835 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200874 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Chimay type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200911 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt een milieueffectenonderzoek te laten uitvoeren op het voorontwerp van herziening van het gewestplan Luik , aangenomen bij besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007, bevestigd en aangevuld bij het type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200877 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende afstand van de terugbetaling van het bedrag van de als financiële hulp toegekende lening zonder interest door de openbare huisvestingsmaatschappijen bedoeld in het besluit van 10 december 1987 tot vaststelling van type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200880 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200878 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2008-2015 van het lokale elektriciteitstransmissienet van ELIA type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200879 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2002 tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de raad van de Gewestelijke Raad van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200947 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de certificatie-instelling voor de Waalse wijnen en tot vaststelling van de benaming en de erkenningsvoorwaarden van de "Waalse mousserende kwaliteitswijn" en van de "Crémant de Wallonie" als mousserende

decreet

type decreet prom. 05/03/2008 pub. 25/03/2008 numac 2008200924 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" als dienst met afzonderlijk beheer (1)

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7,

document

type document prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008022149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Hernieuwing van een mandaat en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 5 maart 2008 wordt hernieu Wordt de

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008024118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van vorser is te begeven bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie te Ukkel. Deze betrekking zal w(...) De aanwerving kadert in de activi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008009210 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 maart 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Lafontaine, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter stan Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008009211 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 maart 2008 : - is de heer Marion, Ph., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - is de heer Renette, A., advocaat, benoemd tot plaatsverva Bij koninklij

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008003077 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de verzekeringsondernemingen Gebruikte tekens : 1. Juridische vorm : OV : Onderlinge verzekeringsmaatschappij GK : Gemeenschappelijke kas NV : Naamloze vennootschap CVBA : Coöperatie(...) 2. Aanduiding van de takken De volgende onderneminge type lijst prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008003109 bron federale overheidsdienst financien Rentefonds Lijst van de leden van de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten. - Toestand op 1 januari 2008 In het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2008, nr. 76, bladzij - Onder de type lijst prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008003076 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bekendmaking ter uitvoering van artikel 39, vierde lid van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 1. Lijst van de erkende revisoren 1.1. Erkende revisoren voor de verzekeringsondernemingen en de instellin Voor de r

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008201004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Franstalige adviseur e-HR (klasse A3) voor de cel Automatisatie van de FOD Personeel en Organisatie (MFG08011). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad o(...) Opgepast type bericht van selor prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008201006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur communicatiebeleid (klasse A3) voor de Directie-generaal Communicatie van de FOD Personeel en Organisatie (MNG08807). - Erratum Deze selectie is reeds verschene(...) Opgepast type bericht van selor prom. -- pub. 25/03/2008 numac 2008201005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur personeelsontwikkeling (klasse A3) voor de Directie-generaal Personeel van de FOD Personeel en Organisatie (MNG08806). - Erratum Deze selectie is reeds verschen(...) Opgepast
^