B.S. Index van de publicaties van 31 maart 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008021025 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2006 tot opheffing van diverse verouderde besluiten met betrekking tot het beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bev type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008022179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farma type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008009193 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeelsdienst Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008 wordt Mevr. Véronique Dumonceau, attaché-gevangenisdirecteur bevorderd in de klasse A3, met als titel adviseur-gevange Overeenkomstig de type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008000301 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot integratie van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in de nieuwe loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 10/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008000276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 16/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2007 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008012497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 maart 2008 wordt aan de heer Van Hoof, François, op het einde van de maand juli 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belangh

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200923 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2006 betreffende het autonome beheer van land- en tuinbouwbedrijven en het kunstmatig creëren van betalingsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008011125 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, bedoeld in artikel 41bis, § 1, 5e lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 type ministerieel besluit prom. 12/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008011130 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend assessor van de Franstalige kamer van de Federale Raad van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 21/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008201061 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de verminderingsfactor "k" voor de periode 2008 tot 2010 type ministerieel besluit prom. 21/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008201060 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het referentierendabiliteitspercentage, gebruikt bij de berekening van de "k"-factor type ministerieel besluit prom. 19/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008000302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2007 houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening alsook houdende aanduiding inzake sommige personeelsaangelegenheden type ministerieel besluit prom. 28/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200918 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 1996 betreffende de afwijking inzake tewerkstelling van sommige personeelsleden van het Centraal Fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008035441 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeid type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200920 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vervanging van leden van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200916 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot nadere regeling van het raadgevend comité dat bij het Vlaams Agentschap Ondernemen is opgericht type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008035433 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gebied « Waterzone van het IJzerestuarium », dat in aanmerking komt als speciale beschermingszone in toepassing van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Ge type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven e type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008035434 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gebied « Waterzone van het gebied Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent » dat in aanmerking komt als speciale beschermingszone in toepassing van de Habi type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008200921 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een stuurgroep van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008095251 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 523 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire sc In het kader type bericht prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008024112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening REACH. - Bericht aan fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs van chemische stoffen, en aan producenten, importeurs en leveranciers van voorwerpen De registratie en beoordeling van, en de vergunningverlening en Deze Ve

document

type document prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008003090 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Voorafbetalingen. - Aanslagjaar 2009 INLEIDING ALGEMEEN In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen, hun meewerkende Die vermeerderin type document prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninkli Bij hetz type document prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk be Bij hetz

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008022160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 maart 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendmak A. bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008015045 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Raad van Adel. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 18 januari 2008 worden benoemd tot Nederlandstalige leden van de Raad van Adel voor een termijn van vier jaar : Mevr. Greta Bourgeois, weduwe van baron Louis-Paul Suetens; Mevr. De heer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008009231 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008012496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde, ter vervanging van de heer François Van Hoof vanaf 13 juli 2008

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008009230 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 is aan de heer Wets, X., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Schaarbeek. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te Bij minist

verslag

type verslag prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008003113 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds. - Verslag over de operaties van het boekjaar 2007, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voo Een jaar

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008000280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 180.043 van 25 februari 2008 heeft de Raad van State de artikelen IV.20, IV.23, XI.13, XI.27, XII.14, XII.16 en XII.18 van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommig

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008012491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van Laboratoria Bij ministerieel besluit van 14 maart 2008 is het laboratorium Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, Godshuizenlaan 95, t(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008018063 bron wetgevende kamers senaat Samenstelling van een personeelsreserve van tweetalige assistenten (m/v) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van assistenten (m/v).(...) I. Functieprofiel De functie van type samenstelling prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008018064 bron wetgevende kamers senaat Samenstelling van een personeelsreserve van tweetalige assistenten-documentalisten (m/v) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve (...) I. Functieprofiel De functie van assis

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/03/2008 numac 2008040303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2008 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2008, 110.42 punten bedraagt, tegenover Het gez
^