B.S. Index van de publicaties van 28 maart 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit inzonderheid tot vaststelling van het regime inzake marktmisbruik voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008000304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 13 maart 2008 wordt de heer Philippe Hooreman aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai, en dit voor een termijn va type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008000303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 13 maart 2008 wordt de heer Roland Dantine aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey, en dit voor een termij type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008014076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van ambtenaren belast met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008009225 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 16 maart 2008 : wordt de heer Marc VERMEULEN, attaché - klasse A1, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, in het Nederlandstalige taalkader, tot wordt de type koninklijk besluit prom. 29/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008014073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende eervol ontslag bij de Onderzoeksraad voor de Zeevaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008009224 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 16 maart 2008 : wordt Mevr. Sirinella CONTRI, attaché - klasse A1, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, in het Franstalige taalkader, tot de k wordt Mev type koninklijk besluit prom. 12/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 04/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008002038 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 06/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008021021 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1995 houdende oprichting van een sociale dienst voor het personeel van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden en van de federale type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 28/03/2008 numac 2008000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008035440 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2007 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008024123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 28/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 03/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008031105 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van bijzondere bepalingen met betrekking tot de administratieve boetes voor inbreuken op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008027045 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 09/10/2007 pub. 28/03/2008 numac 2008031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding dat de kosten dekt die voortvloeien uit het gebruik van een eigen voertuig door een personeelslid van het Ministerie of een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofds type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008027046 bron ministerie van het waalse gewest Landbouw Bij ministerieel besluit van 18 februari 2008 wordt het « Departement Production végétale du Centre wallon de Recherches agronomiques - CRAW » Bij hetzelfde besluit wordt het analyse- en raadnetwerk « ASBL REseau QUAlité SUD - REQUASUD

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008031101 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 8 « Klakkedellewijk », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008031100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008031131 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008031106 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008200936 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008200919 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vervanging van leden van de praktijkcommissie van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008200935 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten in de Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 28/03/2008 numac 2008200906 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart. - Addendem

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008200973 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008027044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de laboratoria belast met de bodemanalyses voor de kwantificatie van de potentieel uitspoelbare stikstof in het kader van de uitvoering van artikel R.220 van boek II van het type besluit van de waalse regering prom. 14/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de opvolging door metingen van de potentieel uitspoelbare stikstof van de conformiteit van de landbouwbedrijven in kwetsbare gebieden met de goede praktijken nodig voor de bescherming van water tegen verontreinig

decreet

type decreet prom. 07/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008200922 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake hulpverlening aan jongeren, gesloten te Brussel op 11 mei 2007

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008003080 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Directe belastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard INLEIDING 1. Krac type bericht prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008003115 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22,

document

type document prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008018062 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Elektriciteit en Gas. - Goedkeuring van tarieven Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de elektriciteit en het Gas keurde de tarieven voor volgende distributienetbeheerders voor aardgas goed, geldig voor de periode v(...) INTER-EN type document prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008031102 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijlage 3 bij het Beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer . - Modaliteiten voor de raming en toepassing van de zuiveringseenheidsprijzen. - Finale versie Ar(...) In de zin v type document prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008018061 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Elektriciteit en Gas. - Goedkeuring van tarieven Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde de tarieven voor volgende distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de per(...) DNB BA, type document prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008031104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 4 maart 2008 worden de volgende personen bevorderd in de graad van luitenant bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp met ingang van 1 er Voor de raadpleg type document prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008031103 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering van 4 maart 2008 worden de volgende personen bevorderd in de graad van luitenant bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp met ingang van 1 januari 200 Voor d type document prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008031098 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende koeltechnisch bedrijf Bij de beslissing van 27 februari 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd het bedrijf ARTIKLIMA BVBA, gelegen Zwaarveld 9A, te 9220 HAMME, geregistreerd onder het nummer ENREF/00006 als k Bij de type document prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende koeltechnisch bedrijf Bij de beslissing van 4 maart 2008 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd het bedrijf PANTAREI gelegen Zoning Industriel Des Hauts-Sarts, 1ère Avenue 45, te 4040 HERSTAL, geregistreerd onder Bij d type document prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008012441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en Vervanging type document prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008009226 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering door baremieke verhoging Bij ministeriële besluiten van 13 maart 2008 worden bevorderd door verhoging in weddeschaal tot adviseur 13B bij de Centrale Diensten : In het Franstalige taalkader, met ingang van 1 juli 199 Mevr. Jacq

erratum

type erratum prom. 12/11/2007 pub. 28/03/2008 numac 2008024149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise. - Erratum type erratum prom. 10/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008003110 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2008. - Erratum type erratum prom. 28/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. - Erratum

arrest

type arrest prom. 11/03/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008003106 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008015041 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2008 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heren : Courtois, Christiaan, 15 november 2007; Goemans, Ivo, 15 november 2007; Van Remoortele, Roland, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 maart 2008 wordt de heer Jozef Buys, met ingang van 1 maart 2008, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché in het Nederlandse taalkader. De vakrichting Overeenk

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008009223 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking * Secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Charleroi : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justitie, Direc De kandid type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008009222 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2008, bladzijde 16418, regel 49, is de vacante plaats van adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Charleroi, geannuleerd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008009232 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 19 maart 2008 : - is het verzoek tot associatie van de heer Vanderplaetsen, B., notaris ter standplaats Lovendegem, en van Mevr. Redel, E., kandidaat-notaris, om de associatie « Be Mevr. Re type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008009233 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 maart 2008, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn van vijf jaar : d - Verboomen, type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008009228 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 maart 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Oekel, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter stand Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008009221 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 21 maart 2008, is aan Mevr. Van den Abbeele, V., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Aalst, opdracht gegeven om tijdelijk haar ambt te vervullen bij het vredeg Het be type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008009227 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 maart 2008 is het aan de heer Bogaert, M., vergund de titel van zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mol eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van Bij koninklijk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2008 wordt de heer Alain Descamps vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoe Het k type benoemingen prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008011111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen door verhoging naar de hogere klasse Bij koninklijk besluit van 12 februari 2008 werd, met ranginneming op 1 oktober 2007, de heer Maurice CHARLES, door verhoging naar de hogere klasse benoemd tot de tit Bij koninkl

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008041703 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 353e AANVULLING Bijwerking op 10 maart 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 11 maart 2008 wordt de beslissing van 14 januari 2008 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de gunningswijze en het bestek betreffende de opdracht, in 2 percelen, voor BRUSSEL.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008201068 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs-specialisten accreditatie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08827) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008201071 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische reglementering specialisten : veiligheid van de consument (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08830) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 ge(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008201066 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-opleiders (niveau A) voor het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) van de FOD Personeel en Organisatie (ANG08813) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aan(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008201067 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmedewerkers Personeel & Organisatie (niveau A) voor de FOD P & O (ANG08814) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indi(...) Naast deze lijs type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008201072 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs in technische metingen en proeven (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08831) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die (...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008201070 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische reglementering specialisten : wettelijke metrologie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08829) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagd(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008201069 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten technische reglementering : bouw - goedkeuringen en voorschriften (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08828) Na deze selectie wordt een lijst met max(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008201073 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch inspecteurs (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG08007) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Naast d

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008014080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raa type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 28/03/2008 numac 2008014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra
^